Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Julkaistu: 23.2.2015

Uudet velat uhkaavat velkajärjestelyn läpikäynyttä

  1. Velkajärjestelyt Suomessa 2000-luvulla
  2. Tutkimuksen kohdejoukko
  3. Työttömyys, perheettömyys ja matala koulutusaste korostuvat velkajärjestelyyn hakeutuneiden joukossa
  4. Osalla velkaantuminen jatkuu velkajärjestelyjen jälkeenkin
  5. Velkajärjestelyissä olleiden tulotaso velkajärjestelyn jälkeen
  6. Maksuvelvoitteet kasautuvat
  7. Tilastoaineisto tarjoaa yhden näkökulman ylivelkaantumisen tarkasteluun
  8. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Osalla velkaantuminen jatkuu velkajärjestelyjen jälkeenkin

Seuraavassa tarkastellaan velkajärjestelyn läpikäyneiden velkaantumista vuoteen 2013 mennessä ulosottotilastojen valossa. Tämä tarkastelu tavoittaa vain osan vuonna 2008 päättyneissä velkajärjestelyssä olleista: Vuonna 2008 lähes 80 prosenttiin ryhmän jäsenistä voitiin yhdistää taustatietoja, mutta tällaisten henkilöiden osuus vähenee tasaisesti ajan myötä, päätyen hieman yli 70 prosenttiin vuonna 2013.

Ryhmään valikoiduista henkilöistä lähes 40 prosentilla on ollut maksuvelvoitteita ulosotossa velkajärjestelyn päättymisvuonna. Osuus laskee hieman yli 35 prosenttiin vuoteen 2013 mennessä, mutta kokonaisuudessa muutokset ovat verrattain pieniä. Ulosottovelallisista enemmistö on miehiä. Miesten osuus ulosottovelallisten joukossa kuitenkin pienenee tarkastelukaudella.

Tarkastelun kohteena oleva ryhmä on kaudella 2008–2013 keskimäärin verrattain iäkäs, mikä hankaloittaa tarkastelua. Tutkimusryhmään kuuluvien keski-ikä velkajärjestelyjen alussa oli 48 vuotta. Vuonna 2013 henkilöt, joilla ei ole velkajärjestelyn jälkeistä ulosottohistoriaa ovat keskimäärin 60-vuotiaita. Ulosotossa vuosina 2008–2013 olleet ovat sen sijaan keskimäärin viidestä kuuteen vuotta nuorempia kuin henkilöt, joilla ei ole kyseisellä jaksolla ollut asioita ulosotossa.

Sosioekonominen tarkastelu osoittaa, että erityisesti yrittäjiä, työntekijöitä ja työttömiä on ollut suhteessa enemmän ulosottovelallisten joukossa kuin niissä, joilla ei ole ulosottohistoriaa kaikkina vuosina kaudella 2008–2013. Työttömien osuus ulosottovelallisten joukossa vaihtelee jonkin verran vuosittain, mutta trendi näyttää olevan pikemminkin nouseva kuin laskeva. Toimihenkilöammateissa toimivia ja eläkeläisiä sen sijaan on suhteellisesti enemmän joukossa, jolla ei ole ulosottohistoriaa velkajärjestelyn jälkeisellä ajalla. Ulosottovelallisten joukossa on suhteellisesti enemmän matalasti koulutettuja ja yksinasuvia kuin niissä, joilla ei ole ulosottovelkaa velkajärjestelyn jälkeisenä aikana. Arvioitaessa perheasemaa on tosin otettava huomioon ryhmän ikärakenteen vaikutus.

Ulosottovelallisten tarkastelu osoittaa, että yksilön työllisyydellä ja työttömyydellä, koulutustasolla ja perheasemalla on merkitystä velkajärjestelyjen jälkeisiin ulosottoihin. Tarkastelussa korostuu seikka, että pitkälti samat riskitekijät, jotka korostuvat velkajärjestelyyn hakeutumisen yhteydessä korostuvat myös velkajärjestelyn jälkeisessä ylivelkaantumisessa ja ulosottoon joutumisessa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.2.2015