Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Palvelualojen toimialakatsaus III/2011

  1. Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät
  2. Palvelualat vakaassa kasvussa
  3. Palvelualojen työllisyys kääntyi laskuun
  4. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Aki Niskanen (09) 1734 2657
Sähköposti:
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät

Palvelualojen suhdannenäkymät olivat vielä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä melko hyvät. Markkinoiden huolestuneisuus talouden ajautumisesta uuteen taantumaan ei ole vielä heijastunut voimalla palvelualojen suhdannekuvaan. Palvelualojen yritysten liikevaihto on jatkanut edelleen selvässä kasvussa. Työllisyyden heikkeneminen ja yleisen luottamuksen lasku ovat kuitenkin synkentäneet tulevaisuuden näkymiä.

Palvelualojen liikevaihdon kasvu jatkui vahvana kesän jälkeen. Kuluneen vuoden kolmannella neljänneksellä palvelualojen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kohosi vuoden takaisesta noin 8 prosenttia. Kaikki palvelualojen päätoimialat kasvattivat liikevaihtoaan viime vuodesta. Kovinta kasvu oli ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä hallinto- ja tukipalveluiden yrityksissä. Hitaimmin kasvoivat muu palveluliiketoiminta sekä taiteet, viihde ja virkistys. Palveluiden tuottajahinnat nousivat kaikilla palvelualojen päätoimialoilla informaatiota ja viestintää lukuun ottamatta. Informaation ja viestinnän hinnat ovat olleet jo pitkään selvässä laskusuunnassa.

Palvelualojen työllisyystilanne heikkeni selvästi syksyllä. Vuoden toisella neljänneksellä työllisten määrän kasvu lähes pysähtyi ja kolmannen neljänneksen aikana työllisten määrä kääntyikin laskuun. Huono työllisyyskehitys onkin heikentänyt näkymiä useilla palvelutoimialoilla. Ansiotason kehitys on kaikesta huolimatta pysynyt vakaana, vaikka ansioiden nimellinen kehitys onkin jäänyt pitkän ajan keskiarvoa alemmaksi. Palkansaajien ostovoimaa nakertaa kuluttajahintojen nousu, joka on selvästi palvelualojen ansiotason nousua voimakkaampaa. Kuluttajahintoja on loppuvuonna nostanut eniten asumisen ja ravinnon kallistuminen.

Palvelualojen palkkasumma oli edelleen vahvassa kasvussa kolmannella vuosineljänneksellä. Vuoden takaisesta vastaavasta ajankohdasta palkkasumma kasvoi reilut 6 prosenttia. Kuluvan vuoden aikana palkkasumma on lisääntynyt selvästi viimevuotista nopeammin. Palvelualoilla palkkasumman kasvu on ollut selvästi myös koko taloutta voimakkaampaa. Ainoastaan rakentamisen ja yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden yritysten maksama palkkasumma on kehittynyt palvelualaa reippaammin.

Tilastokeskuksen julkaiseman kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus talouteen synkkeni syksyn aikana. Tuoreimpien tietojen mukaan luottamusta kuvaava saldoluku oli alimmillaan lokakuussa. Kuluttajien luottamus oli edelleen marraskuussa varsin heikko, verrattaessa saldolukua vuoden takaiseen sekä indikaattorin pitkän ajan keskiarvoon. Odotukset yleisestä talouskehityksestä sekä työttömyydestä olivat synkät, mutta myös arvio omasta taloudesta oli heikko. Ainoastaan omiin säästämismahdollisuuksiin uskottiin eikä kestotavaroiden ostamista ja lainanottoa pidetty kannattavana. Hintojen kuluttajat odottavat edelleen nousevan seuraavan vuoden aikana.

Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorin mukaan palvelualoilla toimivien yritysten luottamus on heikentynyt syksyn aikana. Palveluyritysten myynti näyttää edelleen kasvaneen, mutta suhdannetilanne on kääntynyt synkemmäksi. Marraskuussa luottamusta kuvaava saldoluku oli vajonnut pitkäaikaisen keskiarvon alapuolelle, kun se vielä edellisen kuukauden aikana oli keskiarvoa parempi. Yrityksissä myynnin odotetaan edelleen kasvavan, vaikka kasvun odotetaankin jäävän aikaisempaa vaisummaksi.

Elinkeinoelämän keskusliiton syksyllä Pk-yrityksille teettämässä toimintaympäristökyselyssä selvitettiin jäsenyrityksien näkemyksiä mm. yrittäjyyden edellytyksistä, rahoitustilanteesta ja toimintaympäristöstä. Pk-yrityksissä toivottiin Suomeen lisää yrittäjyyttä ja yritysten kasvua kannustavia toimenpiteitä. Yritysten rahoitusvaikeudet näyttivät vähentyneen syksyn aikana mutta maksuvaikeuksia oli edelleen runsaasti. Kotimaisen toimintaympäristön vaikeudet pakottavat Pk-yrityksiä harkitsemaan toiminnan siirtämistä Suomen rajojen ulkopuolelle. Kyselyyn vastanneista yrityksistä noin 10 prosenttia ilmoitti harkitsevansa toimintojensa siirtämistä ulkomaille.

Eurostatin luottamusindikaattorin mukaan palvelualojen suhdannetilanne heikentyi EU-maissa selvästi vuoden kolmannella neljänneksellä. Luottamusta kuvaava saldoluku kääntyi negatiiviseksi ensimmäistä kertaa sitten toissa vuonna koetun taantuman. Suomessa palvelualojen luottamus oli vielä pitkän ajan keskiarvoa ylempi, vaikka kotimaistenkin palveluyritysten usko talouskehitykseen on hiipunut. Erityisesti yritystoiminnan edellytykset kotimaassa ovat heikentyneet viime kuukausina. Kysyntä on vielä kehittynyt myönteisesti ja sen odotetaan jatkuvan ainakin kohtalaisena. Työllisyyden odotetaan sitä vastoin heikkenevän tulevina kuukausina. Tuottajahintojen odotetaan jatkavan nousuaan lähikuukausina.

Kuvio 1. Palvelualojen kausitasoitettu luottamusindikaattori

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.12.2011