Stressi haittaa korkeakouluopiskelijan opintoja

  1. Kolmanneksella opiskelijoista opinnot viivästyneet
  2. Työssäkäynti hidastaa opiskelua
  3. Puolella opiskelijoista opintoja haittaavia terveydellisiä ongelmia

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Työssäkäynti hidastaa opiskelua

Opiskelijoilta, joiden opinnot olivat edenneet omia tavoitteita hitaammin, kysyttiin mitkä olivat kolme keskeisintä syytä opintojen viivästymiseen. Vastaukset eroavat jonkin verran ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja yliopisto-opiskelijoiden välillä.

Merkittävimpiä korkeakouluopiskelijoiden opintoja hidastavia syitä olivat työssäkäynti ja tämän ohella elämäntilanne tai erilaiset henkilökohtaiset syyt. Niistä yliopisto-opiskelijoista, jotka olivat edenneet opinnoissaan omia tavoitteitaan hitaammin, vastasi yli puolet, että syy oli työssäkäynnissä. Opiskelijatutkimuksesta ilmeni, että suomalaiset korkeakouluopiskelijat siirtyvät työelämään jo opintoaikana. Korkeakouluopiskelijoista 60 prosenttia käy ansiotyössä lukukauden aikana. Heistä puolet työskentelee säännöllisesti ja puolet epäsäännöllisesti.

Yliopisto-opiskelijoilla on ammattikorkeakouluopiskelijoita useammin säännöllinen ansiotyö lukukauden aikana. Yliopisto-opiskelijoista 36 prosenttia ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 22 prosenttia työskentelee säännöllisesti lukukauden aikana. Osaltaan eroa työssäkäynnissä korkeakoulusektorien välillä selittää se, että ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintoaika on rajattu ja heiltä edellytetään yliopisto-opiskelijoita useammin läsnäoloa opinnoissa. Opiskelijatutkimuksessa kysyttiin myös, kuinka tyytyväinen opiskelija on työmääräänsä. Tyytymättömimpiä työmääräänsä olivat paljon työssä käyvät opiskelijat, tyytyväisimpiä päivän tai kaksi viikossa työskentelevät.

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa työssäkäynnin lisäksi merkittävä opintoja hidastanut seikka on heikko opiskelumotivaatio tai kokemus väärällä alalla opiskelusta. Peräti 40 prosenttia tavoitteitaan hitaammin opiskelleista ammattikorkeakouluopiskelijoista mainitsi tämän tekijän. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että ammattikorkeakouluopiskelijoiden opinnot olivat edenneet tavoitteiden mukaan useammin kuin yliopisto-opiskelijoiden opinnot.

Muita merkittäviä korkeakouluopiskelijoiden opintoja hidastavia tekijöitä olivat opintojen työläys, puutteellinen opintojen ohjaus ja opiskelijan toimeentulovaikeudet. Taloudellisista vaikeuksista kärsiviä opiskelijoita oli suhteellisesti enemmän ammattikorkeakouluopiskelijoiden kuin yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa. Kymmenen prosenttia hitaasti edenneistä eli lähes 9 000 opiskelijaa vastasi, että opintojen hidas eteneminen oli johtunut sairaudesta. Puutteelliset opiskeluvalmiudet tai -taidot olivat haitanneet 11 prosenttia hitaasti edenneistä opiskelijoista. Pienen osan opintoja oli hidastanut opiskelumateriaalien tai -välineiden heikko saatavuus, aikaa vievä harrastus tai aktiivisuus opiskelijajärjestössä tai vastaavassa toiminnassa.

Neljätoista prosenttia hitaasti edenneistä opiskelijoista vastasi, että opintojen viivästyminen johtui lomakkeella mainitsemattomista seikoista: oppilaitoksesta johtuvia syitä olivat muiden muassa se että kursseilla ei ollut tilaa, lukujärjestys oli liian löysä ja tenttimismahdollisuus oli vain kerran kuussa. Näin opiskelijat arvioivat opintojaan:

"Mielestäni yliopisto-opinnot etenevät hitaasti, koska perjantaisin ei ole opetusta, kesäloma on 4 kuukautta, joululoma 1 kuukautta, tenttejä voi suorittaa vain kerran kuussa. Opintojen ohjaus on heikkoa."

"Kurssien lähiopetusta on supistettu aivan minimiin oppilaitoksessa, jossa itse opiskelen, vaatien että samat asiat opiskellaan itsenäisesti kotona. Täysin järjetöntä kuvitella, ettei moinen vaikuttaisi opiskelijoiden kykyihin/taitoon."

Opinnäytetyön laatiminen tai siihen ryhtyminen tuotti useille vastaajille päänvaivaa. Opintoja oli hidastanut myös asevelvollisuuden suorittaminen, vaihto-oppilasvuosi ja lapsen saaminen tai hoitaminen. Toisaalta jotkut opiskelijat ilmoittivat, että hidas eteneminen oli osaksi oma valinta ja siihen liittyi hyviäkin puolia. Hitaampi tahti on mahdollistanut syvällisemmän oppimisen, kirjoitti eräs opiskelija. Toisen opiskelijan tavoitteena oli kiireetön, stressivapaa oleminen.

Taulukko 1. Korkeakouluopiskelijoiden opintoja hidastavat tekijät vuonna 2009*.

Jos opintosi ovat edenneet tavoitteitasi hitaammin,mitkä ovat keskeisimmät syyt tähän?
  Tavoitteita hitaammin edenneet opiskelijat
Kaikki Ammattikorkeakoulu-
opiskelijat
Yliopisto-
opiskelijat
Opintoja hidastava tekijä % % %

Oppilaitokseen liittyvät tekijät
 
Opintojen työläys 29 30 28
Puutteellinen opintojen ohjaus 25 28 23
Opiskelumateriaalien tai -välineidenheikko saatavuus 6 7 6

Opiskelijan ajankäyttöön liittyvät tekijät
Työssäkäynti 48 39 52
Aikaa vievä harrastus 8 5 9
Aktiivisuus opiskelijajärjestössä tms. 7 2 10

Henkilökohtaiset syyt
Sairaus 10 13 9
Elämäntilanne, henkilökohtaiset syyt 42 38 43

Taloudelliset syyt
Toimeentulovaikeudet 21 26 19

Tiedolliset ja taidolliset syyt
Heikko opiskelumotivaatio tai kokemus väärällä alalla opiskelemisesta 36 40 34
Puutteelliset opiskeluvalmiudet tai -taidot 11 10 12

Muut syyt
14 16 13

Kaikki opiskelijat, joiden opinnot ovat edenneet tavoitteita hitaammin
35 25 42
* Opiskelija sai mainita monta syytä opintojen hitaaseen etenemiseen.

Lähde: Opiskelijatutkimus 2010. Korkeakouluopiskelijoiden toimeentulo ja opiskelu.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.9.2011