Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Julkaistu: 23.2.2015

Uudet velat uhkaavat velkajärjestelyn läpikäynyttä

  1. Velkajärjestelyt Suomessa 2000-luvulla
  2. Tutkimuksen kohdejoukko
  3. Työttömyys, perheettömyys ja matala koulutusaste korostuvat velkajärjestelyyn hakeutuneiden joukossa
  4. Osalla velkaantuminen jatkuu velkajärjestelyjen jälkeenkin
  5. Velkajärjestelyissä olleiden tulotaso velkajärjestelyn jälkeen
  6. Maksuvelvoitteet kasautuvat
  7. Tilastoaineisto tarjoaa yhden näkökulman ylivelkaantumisen tarkasteluun
  8. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Työttömyys, perheettömyys ja matala koulutusaste korostuvat velkajärjestelyyn hakeutuneiden joukossa

Tutkimusryhmään valikoituneiden, velkajärjestelyssä olleiden henkilöiden taustaa tarkastellaan sosioekonomisen aseman, perheaseman, koulutusasteen ja iän perusteella. Kuvioissa 3–6 esitetty koko väestön jakauma on velkajärjestelyyn hakeutumisen vuosien perusteella laskettu painotettu keskiarvo.

Sosioekonominen asema tarjoaa kuvan yksilöiden taustasta. Kuviosta 3 havaitaan, että työntekijät muodostavat ylivelkaantuneista miesten keskuudessa suurimman ryhmän (26 %), naisten keskuudessa suurin ryhmä ovat työttömät (23 %). Koko väestöön verrattuna työttömät ovat selvästi yliedustettuina velkajärjestelyyn hakeutuneiden joukossa. Yrittäjien osuus velkajärjestelyyn hakeutuneissa ylittää molempien sukupuolten osalta koko väestön osuuden, ylemmässä toimihenkilöasemassa toimivien osuus velkajärjestelyyn hakeutuneissa puolestaan on koko väestön vastaavaa osuutta selvästi pienempi. (Kuvio 3.)

Kuvio 3. Vuonna 2008 päättyneiden velkajärjestelyjen kohteena olevat henkilöt ja koko väestö sosioekonomisen aseman mukaan velkajärjestelyn alussa (15 vuotta täyttäneet henkilöt). Prosenttia

Lähde: Tilastokeskus. Velkajärjestelyt.

Perheasemaa mitataan yksinkertaisella muuttujalla, jossa yksilö luokitellaan joko perheeseen kuulumattomaksi tai perheenjäseneksi. Verrattaessa velkajärjestelyyn hakeutuneita koko väestöön voidaan havaita, että perheeseen kuulumattomien osuus on molemmilla sukupuolilla, mutta erityisesti miehillä selvästi koko väestön vastaavaa lukua suurempi. (Kuvio 4.)

Kuvio 4. Vuonna 2008 päättyneiden velkajärjestelyjen kohteena olevat henkilöt ja koko väestö perheaseman mukaan velkajärjestelyn alussa (15 vuotta täyttäneet henkilöt). Prosenttia

Lähde: Tilastokeskus. Velkajärjestelyt.

Tutkimuksen kohteena olevassa joukossa koulutusaste velkajärjestelyyn hakeutumisen ajankohtana on tiedossa 56 prosentilla miehistä ja 62 prosentilla naisista. Kuvion 5 perusteella keskiasteen koulutuksen suorittaneet ovat yliedustettuina velallisten joukossa. Alimman korkea-asteen suorittaneiden osuus on molemmilla sukupuolilla hyvin lähellä koko tarkastellun väestön keskiarvoa. Tätä korkeamman koulutuksen suorittaneita on velallisten joukossa suhteellisesti selvästi vähemmän kuin koko väestössä.

Kuvio 5. Vuonna 2008 päättyneiden velkajärjestelyjen kohteena olevat henkilöt ja koko väestö koulutusasteen mukaan velkajärjestelyn alussa (15 vuotta täyttäneet henkilöt). Prosenttia

Lähde: Tilastokeskus. Velkajärjestelyt.

Selvästi suurin osa velkajärjestelyssä olleista henkilöistä lukeutuu 36–65-vuotiaisiin (kuvio 6). Velkajärjestelyyn on siis hakeutunut pääasiassa työikäistä väestöä. Nämä ikäryhmät kattavat miehistä 82 ja naisista 79 prosenttia. Velkajärjestelyihin joutuneista miehistä 11 prosenttia on 26–35-vuotiaita ja velkajärjestelyihin joutuneista naisista samanikäisiä on 13 prosenttia. Eläkeikäisten ryhmä jää niin ikään osuudeltaan varsin pieneksi, noin seitsemään prosenttiin molempien sukupuolten kohdalla.

Kuvio 6. Vuonna 2008 päättyneiden velkajärjestelyjen kohteena olevat henkilöt ja koko väestö ikäluokan mukaan velkajärjestelyn alussa (15 vuotta täyttäneet henkilöt). Prosenttia

Lähde: Tilastokeskus. Velkajärjestelyt.

Ikäjakauma on mielenkiintoinen verrattaessa sitä kuviossa 3 esitettyyn sosioekonomiseen asemaan. Kuviosta 3 voidaan havaita, että ylivelkaantuneista miehistä 23 ja naisista 18 prosenttia lukeutuu eläkeläisiin. Tämä antaa viitteitä siitä, että velkajärjestelyyn hakeutuneiden eläkeläisten joukossa on erityisesti 65 vuotta nuorempia henkilöitä. On tosin huomattava, että keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on selvästi 65 ikävuotta alhaisempi (ks. esim. Eläketurvakeskus). Koko väestöön verrattaessa keskimmäisten ikäryhmien suuri edustus velkajärjestelyyn hakeutuneiden joukossa korostuu.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.2.2015