Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakennemuutos heijastuu yritystukiin

  1. Tukien laaja kirjo
  2. Tukea vai ei?
  3. Energiatuki suurille, startti- ja investointituet pienille
  4. Palvelualojen merkitys nousussa
  5. Pk-yrityksille jo 80 prosenttia suorista tuista

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Samuli Rikama työskentelee Tilastokeskuksen yritysten rakenteet -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 7/2012.

Julkinen sektori tukee yritystoimintaa monin tavoin. Tukien kohdentuminen heijastaa laajempaa yritystoiminnan rakennemuutosta. Aiemman teollisuusvetoisen tukipolitiikan rinnalle merkittäviksi tuen saajiksi ovat kirineet palveluyritykset. Merkittävin tukien saajaryhmä on pienet ja keskisuuret yritykset.
______________________

Länsimaiden kansantaloudet ovat viime vuosikymmeninä kehittyneet vahvasti palveluvetoisiksi teollisuuden menettäessä merkitystään. Useissa maissa jo reilut 70 prosenttia työvoimasta työskentelee palvelualoilla. Suomessa myönnetyt suorat yritystuet kohdentuvat myös yhä useammin palvelualoille.

Yritystoimintaa tuetaan muun muassa verohelpotuksin ja myöntämällä rahallista tukea sekä lainoja. Monimuotoisen tukipolitiikan tavoitteena on helpottaa ja edesauttaa yritystoimintaa etenkin sen alkutaipaleella tai kriittisessä kasvuvaiheessa. Myös vientiin liittyvän yritystoiminnan edistäminen on talouden kannalta toivottavaa.

Yritystukea saaneiden yritysten määrä oli Suomessa vuonna 2010 reilut 31 000 eli varsin merkittävä. Finnvera myönsi yrityksille lainoja ja takauksia noin 940 miljoonaa euroa. Tekes myönsi lainoja sekä tukia noin 300 miljoonaa ja TEM tukia noin 250 miljoonaa euroa.

Eri tukityyppejä vertailtaessa on hyvä huomioida lainojen, takausten sekä suorien tukien erot. Toisin kuin suorien tukien osalta, yritykset ovat takaisinmaksuvelvollisia lainoistaan.

Yritystukien yhteismäärä on kasvanut ja rakenne hieman muuttunut vuodesta 2006 (Kuvio 1). Takauksien määrä on jonkin verran vähentynyt, lainojen ja etenkin suorien yritystukien määrä puolestaan kasvanut vuodesta 2006. Talouden pitkittynyt taantuma ja epävarmuus ovat osaltaan lisänneet yritystukien tarvetta. On huomattava, että myönnettyjen tukien määrässä saattaa olla huomattavia vaihteluja vuosittain.

Kuvio 1. Suorat yritystuet, lainat ja takaukset 2006 ja 2010

Lähde: Yritystukitietokanta. Tilastokeskus

Tukien laaja kirjo

Yritystukijärjestelmään liittyy monentyyppisiä tukieriä. Osa tuista on tarkoitettu tietyn politiikan näkökulmasta toivottavan ja tarpeellisen toiminnon tukemiseksi yrityksissä. Esimerkiksi pienille – usein palvelualoilla toimiville – yrityksille suunnatut starttituet ovat tyypillisesti euromääräisesti pieniä tukieriä, joita myönnetään laajalle yritysjoukolle.

Yritysten tuotekehitys on yleensä huomattavan pitkäjänteistä ja kallista toimintaa. Tämän toiminnan avuksi myönnetyt tuotekehitystuet ovat tavallisesti määrältään huomattavia eriä, ja niitä myönnetään usein toiminnassaan jo vakiintuneemmille yrityksille.

Tukityyppien sisälläkin esiintyy toki vaihtelua, mutta valtaosa tukijärjestelmässä olevista yrityksistä saa pienempiä tukieriä ja pieni joukko yrityksistä saa merkittävästi suurempia tukieriä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.10.2012