Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rahoitus rassaa kasvuyrityksiä

Koko dokumentti sivutettuna


Kirjoittajat: Markku Pankasalo ja Samuli Rikama työskentelevät asiantuntijoina Tilastokeskuksen yritysten rakenteet -yksikössä. Artikkeli julkaistaan Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehden numerossa 3/2011.

Yritystoiminnan perusedellytyksen, rahoituksen, niukkuus voi ehkäistä hyvien liiketoiminta-ideoiden toteutuksen. Tilastokeskuksen tuore selvitys osoittaa, että rahoitusongelmia on erityisesti nuorilla ja kasvavilla yrityksillä, joiden toiminta ei välttämättä ole vielä vakiintunut.
_________________

Taloudellisen hyvinvoinnin kannalta dynaamiset kasvuyritykset ovat keskeisessä asemassa. Niiden toiminta synnyttää parhaimmillaan uusia ja toisiaan tukevia ideoita, tuotteita ja yrityksiä, jotka luovat myös työpaikkoja.

Tuore, lähes kaikissa EU-maissa toteutettu yrityskysely selvitti yritysrahoituksen saatavuutta vuonna 2007 eli ennen talouden äkillistä romahdusta sekä vuonna 2010, jolloin talouskriisin akuutti vaihe oli jo historiaa.

Yrityksiltä tiedusteltiin, mistä lähteistä ja minkälaista rahoitusta on haettu ja onko rahoitus myönnetty. Selvityksen keskeisenä kohteena olivat kasvuyritykset, erityisesti enintään viiden vuoden ikäiset, voimakkaasti kasvaneet ns. gaselliyritykset.

Talouskriisi laimensi IT-yritysten lainausintoa

Ennen talouskriisiä vuonna 2007 sekä kriisin jälkeen vuonna 2010 rahoitusta hakeneiden yritysten määrä säilyi jotakuinkin ennallaan. Noin puolet yrityksistä ilmoitti hakeneensa rahoitusta näinä vuosina.

Toimialoittain aineisto paljastaa kuitenkin selviä eroja (Kuvio 1). Rakennusalan yrityksistä kolmannes haki rahoitusta vuonna 2007, eli rahoitusta hakeneiden osuus oli selvästi muita toimialoja pienempi. Vuonna 2010 rahoituksen tarve rakennusalalla vilkastui selvästi ja lähes puolet yrityksistä ilmoitti hakeneensa rahoitusta.

Kuvio 1. Rahoitusta hakeneiden yritysten osuus toimialoittain 2007 ja 2010

Lähde: Tilastokeskus, Rahoituksen saatavuus -kysely.

Yrityspalveluiden ja etenkin tietotekniikkapalveluiden toimialoilla rahoitusta haettiin keskimääräistä useammin kumpanakin vuotena. Tietotekniikkapalveluissa yritykset hakivat vuonna 2007 erityisen aktiivisesti rahoitusta – lähes 80 prosenttia yrityksistä teki niin – mutta talouskriisi näyttää vähentäneen alan yritysten intoa hankkia ulkopuolista rahoitusta. Kuitenkin vuonna 2010 tietotekniikkayritykset olivat edelleen selvästi aktiivisin toimialaryhmä rahoituksen haussa.

Sivun alkuun

Kasvuyritysten elinehto

Kasvuyritysten sekä nuorten nopeasti kasvavien gaselliyritysten rahoituksen tarve on keskivertoa suurempi. Ne hakivatkin rahoitusta selvästi muita yrityksiä useammin sekä vuonna 2007 että 2010. Tänä aikana kuitenkin sekä kasvuyritysten että gasellien rahoituksen haku hiipui, kun se muilla yrityksillä oli kriisin jälkeen selvässä kasvussa (Kuvio 2).

Kuvio 2. Rahoitusta hakeneiden yritysten osuus yritystyypeittäin 2007 ja 2010

Lähde: Tilastokeskus, Rahoituksen saatavuus -kysely.

Sivun alkuun

Pankkien merkitys gaselleille vähentynyt

Pankkirahoituksen merkitys on keskeinen suomalaisessa rahoitusjärjestelmässä. Vuosina 2007 ja 2010 yli puolet rahoitusta hakeneista yrityksistä haki lainarahoitusta pankista. Lainaa hakeneiden gaselliyritysten määrä väheni kuitenkin huomattavasti vuonna 2010.

Leasing on toinen merkittävä rahoituksen muoto, jota haki lähes puolet rahoitusta hakeneista yrityksistä. Gaselliyritysten joukossa leasingin osuus oli erityisen suuri, noin 60 prosenttia rahoitusta hakeneista. Muiden yritysten osalta leasingin merkitys on vähentynyt vuonna 2010 noin 40 prosenttiin.

Muilta osin rahoitus on pirstaloitunut useisiin eri lähteisiin, joiden osuudet ovat pieniä. Oman pääoman ehtoisen rahoituksen merkitys oli kaikilla yritystyypeillä pieni, alle 10 prosenttia haetuista rahoituskerroista.

Yritysrahoituksessa vuonna 2010 tapahtunut merkittävä muutos oli yrityksen omistajilta ja johdolta haetun rahoituksen suosion selvä kasvu erityisesti kasvuyrityksissä.

Vuosien 2007 ja 2010 kehitys heijastuu erityisesti gaselliyritysten hakeman rahoituksen lähteissä. Pankkien merkitys niille väheni huomattavasti, enää alle 40 prosenttia niistä haki pankkirahoitusta vuonna 2010. Vastaavasti muiden rahoituslähteiden – kuten leasingin – merkitys niille korostui (Taulukko 1).

Taulukko 1. Haetun rahoituksen tärkeimmät lähteet 2007 ja 2010 (% rahoitusta hakeneista yrityksistä)

  Pankkilaina Leasing
  2007 2010 2007 2010
Gasellit 58 38 58 62
Kasvuyritykset 51 53 52 53
Muut 61 62 48 38
Yhteensä 56 56 51 48

Lähde: Tilastokeskus, Rahoituksen saatavuus -kysely.

Sivun alkuun

Rahoituksen ehdot tiukentuneet

Vuonna 2007 yli 90 prosenttia rahoitushakemuksista hyväksyttiin ja rahoitus myönnettiin hakemuksen mukaisesti.

Rahoitusmarkkinoiden kiristyneen kontrollin ja riskinhallinnan seurauksena osuus on jonkin verran pienentynyt vuonna 2010 haetussa rahoituksessa (Kuvio 3).

Kuvio 3. Hakemuksen mukaisesti myönnetty rahoitus

Lähde: Tilastokeskus, Rahoituksen saatavuus -kysely.

Etenkin kasvuyritysten ja gasellien tilanne on heikentynyt vuodesta 2007. Vuonna 2010 reilut 80 prosenttia näiden yritysten rahoituksesta myönnettiin hakemuksen mukaan, kun vastaava osuus vuonna 2007 oli vielä yli 90 prosenttia.

Vuonna 2007 pankkilainojen hylkäysten yleisimmät syyt olivat riittämättömät vakuudet sekä liian suuri liiketoimintariski. Vuonna 2010 ongelmia aiheuttivat riittämätön oma pääoma sekä edelleen vakuuksien puute.

Yleisin syy, jonka takia lainarahoitusta hakeneet yritykset päätyivät hylkäämään annetun lainatarjouksen, oli liian korkea korkotaso – etenkin vuonna 2007.

Sivun alkuun

Rahoituksen hinta valopilkkuna

Rahoitusmarkkinat ovat eläneet myllerryksessä viime vuodet. Talouskriisin seurauksena korkotaso on laskenut poikkeuksellisen alas, mikä näkyy myös yritysten antamissa arvioissa korkotason kehittymisestä parempaan suuntaan.

Samanaikaisesti yritysten taloudellinen tilanne on kohentunut selvästi yleisemmin kuin heikentynyt viimeisten kolmen vuoden aikana (Kuvio 4).

Kuvio 4. Rahoituksen saatavuuteen liittyvien tekijöiden muutos 2007–2010

Lähde: Tilastokeskus, Rahoituksen saatavuus -kysely.

Monet rahoitukseen liittyvät tekijät, kuten pankkien halukkuus tarjota rahoitusta tai sen hankintaan vaadittava aika ja vaiva, ovat pysyneet pääpiirteissään ennallaan.

Kasvuyritykset ja gaselliyritykset näkevät selvästi muita yrityksiä positiivisemmin yrityksen taloudellisen tilanteen kehityksen viimeisten kolmen vuoden aikana. Noin puolet näistä yrityksistä arvioi taloudellisen tilanteensa parantuneen ja vain vajaa kolmannes arvioi sen heikentyneen.

Huomattava osa, eli yli viidennes kasvuyrityksistä sekä gaselleista, on sitä mieltä, että pankkien halukkuus tarjota rahoitusta kehittyi huonompaan suuntaan vuosien 2007 ja 2010 välillä. Toisaalta melko moni kasvuyritys koki pankkien rahoitushalukkuuden kasvaneen (Kuvio 5).

Kuvio 5. Pankkien halukkuus tarjota rahoitusta, muutos 2007–2010

Lähde: Tilastokeskus, Rahoituksen saatavuus -kysely.

Tilanne on rahoituksen osalta ilmeisesti polarisoitunut siten, että pankit analysoivat aiempaa tarkemmin kasvuyritysten toimintaedellytyksiä rahoituspäätöksiä tehdessään. Tällöin luonnollisesti hyvät yritykset erottuvat selkeämmin huonommista ja riskipitoisemmista.

Sivun alkuun

Takaajia tarvitaan

Keskimäärin 14 prosentilla haetuista lainoista oli takaaja. Kasvuyrityksien toiminnan riskialttius heijastui myös vaadittujen takauksien määrässä, sillä noin viidenneksellä näiden yritysten lainoista oli takaaja.

Vuosien 2007 ja 2010 välillä ei kokonaistasolla ollut eroja takauksien yleisyydessä. Sen sijaan sekä rakentamisen että yrityspalveluiden toimialoilla takaukset olivat selvästi yleistyneet finanssikriisin jälkeen.

Sivun alkuun

Pääomarahoitus kiinnostaa

Noin puolet yrityksistä suunnittelee hankkivansa rahoitusta seuraavien kolmen vuoden aikana. Noin kaksi kolmesta rahoituksen hakemista suunnittelevasta yrityksestä aikoo turvautua lainarahoitukseen – kasvuyritykset ja gasellit selvästi harvemmin, näistä hieman yli puolet aikoo hakea lainaa.

Sen sijaan viidennes rahoituksen hakemista suunnittelevista kasvuyrityksistä ja gaselleista aikoo hakea oman pääoman ehtoista rahoitusta, kun vastaava osuus muissa yrityksissä on alle 15 prosenttia. Myös muuntyyppisen kuin laina- tai oman pääoman ehtoisen rahoituksen hakeminen on suositumpaa kasvu- ja gaselliyritysten suunnitelmissa.

Kaikki yritykset aikoivat käyttää rahoitusta kotimaiseen kasvuun sekä käyttöpääomana (Taulukko 2). Teollisuusyrityksiä kiinnostaa kasvu kotimaassa sekä viennin ja toiminnan kansainvälistymisen rahoittaminen.

Taulukko 2. Rahoitusta aiotaan hakea seuraavan kolmen vuoden aikana seuraaviin tarkoituksiin, osuus rahoituksen hakemista suunnittelevista yrityksistä (%)

  Käyttö-
pääoma
Kasvu
kotimaassa
Viennin
rahoittaminen
T&k -
toiminta
Fuusiot ja
yrityskaupat
Kansainväliset
toiminnot
Teollisuus 48 72 24 18 11 24
Rakentaminen 46 63 9 9 6 11
Kauppa, kuljetus, majoitus 40 69 4 4 15 13
Tietotekniset palvelut 38 46 15 35 19 19
Yrityspalvelut 42 54 8 15 38 27
Gasellit 40 72 16 12 24 24
Kasvuyritykset 48 67 15 15 15 21
Muut 38 62 8 11 14 12
Kaikki yritykset 43 65 12 13 15 18

Lähde: Tilastokeskus, Rahoituksen saatavuus -kysely.

Tietotekniikkayritykset aikovat hankkia lähivuosina rahoitusta tutkimus- ja kehittämistoimintaansa selvästi muita toimialoja yleisemmin. Yrityspalveluita tarjoavat yritykset aikovat rahoittaa etenkin fuusioita sekä kansainvälistymistään.

Lisätietoja antaa Markku Pankasalo puhelin 09 1734 3477.

___________________________

Sivun alkuun

Kasvuyrityksiä ja gaselleja

EU:n komissio samoin kuin monet muutkin politiikan tekijät ovat kiinnostuneet ja huolissaan rahoituksen saatavuudesta erityisesti pienissä ja dynaamisissa yrityksissä. Nämä yritykset muodostavat uudistuvan ja talouden kannalta keskeisen voimavaran useissa EU-maissa. Keskeinen kysymys on: rajoittaako rahoituksen saatavuus näiden yritysten toimintaa, kasvua ja innovointia.

Lähes kaikissa EU-maissa viime vuonna toteutettu EU-komission osittain rahoittama kysely selvitti rahoituksen saatavuutta vuosina 2007 ja 2010. Kattavaa vertailutietoa eri EU-maiden tilanteesta on saatavissa myöhemmin tänä vuonna.

Kyselyn tavoitteena oli selvittää rahoituksen saatavuutta ja siihen liittyviä ongelmia erityisesti kasvuyrityksissä ja nuorissa nopeasti kasvavissa yrityksissä eli gaselleissa. Kasvuyrityksiksi on luokiteltu yritykset, joiden henkilöstömäärä on kasvanut vähintään 20 prosenttia vuodessa kolmena peräkkäisenä vuotena. Gaselliyrityksiä puolestaan ovat nuoret, enintään viiden vuoden ikäiset kasvuyritykset.

Tulokset perustuvat 500 vastanneen pk-yrityksen tietoihin, jotka työllistivät 10–250 henkilöä vuonna 2005 seuraavilla toimialoilla: teollisuus, rakentaminen, yrityspalvelut, kauppa, kuljetus, majoitus sekä tietotekniikkapalvelut.

Kasvuyrityksiä vastanneista oli 227, nuoria nopeasti kasvavia gaselleja 45 ja muita yrityksiä 228. Tuloksia tulkittaessa on pidettävä mielessä, että etenkin gaselliyritysten joukko oli melko pieni.


Päivitetty 20.4.2011