Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Julkaistu: 23.2.2015

Uudet velat uhkaavat velkajärjestelyn läpikäynyttä

  1. Velkajärjestelyt Suomessa 2000-luvulla
  2. Tutkimuksen kohdejoukko
  3. Työttömyys, perheettömyys ja matala koulutusaste korostuvat velkajärjestelyyn hakeutuneiden joukossa
  4. Osalla velkaantuminen jatkuu velkajärjestelyjen jälkeenkin
  5. Velkajärjestelyissä olleiden tulotaso velkajärjestelyn jälkeen
  6. Maksuvelvoitteet kasautuvat
  7. Tilastoaineisto tarjoaa yhden näkökulman ylivelkaantumisen tarkasteluun
  8. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Maksuvelvoitteet kasautuvat

Tarkasteltaessa ulosotossa olleen ryhmän velkojen kokonaissaldoa ja perinnässä olleiden asioiden lukumäärää voidaan havaita keskimääräisen velan ja asioiden lukumäärän kasvavan vuosina 2008–2013 (taulukko 2). Velkajärjestelyn päättymisvuonna ulosotossa olleilla henkilöillä on ollut ulosottovelkaa keskimäärin 19 550 euroa, mediaanivelan ollessa hieman alle 1 700 euroa. Vuodesta 2009 keskimääräinen velka laskee vuoteen 2011 mennessä alle 12 000 euroon, jonka jälkeen se kääntyy nousuun. Mediaanivelka sen sijaan nousee selvästi vuoden 2009 jälkeen ja vuonna 2013 se oli 5 600 euroa.

Taulukko 2. Ulosotossa olleiden tutkimuskohortin jäsenten keskimääräiset velat ja perinnässä olleiden asioiden määrä vuosina 2008–2013. Euroa

  Velkamäärä Asioita perinnässä
  keskiarvo mediaani keskiarvo mediaani
2008 19 550 1 672 5,2 3
2009 21 012 1 562 5,5 3
2010 12 273 2 399 6,3 3
2011 11 683 2 950 7,2 4
2012 12 628 3 928 8,1 4
2013 14 466 5 600 9,2 6

Lähde: Tilastokeskus. Ulosottoasiat.

Perinnässä olevien maksuvelvoitteiden määrä kasvaa niin ikään kyseisessä ryhmässä samalla ajanjaksolla. Vuonna 2008 ryhmään kuuluvilla ulosottovelallisilla oli ulosotossa keskimäärin 5,2 asiaa, vuoteen 2013 mennessä vastaava luku on noussut 9,2 asiaan. Voidaan siten päätellä, että henkilöillä joilla on ollut asioita ulosotossa velkajärjestelyn päättymisen aikaan tai sen jälkeen, velkaongelma on euromääräisesti ja asioiden lukumäärällä mitattuna keskimäärin ajan myötä pahentunut.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.2.2015