Huoltosuhde aiheuttaa huolta

  1. Väestöllisen huoltosuhteen alueittaiset erot ovat suuria
  2. Taloudellinen huoltosuhde reagoi talouden muutoksiin
  3. 1990-luvun lama romahdutti taloudellisen huoltosuhteen
  4. Uudenmaan ja Ahvenanmaan huoltosuhde edullisin
  5. Työllisten osuus väestöstä aikaisempaa pienempi
  6. Miten huoltosuhteen käy tulevaisuudessa?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Uudenmaan ja Ahvenanmaan huoltosuhde edullisin

Väestölliseen huoltosuhteeseen verrattuna muutokset taloudellisessa huoltosuhteessa voivat olla äkkinäisiä, ja erot taloudellisessa huoltosuhteessa alueiden välillä ovat suuria (kuvio 2). Huoltosuhde on pysynyt Helsinki-­Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla koko tarkasteluajan koko maan keskiarvoa parempana. Vuosina 1987–1990 Uudellamaalla oli jopa enemmän työssäkäyviä kuin muuta väestöä. Pohjois- ja Itä-Suomessa puolestaan oli jo tuolloin 100 työssäkäyvää kohti 130–140 työtöntä tai työvoiman ulkopuolista henkilöä – saman verran kuin Uudellamaalla laman synkimpinä vuosina.

Kuvio 2. Taloudellinen huoltosuhde suuralueittain vuosina 1987−2010.

Lähde: Tilastokeskus. Työssäkäyntitilasto.

Pohjois- ja Itä-Suomessa 1990-luvun puolivälissä vain kolmasosa koko väestöstä oli töissä eli sataa työllistä kohti oli kaksisataa työtöntä, lasta, vanhusta, opiskelijaa tai muuta työvoiman ulkopuolella olevaa henkilöä. Vuosituhannen vaihdetta lähestyttäessä tilanne alkoi hiljalleen kohentua, mutta edeltävän vuosikymmenen tasolle oli vielä pitkä matka. Suuralueista vain Ahvenanmaalla huoltosuhde palautui jo 1990-­luvun loppupuolella lamaa edeltävälle tasolle. Muilla suuralueilla taloudellinen huoltosuhde on edelleen korkeampi kuin 20 vuotta ­aiemmin.

Vaikka Uudenmaan huoltosuhde onkin ollut muuta maata edullisempi, muutos 1990-luvun alussa oli suurempi kuin muilla alueilla (kuvio 3). Vuoden 1987 tilanteeseen verrattuna Helsinki-Uudenmaan huoltosuhde heikkeni nopeimmin ja on edelleen muita alueita etäämpänä vuoden 1987 tasosta. Ahvenanmaan erilaisuus näkyy tässäkin: laman vaikutus oli maltillisempi ja siitä palautuminen suhteellisen nopeaa.

Kuvio 3. Taloudellisen huoltosuhteen kehitys suuralueittain vuosina 1987−2010 (1987 = 100).

Lähde: Tilastokeskus. Työssäkäyntitilasto.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 4.6.2012