Julkaistu: 3.6.2013

Yhteisöpalvelut istuvat suomalaiseen sosiaalisuuteen

  1. Joka toinen suomalainen seuraa yhteisöpalveluja
  2. Toiset toimivat verkkoyhteisöissä, toiset seurailevat muiden toimintaa
  3. Yhteisöpalvelujen maailma mukailee reaalimaailma
  4. Markkinointikanavia ja yhteisöllisyyden synnyttäjiä
  5. Verkkoyhteisöjen merkitys
  6. Yhteisöpalveluilla on laaja kosketuspinta

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Yhteisöpalvelujen maailma mukailee reaalimaailma

Yhteisöpalvelujen maailmasta löytyy samoja ilmiöitä kuin reaalimaailmasta. Ihmisten lisäksi yhteisöpalveluihin ovat liittyneet niin yritykset, viranomaiset kuin puolueetkin. Ne käyttävät yhteisöpalveluita omiin tarkoituksiinsa kuten markkinointiin, tiedottamiseen tai politikointiin.

Myöskään ihmiset eivät ole mukana pelkästään yksityishenkilöinä, vaan yhteisöjen jäseninä he voivat esiintyä erilaisissa rooleissa ja asemissa. Yhteisöpalvelujen maailmassa syntyy myös kokonaan uusia ilmiöitä, kun ihmiset "lehahtavat" yhteen erilaisten asioiden ympärille.

Ei ole yllättävää, että lähes kaikilla (93 %) verkkoyhteisön seuraaminen liittyy ystävyys- tai tuttavuussuhteisiin. Omiin verkkoyhteisöihin kutsutaan ystäviä ja tuttavia, ja verkkoyhteisöt ovat omiaan edistämään tutustumista. Verkkoyhteisöt ovat myös hyvä keino olla yhteydessä sukulaisten kanssa: lähes kahdella kolmasosalla vastaajista yhteisöpalvelut liittyivät sukulaisuuteen. Naisten joukossa sukulaisuussuhteiden ylläpito oli yleisempää (70 %) kuin miehillä (55 %). (Taulukko 2.)

Taulukko 2. Mihin yhteisöpalvelujen käyttö liittyy? Tarkastelu iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2012. Prosenttia.

    Oma yhteisö-palvelujen käyttö liittyy
Ikä   ystävyy-
teen tai tuttavuu-
teen
sukulais-suhteisiin harras-tuksiin yritysten brändien, tuotteiden tai palvelujen seuraami-
seen
työhön tai ammattiin faniver-
kostoon tai
fani-
sivustoon
osallistumi-
seen verkossa syntyneisiin ilmiöihin, tempauksiin tai kannanottoihin
yhdistys-toimintaan yhteiskun-
nallisiin asioihin tai politiikkaan
johonkin muuhun
    %-osuus yhteisö-palvelujen käyttäjistä 
                       
16-24 Mies 93 55 50 27 18 29 26 20 14 10
  Nainen 97 67 42 34 11 28 32 17 9 5
  Yhteensä 95 61 46 31 14 28 29 18 11 8
25-34 Mies 97 56 53 20 31 29 17 19 10 4
  Nainen 98 73 44 35 23 28 24 24 13 5
  Yhteensä 97 65 48 28 27 28 21 22 11 4
35-44 Mies 84 58 53 28 38 24 15 17 11 4
  Nainen 96 69 35 31 28 19 24 22 11 4
  Yhteensä 90 64 44 30 32 21 20 20 11 4
45-54 Mies 86 50 41 34 35 23 22 18 8 8
  Nainen 91 66 40 34 37 15 18 18 8 6
  Yhteensä 89 59 40 34 36 18 19 18 8 7
55-64 Mies 78 50 43 20 23 9 15 21 9 9
  Nainen 90 80 26 16 21 5 18 16 8 3
  Yhteensä 86 69 32 17 22 7 17 18 9 5
65-74 Mies 85 58 27 16 5 0 0 16 11 0
  Nainen 75 67 36 22 11 0 11 18 11 0
  Yhteensä 79 63 32 20 9 0 6 17 11 0
Yhteensä Mies 90 55 49 26 28 25 19 19 11 6
  Nainen 95 70 39 31 23 21 24 20 10 4
  Yhteensä 93 63 44 29 25 23 22 19 11 5

Lähde: Tilastokeskus. Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012.

Muu kuin ystävyyteen tai sukulaisuuteen liittyvä motiivi on yhteisöpalvelujen käytön taustalla selvästi harvemmin. Harrastuksiin yhteisöpalvelut liittyivät 49 prosentilla miehistä ja 39 prosentilla naisista, mutta vain joka neljännellä käyttäjällä yhteisöpalvelut liittyvät työhön tai ammattiin. Verkkososiaalisuus kuuluu siis pikemmin yksityisyyteen kuin työn maailmaan, mutta samaan verkkoyhteisöön kuuluvat työtoverit tai yhdistysten jäsenet voivat olla myös ystäviä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 3.6.2013