Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kaupan toimialakatsaus IV/2011

  1. Kaupan suhdannetilanne ja näkymät
  2. Kaupan liikevaihdon kasvu hiipui hieman viimeisellä neljänneksellä
  3. Kaupan alan työllisten määrä tasaisessa kasvussa
  4. Fokus: Lähikaupat vähenevät kasvukeskusten ulkopuolella
  5. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Fokus: Lähikaupat vähenevät kasvukeskusten ulkopuolella

Päivittäistavarakaupan keskeisiä tehtäviä on tarjota monipuoliset valikoimat koko maan kattavalla myymäläverkostolla. Samalla kaupan tehtävänä on turvata tuottavuuden kasvu kilpailuilla markkinoilla sekä edistää vastuullisuutta koko kaupan toimitusketjussa. Jo pitkään jatkunut muuttoliike kasvukeskuksiin on kuitenkin heikentänyt kaupan mahdollisuuksia kattavan palveluverkon ylläpitämiseen. Kauppa on osa yhteiskuntaa, ja hyvin konkreettisella tavalla läsnä suomalaisten arkipäivässä. Ostovoiman alueellisten muutosten lisäksi esimerkiksi Suomen väestörakenteen kehitys heijastuu väistämättä myös päivittäistavarakaupan toimintaan. Nämä osaltaan vaikuttavat siihen, miten toimiala kehittyy – millaiset edellytykset kaupalla on ylläpitää erityisesti lähipalveluidensa verkostoa viiden tai kymmenen vuoden päästä?

20 viime vuoden aikana myymäläverkosto on supistunut noin 5 200 markettyyppisestä myymälästä nykyiseen noin 3 300 myymälään (taulukko 2). Kyläkauppoja oli vuonna 2010 enää 417, kun vuonna 2007 niitä oli vielä reilut 530. Vuonna 1980 maassamme oli 3 400 kyläkauppaa.

Taulukko 2. Päivittäistavarakauppojen myynti sekä arvon ja volyymin muutos 1993–2010

Lähde: Nielsen 2010

Toinen tilasto, joka kuvaa osaltaan hyvin kaupan rakennetta, on kaupan tehokkuuskäyrä. Vuoden 2010 aikana 300 suurinta myymälää eli 10 prosenttia kaikista Suomen myymälöistä vastasi puolta koko maan päivittäistavaramyynnistä. Pienten myymälöiden muodostama puolisko maamme myymälöistä – eli noin 1 200 myymälää – myi vain 9 prosenttia maamme päivittäistavaroiden myynnistä. Mielenkiintoista on se, että tehokkuuskäyrän suhteet ovat säilyneet lähes samoina jo 30 vuotta.

Kuvio 6. Päivittäistavarakaupan tehokkuuskäyrä

Lähde: Nielsen 2010

Tuoreen kuntapäättäjätutkimuksen (Aula Research) mukaan erityisesti pienemmissä, alle 10 000 asukkaan kunnissa kannetaan todellista huolta kaupan palvelujen heikkenemistä. Tutkimuksen mukaan kunnanvaltuutetut sekä kunnanjohtajat ja muut kuntien virkamiehet pitävät päivittäistavarakaupan palvelujen löytymistä kunnan alueelta tärkeämpänä kuin esimerkiksi apteekin, pankin tai postin palvelujen saatavuutta. Monissa paikoissa lähikaupan yhteydessä on jo nyt muita palveluita, jotka olisivat ilman lähikauppaa hävinneet alueelta. Harvaan asutuilla alueilla lähi- ja kyläkauppojen merkitys korostuu myös työllistäjänä.

Kuvio 7. Kuntapäättäjien ja virkamiesten huoli päivittäistavarakaupan palveluista kunnassaan tulevaisuudessa

Lähde: Aula Research 2012

Avain peruspalvelujen alueellisen tasa-arvoisuuden turvaamiseen, ja siten ostovoiman sekä asuttavuuden säilymiseen eri puolilla Suomea saattaa tulevaisuudessa löytyä juuri lähikauppojen toimintaedellytyksiä ja tehtäviä kehittämällä. Edellä mainitussa kuntapäättäjätutkimuksessa yli 80 prosenttia vastaajista olivat valmiita höllentämään kaupan sääntelyä palveluiden turvaamiseksi pienissä taajamissa, lähiöissä ja haja-asutusalueilla. Erityisesti lääkejakelujärjestelmän ja asiamiespostin kehittäminen sai kannatusta vastaajien parissa.

Asukkaiden postipalvelujen varmistajina erittäin tärkeään asemaan ovat nousseet Itellan asiamiespostit. Asiamiespostin kannalta järjestelmä tukee asiakasvirtojen säilymistä asiamiehen kaupassa. Kauppojen yhteydessä toimii tällä hetkellä satoja asiamiesposteja ympäri Suomen. Kauppa kehittää myös itse aktiivisesti uusia toimintamalleja.

Kuvio 8. Miltä osin kuntapäättäjät olisivat valmiita vähentämään kaupan sääntelyä

Lähde: Aula Research 2012

Haja-asutusalueiden kauppapalveluiden säilymisen edellytyksiin voidaan vaikuttaa osaltaan myös Alkon asiamiestoiminnan kehittämisellä. Suurten myymälöiden yhteydessä on nykyään lähes aina Alkon myymälä. Sen päivittäistavaramyyntiä kasvattava vaikutus on tutkimusten mukaan noin 10 prosenttia. Tämä vastaa noin miljoonan euron lisämyyntiä. Alkon – tai sen puuttumisen – vaikutuksen lähikaupalle ymmärtää paremmin, kun tietää, että pienen lähimyymälän kokonaismyynti on keskimäärin juuri tuo miljoona euroa.

Viime aikoina on keskusteltu paljon muun muassa keskioluen siirtämisestä Alkoon. Pellervon taloustutkimus selvitti maaliskuussa 2012, miten tämä vaikuttaisi kauppaan. Selvityksen mukaan siirto ja sen aiheuttamat muut myyntimenetykset (vaikutukset elintarvikkeiden, juomien ja tupakan liikevaihtoon) vaarantaisivat jopa tuhannen pienen kaupan toiminnan.

Päivittäistavarakaupan palveluiden merkitys alueen asuttavuudelle ja elinvoimaisuudelle on olennainen. Merkitys korostuu erityisesti harvaan asutuilla alueilla, taajamissa ja lähiöissä. Se miten pienten kauppojen toimintaedellytyksiä kehitetään ja alueiden ostovoimaa tuetaan, vaikuttaa väistämättä myös päivittäistavarakaupan toimialan kehittymiseen lähivuosina.

Kaupan toimialakatsauksen julkaisu päättyy.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.3.2012