Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Puhelimen ja netin yhteiskäyttö tiedonkeruussa sopii parhaiten hyvin koulutetuille

  1. Yksivaiheisen nettitiedonkeruun vastausosuus 18 prosenttia
  2. Yhdistelmäkeruussa vain neljännes vastasi netissä
  3. Puhelin- ja nettikeruun yhdistelmässä suurempi kato kuin puhelinkeruussa
  4. Hyvä koulutus lisää vastaamishalua
  5. Tulokset avaavat tietä uusille tiedonkeruutavoille

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Yhdistelmäkeruussa vain neljännes vastasi netissä

Kaiken kaikkiaan netissä vastanneiden osuus otoksesta jäi yhdistelmäkeruussa alle neljännekseen (taulukko 1). Osa tästä joukosta vastasi nettilomakkeella saatekirjeen saatuaan, osa vasta haastattelijan yhteydenoton jälkeen. Haastattelija pyrki saamaan haastattelun soiton yhteydessä, mutta otoshenkilö sai halutessaan vastata myös netissä.

Taulukko 1. Haastateltujen osuus puhelinhaastattelussa ja puhelin- ja nettikeruun yhdistelmässä keruutavan mukaan vuoden 2011 maaliskuussa. Prosenttia puhelinnumerollisista kohdehenkilöistä.

Tiedonkeruutapa Puhelin Netti Yhteensä
%
Pelkkä puhelinhaastattelu 76 . . 76
Tiedonkeruukokeilu
(puhelin ja netti)
47 24 71

Lähde: Puhelinhaastattelukeskus. Tilastokeskus.

Esitutkimuksen suurimpien haasteiden ajateltiin liittyvän nettikeruuseen, kun taas puhelinkeruun ajateltiin sujuvan rutiinilla entiseen tapaan. Haastattelijoilta kerätystä palautteesta ilmenee, että kahden tiedonkeruutavan yhdistäminen vaikutti puhelinkontakteihin osaksi ennakoimattomilla tavoilla.

Haastattelijat raportoivat, että monella vastaajalla oli ongelmia nettilomakkeelle kirjautumisessa. Turhautuminen tietokoneen äärellä tutkimuksen alkuvaiheessa ei ole hyvä alku tiedonkeruulle. Varmaa tietoa ei kuitenkaan ole siitä, kuinka paljon kirjautumisongelmat lisäsivät kokonaiskatoa.

Haastattelijoiden mukaan kieltäytyjät olivat ehdottomampia kuin normaalissa puhelintiedonkeruussa. Jäljet johtavat saatekirjeeseen, jossa yleensä ei ole muuta vastaanottajaan viittaavaa tietoa kuin nimi ja osoite kirjekuoressa. Tässä kokeilututkimuksessa vastaajalle annettiin kirjautumistunnukset. Sen vuoksi kohdehenkilö saattoi arvata, että tiedonkerääjä tietää hänen asemansa tutkimuksessa: haastattelijat soittivat vain niille, jotka eivät olleet vastanneet netissä. Tämä herätti jonkin verran huolta yksityisyyden suojasta, mikä puolestaan saattoi lisätä kieltäytyjien määrää.

Haastattelijat pitivät yhdistelmätiedonkeruuta normaalia vaativampana. Monet haastateltavista ilmoittivat puhelinyhteydenotossa aikovansa täyttää lomakkeen netissä, mutta eivät kuitenkaan tehneet niin. Tutkimuksesta pakoilu saattaa olla houkuttelevaa, kun käytettävissä on vaihtoehtoisia vastaamistapoja. Eräs haastattelija kuvasi tilannetta näin: "Nettivastausvaihtoehto herätti ihmisissä lusmuiluhalua."

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.3.2012