Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Palvelualojen toimialakatsaus IV/2011

  1. Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät
  2. Palvelualat vakaassa kasvussa
  3. Työllisyys piristyi neljännellä vuosineljänneksellä
  4. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Aki Niskanen (09)1734 2657
Sähköposti:
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät

Palvelualojen suhdannetilanne pysyi kohtalaisena vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä. Palvelualoilla toimivien yritysten liikevaihto on jatkanut edelleen kasvussa ja työllisyyden heikkeneminen näyttää pysähtyneen. Luottamus on edelleen vaisu, mutta näkymät vuoden 2012 osalta ovat hieman positiivisemmat.

Palvelualojen liikevaihdon kehitys pysyi vakaana viime vuoden lopulla. Kasvu tasoittui loppuvuotta kohden, liikevaihdon ollessa edelleen selvästi viimevuotista suurempi. Palvelualojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuoden neljännellä neljänneksellä noin 6 prosenttia, kun vielä alkuvuodesta kasvulukemissa yllettiin lähelle 10 prosentin vuosikasvua. Vuoden viimeisellä neljänneksellä voimakkaimmin kasvoivat ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä taiteen, viihteen ja virkistyksen toimiala. Heikoimmin vuoden lopulla kehittyi informaation ja viestinnän liikevaihto. Palveluiden tuottajahinnat nousivat kaikilla palvelualojen päätoimialoilla. Informaation ja viestinnän toimialalla tuottajahintojen nousu oli hyvin pientä, hintojen pysyessä lähes samalla tasolla kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna.

Palvelualojen työllisyystilanne kohentui vuoden 2011 viimeisellä vuosineljänneksellä, vaikka edeltävät vuosineljännekset enteilivätkin työllisyyden heikkenemistä. Vuoden viimeisen neljänneksen myönteisestä kehityksestä huolimatta osalla palvelualoista työllisyystilanne jatkui kuitenkin edelleen heikkona. Palvelualojen ansiotason kehitys on sitä vastoin pysynyt vakaassa kasvussa, seuraten yleistä kuluttajahintojen nousua. Asumisen ja ravinnon kallistuminen on viime aikoina ensisijaisesti ollut kuluttajahintojen nousun takana.

Palvelualojen palkkasumman kasvu oli tasaista vuoden 2011 neljännellä vuosineljänneksellä. Kasvu hieman hidastui alkuvuoden lukemista, mutta pysyi samansuuruisena kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Palkkasumman kasvu palvelualoilla on ollut viime vuonna koko talouden palkkasummaa voimakkaampaa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä palvelualoja nopeammin palkkasumma lisääntyi vain rakentamisessa ja yksityisissä terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus talouteen on kohentunut vuodenvaihteen jälkeen. Viime vuoden lopulla kuluttajien odotukset taloudesta näyttivät synkiltä, mutta ovat parantuneet kuluvan vuoden tammi-helmikuussa. Luottamus on silti vielä alemmalla tasolla kuin pitkällä aikavälillä keskimäärin. Kuluttajien luottamus etenkin omiin säästämismahdollisuuksiin on parantunut barometrin tuoreimpien tietojen mukaan. Arviot Suomen taloudesta ja työttömyydestä olivat kuitenkin edelleen negatiiviset. Hintojen kuluttajat ennustivat edelleen nousevan seuraavien kahdentoista kuukauden aikana.

Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorin mukaan luottamus palvelualoilla toimivissa yrityksissä on vahvistunut vuoden vaihteen jälkeen. Viime vuoden joulukuussa luottamusta kuvaava saldoluku oli vielä pitkänajan keskiarvon alapuolella, mutta on noussut kuluvan vuoden helmikuussa hieman keskiarvon yläpuolelle. Myyntimäärät ovat olleet kasvussa ja myynnin ennakoidaan kehittyvän myönteisesti myös seuraavina kuukausina.

Pk-yrityksistä tehdyn suhdannebarometrin mukaan pienten ja keskisuurten palvelualan yritysten suhdannetilanne pysyi ennallaan viime vuoden lopulla. Suhdannetilannetta pidetään hieman keskivertoa heikompana. Keskisuurissa yrityksissä odotetaan suhdanteiden pysyvän ennallaan kun taas pienissä ennustetaan suhdannetilanteen heikkenevän. Myyntiodotukset ovat keskisuurissa yrityksissä pieniä palveluyrityksiä positiivisemmat. Keskisuurissa yrityksissä myynti on ollut kasvussa ja sen odotetaan jatkuvan samansuuntaisena. Pienemmissä yrityksissä odotetaan myynnin pysyvän ennallaan.

Eurostatin luottamusindikaattorin mukaan palvelualojen suhdannetilanne EU-maissa heikkeni edelleen vuoden lopulla. Luottamusta kuvaava saldoluku laski edelleen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Myös Suomessa palvelualojen luottamus heikkeni luottamusindikaattorin mukaan. Kotimaisten palveluyritysten luottamus laski vuoden viimeisellä neljänneksellä selvästi alle luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvon. Luottamuksen laskuun on erityisesti vaikuttanut yleisen taloustilanteen heikkeneminen vuoden lopulla. Luottamusta painaa myös kysynnän kehitys ja odotukset seuraavien kuukausien kysynnästä. Odotukset lähikuukausien myönteisestä työllisyyskehityksestä ovat hiipuneet. Tuottajahintojen odotetaan pysyvän edelleen kasvussa.

Kuvio 1. Palvelualojen kausitasoitettu luottamusindikaattori

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.3.2012