Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kaupan toimialakatsaus III/2011

Koko dokumentti sivutettuna


Kirjoittaja: Jarkko Niemistö (09) 1734 2951
Sähköposti: palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Kaupan suhdannetilanne ja näkymät

Kaupan suhdannekuva pysyi kolmannella neljänneksellä vakaana talouden epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta. Liikevaihdon kehitys jatkui heinä–syyskuussa suotuisana, mutta kasvun odotetaan hidastuvan talven aikana. Myös yleiset suhdannenäkymät näyttävät aiempaa epävarmemmilta, mutta epävarmuus ei näkynyt vielä kolmannella neljänneksellä Suomen talouskasvussa. Bruttokansantuote kasvoi ennakkotietojen mukaan vajaan kolmen prosentin vauhtia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kaupan volyymi kasvoi vastaavana aikana noin viisi prosenttia vuoden takaisesta.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt voimakkaasti vuoden kolmannella neljänneksellä. Luottamusindikaattori on selvästi pitkän ajan keskiarvon alapuolella, vaikka keväällä alkanut heikkeneminen pysähtyikin marraskuussa. Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja työttömyydestä säilyivät pessimistisinä. Kuluttajien arviot omasta taloudesta pysyivät heikkoina marraskuussa, mutta arviot omista säästämismahdollisuuksista nähtiin edelleen valoisina. Kuluttajista 37 prosenttia piti marraskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana, kun vuosi sitten vastaava osuus oli 49 prosenttia. Kulutusaikeet olivat marraskuussa maltillisia, mutta silti 15 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton. Vuotta aiemmin vastaava osuus oli 18 prosenttia.

Konkursseja pantiin vireille tammi–lokakuussa 5 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Kaupan toimialalla konkurssiin haettuja yrityksiä oli noin 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kaupan yritysten varastojen arvo oli heinä–syyskuussa noin 12 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden kolmannella neljänneksellä. Varastojen kasvu oli suurinta autokaupassa, jossa varastot kasvoivat liki 40 prosenttia. Vähittäiskaupassa kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kertyi 4,5 prosenttia. Tukkukaupassa varastot kasvoivat noin seitsemän prosentin vauhtia.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) suhdannebarometrin mukaan kaupan alan yritysten suhdannekuva pysyi kolmannella neljänneksellä melko vakaana. Vaikka kasvu jatkui ja henkilöstömäärissä ei tapahtunut suuria muutoksia, niin suhdannetilannetta kuvataan vähän keskimääräistä heikommaksi. Hintojen ja kustannusten nousun uskotaan jatkuvan merkittävänä. Talvikaudella myynnin kasvun odotetaan hidastuvan selvästi heikkenevän suhdannetilanteen vuoksi.

Suomen vähittäiskaupan suhdannetilanne oli kolmannella vuosineljänneksellä selvästi EU-keskiarvoa parempi. Vähittäiskaupan yritysten suhdannetilannetta kuvaavan luottamusindikaattorin saldolukujen taso on ollut Suomessa jo usean vuoden ajan korkeampi kuin EU:n alueella keskimäärin. Euroalueella luottamus saavutti huippunsa edellisvuoden viimeisellä neljänneksellä ja on ollut laskussa kuluvana vuonna. Suomessa vähittäiskaupan luottamus on edelleen hyvällä tasolla, vaikka onkin laskenut hieman toiselta neljännekseltä.

 Kuvio 1. Vähittäiskaupan kausitasoitettu luottamusindikaattori

Sivun alkuun

Kaupan liikevaihdon kasvu jatkui vakaana

Kaupan alan liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä vajaat yhdeksän prosenttia edellisvuodesta. Kaupan liikevaihto kääntyi kasvuun vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen lopulla ja siitä lähtien kasvu voimistui vuoden loppuun saakka, kunnes vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä kasvu alkoi tasaantua.

Taulukko 1. Liikevaihdon vuosimuutokset kaupan eri aloilla, % (TOL 2008)

Toimiala IV/2010 I-IV/2010 I/2011 II/2011 III/2011
Kauppa yhteensä (100%) 12,0 8,4 10,7 8,6 8,6
Autokauppa (13,2%) 27,6 18,4 31,6 10,9 12,2
Tukkukauppa (57,3%) 13,1 9,0 9,6 9,3 8,9
Vähittäiskauppa (29,5%) 5,3 4,0 4,5 6,3 6,4
- päivittäistavarakauppa (10,2%) 6,0 4,3 5,3 8,7 7,6
- tavaratalokauppa (5,1%) 0,8 0,0 0,2 4,4 3,3
- Vuosimuutoksessa verrataan ajanjakson liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihtoon
- Suluissa oleva luku kuvaa toimialan osuutta kaupan kokonaisliikevaihdosta vuonna 2010

Tarkasteltaessa myynnissä tapahtuneita muutoksia, joista on hintavaikutus poistettu, vähittäiskaupan myynti kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä noin kolme prosenttia ja koko kaupan myynti noin kaksi prosenttia vuoden 2010 kolmannesta vuosineljänneksestä. Autokaupassa kasvu oli ripeää, noin kymmenen prosenttia, kun taas tukkukaupassa myynnin määrän kasvu jäi yhteen prosenttiin. Heinä–syyskuussa kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio kiihtyi hieman ja oli syyskuussa 3,7 prosenttia. Viime vuonna keskimääräinen inflaatio oli vain hieman yli prosentin. Kuluttajahintojen nousuun vaikutti erityisesti asumisen ja ravinnon kallistuminen viime vuodesta. Kuluvana vuonna inflaatio on ollut voimakkaampaa Suomessa kuin EU-maissa keskimäärin.

Alkuvuonna voimakkaasti kasvanut autokauppa tasaantui toisen neljänneksen aikana ja kasvu on jatkunut vakaana myös kolmannella neljänneksellä. Koko autokaupan liikevaihto kohosi noin 12 prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä vuotta aiemmasta. Poikkeuksellisen voimakkaaseen kasvuun vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä vaikutti erityisesti autojen tukkukaupan kehitys, joka sisältää myös läpiviennin naapurimaihin. Autojen tukkukauppa kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä yli 53 prosenttia, mutta kasvu tasaantui toisella neljänneksellä noin 14 prosenttiin. Kolmannella neljänneksellä autojen tukkukauppa kasvoi reilun 11 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Autojen vähittäiskaupan kasvu on ollut koko vuoden ajan tasaisempaa. Ensimmäisellä neljänneksellä autojen vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi noin 16 prosenttia. Toisella neljänneksellä kasvua kertyi noin yhdeksän prosenttia vuoden takaisesta ja kolmannella neljänneksellä 13 prosenttia.

Tukkukaupassa liikevaihdon kasvu jatkui tasaisena kolmannella neljänneksellä. Sekä toisella että kolmannella neljänneksellä tukkukauppa kasvoi noin yhdeksän prosentin vauhtia edellisvuoden vastaavista ajanjaksoista. Huomattava osa tukkukaupan liikevaihdosta sisältää teollisuudessa tarvittavien tuotantopanosten, esimerkiksi polttoaineiden ja laitteiden välitystä.

Myös vähittäiskaupassa kasvu on jatkunut vakaana vuoden kolmannella neljänneksellä. Vähittäiskaupan kasvu kiihtyi koko vuoden 2010, mutta kasvu tasoittui tämän vuoden alussa. Heinä–syyskuussa vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Hintavaikutukset puhdistettunakin vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi liki kolme prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä. Televiestintälaitteiden vähittäiskauppa ja tietokonelaitteiden vähittäiskauppa jatkoivat erittäin reipasta kasvuaan myös vuoden kolmannella neljänneksellä. Kirjojen, sanomalehtien ja paperitavaran vähittäiskaupan pitkään jatkunut vaisu kehitys jatkui edelleen. Toimialan liikevaihdon kehitys oli heikointa vähittäiskaupan alatoimialoista vuoden kolmannella neljänneksellä liikevaihdon laskiessa 3,4 prosenttia.

Kuvio 2. Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kehitys heinä–syyskuussa 2011

Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu jatkui tasaisena heinä–syyskuussa Euroopan Unionin alueella. Suomessa kasvu hiipui toisen neljänneksen kasvusta, mutta liikevaihto kasvoi silti suotuisammin kuin EU:ssa keskimäärin. Saksassa ja Ranskassa liikevaihto kasvoi hieman EU:n keskimääräistä enemmän verrattuna edelliseen neljännekseen. Vähittäiskaupan liikevaihto on ollut vuodesta 2006 alkaen suotuisampaa Suomessa kuin Euroopan Unionin jäsenmaissa keskimäärin.

Kuvio 3. Vähittäiskaupan liikevaihdon1) kehitys neljänneksittäin eri maissa (TOL 2008)

1) Kuvion 3 sarjat ovat kausitasoitettuja ja muutokset kuvaavat kunkin vuosineljänneksen muutosta verrattuna edelliseen vuosineljännekseen.

Sivun alkuun

Kaupan alan palkkasumma reippaassa kasvussa

Palkkasumma eli työntekijöiden yhteenlaskettu bruttopalkka jatkoi vauhdikasta kasvuaan vuoden kolmannella neljänneksellä. Koko talouden palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa 5,5 prosentin vauhtia ja kaupan toimialalla kasvua kertyi 5,8 prosenttia vastaavalla ajanjaksolla. Palkkasumman kasvu on ollut vahvaa kaikilla kaupan päätoimialoilla. Kolmannella vuosineljänneksellä palkkasumma kasvoi eniten autokaupassa, kasvun ollessa 8,4 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tukkukaupassa palkkasumma kasvoi viiden prosentin vauhtia ja vähittäiskaupassa palkkasumma nousi 4,8 prosenttia vastaavalla ajanjaksolla.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan kaupan alan työllisten määrä nousi reilun prosentin heinä-syyskuussa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Työllisten määrän nousu näkyi myös kaupan alan työllisten tekemissä työtunneissa, jotka kohosivat prosentin kolmannella neljänneksellä.

Kaupan toimialalla palkansaajien nimellisansiot nousivat kolmannella neljänneksellä 4,3 prosenttia vuoden 2010 kolmannesta neljänneksestä. Koko talouden reaaliansiot laskivat heinä-syyskuussa 0,8 prosenttia viimevuodesta, koska kuluttajahintojen nousu oli nopeampaa kuin ansiotason nousu.

Kuvio 4. Kaupan palkkasumman, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän kehitys neljänneksittäin (TOL 2008)

Tukkukaupassa työllisten määrä oli vuoden kolmannella neljänneksellä reilut neljä prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Autokaupassakin työllisten määrä kasvoi 2,4 prosenttia, mutta vähittäiskaupassa työllisten määrä laski noin prosentin edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Myös tehtyjen työtuntien määrä lisääntyi tukkukaupassa voimakkaasti, kasvun ollessa liki yhdeksän prosenttia vuoden 2010 heinä–syyskuusta. Autokaupassa työllisten tekemät työtunnit lisääntyivät 7,5 prosenttia. Vähittäiskaupassa työtuntien määrä laski kolmannella neljänneksellä noin viisi prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Kuvio 5. Kaupan työllisten määrän kehitys kaupan eri aloilla (TOL 2008)

Seuraava vuoden 2011 neljättä neljännestä käsittelevä kaupan toimialakatsaus ilmestyy 22.3.2012.

 

Lähdeluettelo
Kuviot
Kuvio 1. Eurostat: Vähittäiskaupan luottamusindikaattori
Kuvio 2. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja
Kuvio 3. Eurostat: Vähittäiskaupan liikevaihtoindeksi

Kuvio 4. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat, Työvoimatutkimus, Ansiotasoindeksi
Kuvio 5. Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
Taulukot
Taulukko 1. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja

Muut lähteet
Elinkeinoelämän keskusliitto: Luottamusindikaattorit, Suhdannebarometri
Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Palkkasummakuvaajat, Kuluttajabarometri, Kuluttajahintaindeksi, Työvoimatutkimus, Neljännesvuositilinpito

 


Päivitetty 22.12.2011