Windows-1252;;ammatti_17_20180515 code;level;classificationItemName 01100;1;"Upseerit" 02100;1;"Aliupseerit" 03100;1;"Sotilasammattihenkilöstö" 11110;1;"Lainsäätäjät" 11121;1;"Valtion keskushallinnon johtajat" 11122;1;"Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet" 11141;1;"Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat" 11142;1;"Muiden järjestöjen johtajat" 11200;1;"Toimitusjohtajat ja pääjohtajat" 12110;1;"Talousjohtajat" 12120;1;"Henkilöstöjohtajat" 12130;1;"Politiikka- ja suunnittelujohtajat" 12190;1;"Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat" 12210;1;"Myynti- ja markkinointijohtajat" 12220;1;"Mainos- ja tiedotusjohtajat" 12230;1;"Tutkimus- ja kehitysjohtajat" 13110;1;"Maa- ja metsätalouden johtajat" 13120;1;"Vesiviljely- ja kalatalouden johtajat" 13210;1;"Teollisuuden tuotantojohtajat" 13220;1;"Kaivostoiminnan tuotantojohtajat" 13230;1;"Rakennustoiminnan tuotantojohtajat" 13240;1;"Hankinta- ja jakelujohtajat" 13300;1;"Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat" 13410;1;"Lastenhoidon johtajat" 13420;1;"Terveydenhuollon johtajat" 13430;1;"Vanhustenhuollon johtajat" 13440;1;"Sosiaalihuollon johtajat" 13450;1;"Opetusalan johtajat" 13460;1;"Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat" 13490;1;"Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat" 14110;1;"Hotellinjohtajat" 14120;1;"Ravintolanjohtajat" 14200;1;"Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat" 14310;1;"Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat" 14390;1;"Muut palvelualojen johtajat" 21110;1;"Fyysikot ja astronomit" 21120;1;"Meteorologit" 21130;1;"Kemistit" 21140;1;"Geologit ja geofyysikot" 21200;1;"Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät" 21310;1;"Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat" 21321;1;"Maa- ja kalatalouden erityisasiantuntijat" 21322;1;"Metsätalouden erityisasiantuntijat" 21330;1;"Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantuntijat" 21410;1;"Teollisen valmistuksen ja tuotantotekniikan erityisasiantuntijat" 21420;1;"Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat" 21430;1;"Ympäristötekniikan erityisasiantuntijat" 21440;1;"Konetekniikan erityisasiantuntijat" 21450;1;"Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat" 21460;1;"Kaivosteollisuuden, metallurgian ym. erityisasiantuntijat" 21490;1;"Muut tekniikan erityisasiantuntijat" 21510;1;"Sähkötekniikan erityisasiantuntijat" 21520;1;"Elektroniikan erityisasiantuntijat" 21531;1;"Tietoliikenneteknologian tutkijat" 21532;1;"Tietotekniikka-alan tutkijat" 21610;1;"Talonrakennuksen arkkitehdit" 21620;1;"Maisema-arkkitehdit" 21630;1;"Tuote- ja vaatesuunnittelijat" 21640;1;"Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat" 21650;1;"Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat" 21660;1;"Graafiset ja multimediasuunnittelijat" 22110;1;"Yleislääkärit" 22121;1;"Ylilääkärit" 22122;1;"Erikoislääkärit" 22211;1;"Ylihoitajat" 22212;1;"Osastonhoitajat" 22500;1;"Eläinlääkärit" 22610;1;"Hammaslääkärit" 22620;1;"Proviisorit" 22630;1;"Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat" 22650;1;"Ravitsemusalan erityisasiantuntijat" 22660;1;"Kuulontutkijat ja puheterapeutit" 22690;1;"Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasiantuntijat" 23101;1;"Professorit" 23102;1;"Lehtorit ja yliassistentit (yliopisto)" 23103;1;"Assistentit ja tuntiopettajat (yliopisto)" 23104;1;"Yliopettajat (AMK)" 23105;1;"Lehtorit (AMK)" 23106;1;"Tuntiopettajat ym. (AMK)" 23200;1;"Ammatillisen koulutuksen opettajat" 23301;1;"Matemaattisten aineiden opettajat" 23302;1;"Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat" 23303;1;"Taito- ja taideaineiden opettajat" 23304;1;"Muut peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat" 23411;1;"Luokanopettajat" 23412;1;"Aineenopettajat (peruskoulun alaluokat)" 23420;1;"Lastentarhanopettajat" 23510;1;"Opetusmenetelmien erityisasiantuntijat" 23520;1;"Erityisopettajat" 23530;1;"Muut kieltenopettajat" 23540;1;"Muut musiikin opettajat" 23550;1;"Muut taideaineiden opettajat" 23560;1;"Muut tietotekniikan opettajat ja kouluttajat" 23591;1;"Opinto-ohjaajat" 23592;1;"Muut opetuksen erityisasiantuntijat" 24110;1;"Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat" 24120;1;"Rahoitus- ja sijoitusneuvojat" 24130;1;"Rahoitusanalyytikot" 24210;1;"Johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntijat" 24220;1;"Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat" 24230;1;"Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijat" 24240;1;"Henkilöstön kehittämisen erityisasiantuntijat ja kouluttajat" 24310;1;"Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat" 24320;1;"Tiedottajat" 24330;1;"Myynti-insinöörit ja lääke-esittelijät (pl. tieto- ja viestintätekniikka)" 24340;1;"Tieto- ja viestintätekniikan myynnin erityisasiantuntijat" 25110;1;"Sovellusarkkitehdit" 25120;1;"Sovellussuunnittelijat" 25130;1;"Web- ja multimediakehittäjät" 25140;1;"Sovellusohjelmoijat" 25190;1;"Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät" 25210;1;"Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat" 25220;1;"Tietojärjestelmien ylläpitäjät" 25230;1;"Tietoverkkojen erityisasiantuntijat" 25290;1;"Muut tietokanta- ja tietoverkkojen erityisasiantuntijat" 26110;1;"Asianajajat" 26120;1;"Tuomioistuinlakimiehet" 26190;1;"Muut lainopilliset erityisasiantuntijat" 26211;1;"Arkistonhoitajat" 26212;1;"Museoalan erityisasiantuntijat" 26220;1;"Kirjastonhoitajat, informaatikot ym." 26310;1;"Ekonomistit" 26320;1;"Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat" 26330;1;"Historioitsijat, politiikan tutkijat ja filosofit" 26340;1;"Psykologit" 26351;1;"Sosiaalityöntekijät ym." 26352;1;"Sosiaalialan suunnittelijat ym." 26360;1;"Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat" 26410;1;"Kirjailijat ym." 26421;1;"Toimituspäälliköt ja -sihteerit, ohjelmapäälliköt" 26422;1;"Lehtien yms. toimittajat" 26423;1;"Radio- ja tv-toimittajat" 26430;1;"Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät" 26510;1;"Kuvataiteilijat" 26520;1;"Muusikot, laulajat ja säveltäjät" 26530;1;"Tanssitaiteilijat ja koreografit" 26540;1;"Ohjaajat ja tuottajat" 26550;1;"Näyttelijät" 26560;1;"Juontajat, kuuluttajat ym." 26590;1;"Muut taiteilijat" 31110;1;"Luonnontieteen tekniset asiantuntijat" 31121;1;"Talonrakentamisen asiantuntijat" 31122;1;"Maa- ja vesirakentamisen asiantuntijat" 31123;1;"Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat" 31130;1;"Sähkötekniikan asiantuntijat" 31140;1;"Elektroniikan asiantuntijat" 31150;1;"Konetekniikan asiantuntijat" 31160;1;"Kemian prosessitekniikan asiantuntijat" 31170;1;"Kaivosteollisuuden ja metallurgian asiantuntijat" 31180;1;"Tekniset piirtäjät" 31190;1;"Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat" 31210;1;"Kaivostyönjohtajat" 31220;1;"Teollisuuden työnjohtajat" 31230;1;"Rakennusalan työnjohtajat" 31310;1;"Voimalaitosten prosessinhoitajat" 31320;1;"Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten prosessinhoitajat" 31330;1;"Kemianteollisuuden prosessinhoitajat" 31340;1;"Öljy- ja maakaasujalostamon prosessinhoitajat" 31350;1;"Metallien jalostuksen prosessinhoitajat" 31390;1;"Muut prosessinvalvonnan asiantuntijat" 31410;1;"Laborantit ym." 31420;1;"Maa- ja kalatalousteknikot" 31430;1;"Metsätalousteknikot" 31510;1;"Laivojen konepäälliköt ja -mestarit" 31521;1;"Isojen alusten päälliköt ja perämiehet" 31522;1;"Pienten alusten päälliköt" 31523;1;"Satamaliikenteen ohjaajat ja satamakapteenit" 31530;1;"Lentokapteenit ja -perämiehet" 31540;1;"Lennonjohtajat" 31550;1;"Lennonvalvonnan tekniset asiantuntijat" 32110;1;"Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat" 32120;1;"Bioanalyytikot (terveydenhuolto)" 32130;1;"Farmaseutit" 32141;1;"Hammasteknikot" 32142;1;"Apuvälineteknikot" 32211;1;"Sairaanhoitajat" 32212;1;"Terveydenhoitajat" 32220;1;"Kätilöt" 32300;1;"Luontais- ja vaihtoehtohoitajat" 32400;1;"Seminologit ym." 32510;1;"Suuhygienistit" 32540;1;"Optikot" 32550;1;"Fysioterapeutit ym." 32570;1;"Terveys- ja työsuojelutarkastajat" 32580;1;"Sairaankuljetuksen ensihoitajat" 32591;1;"Toimintaterapeutit" 32592;1;"Muut terapeutit" 33110;1;"Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat" 33120;1;"Luotto- ja laina-asiantuntijat" 33130;1;"Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat" 33140;1;"Tilastointi- ja matematiikka-asiantuntijat" 33150;1;"Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat" 33210;1;"Vakuutusalan palvelumyyjät" 33220;1;"Myyntiedustajat" 33230;1;"Sisäänostajat" 33240;1;"Kaupanvälittäjät" 33310;1;"Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät" 33320;1;"Konferenssi- ja tapahtumajärjestäjät" 33330;1;"Työnvälittäjät" 33341;1;"Kiinteistönvälittäjät" 33342;1;"Isännöitsijät" 33390;1;"Muut liike-elämän asiantuntijat" 33410;1;"Toimistotyön esimiehet" 33420;1;"Asianajosihteerit" 33430;1;"Johdon sihteerit ja osastosihteerit" 33440;1;"Toimistosihteerit (terveydenhuolto)" 33510;1;"Tulli- ja rajavirkamiehet" 33520;1;"Verovalmistelijat ja -tarkastajat" 33530;1;"Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät" 33540;1;"Lupavirkamiehet" 33550;1;"Komisariot ja ylikonstaapelit" 33590;1;"Muut julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet" 34111;1;"Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet" 34112;1;"Asiamiehet, toimitsijat ym. järjestöalan asiantuntijat" 34113;1;"Kuluttajaneuvojat ym." 34121;1;"Sosiaalialan ohjaajat" 34122;1;"Nuorisotyön ohjaajat (ei srk.)" 34123;1;"Työn- ja askarteluohjaajat" 34131;1;"Diakonit ja diakonissat" 34139;1;"Muut seurakuntatyöntekijät" 34210;1;"Urheilijat" 34220;1;"Urheiluvalmentajat ja toimitsijat" 34230;1;"Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat" 34310;1;"Valokuvaajat" 34320;1;"Sisustussuunnittelijat ym." 34330;1;"Gallerioiden, museoiden ja kirjastojen tekniset työntekijät" 34340;1;"Keittiöpäälliköt" 34351;1;"Kuvaussihteerit ja muut näyttämötekniset asiantuntijat" 34359;1;"Muut taide- ja kulttuurialan tekniset asiantuntijat" 35110;1;"Käytön operaattorit" 35120;1;"Käytön tukihenkilöt" 35130;1;"Tietoverkkoteknikot" 35140;1;"Webmasterit ja -teknikot" 35210;1;"Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot" 35220;1;"Televiestinnän tekniset asiantuntijat" 41100;1;"Toimistoavustajat" 41200;1;"Yleissihteerit" 41310;1;"Tekstinkäsittelijät" 41320;1;"Tallentajat" 42110;1;"Pankki- ym. toimihenkilöt" 42120;1;"Vedonvälittäjät, bingo- ja kasinopelin hoitajat ym." 42130;1;"Panttilainaajat" 42140;1;"Maksujenperijät" 42210;1;"Matkatoimistovirkailijat" 42220;1;"Puhelinpalveluneuvojat" 42230;1;"Puhelinvaihteenhoitajat" 42240;1;"Hotellin vastaanottovirkailijat" 42250;1;"Informaatiopisteen asiakasneuvojat" 42260;1;"Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat" 42270;1;"Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat" 42291;1;"Hälytyspäivystäjät" 42299;1;"Muut muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijät" 43110;1;"Taloushallinnon toimistotyöntekijät" 43120;1;"Tilasto-, rahoitus- ja vakuutusalan toimistotyöntekijät" 43130;1;"Palkanlaskijat" 43210;1;"Varastonhoitajat ym." 43220;1;"Tuotannon valmistelijat" 43231;1;"Raideliikenteen ohjaajat, ajojärjestelijät ym." 43239;1;"Muut kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät" 44110;1;"Kirjastotyöntekijät" 44121;1;"Postinkantajat" 44122;1;"Toimistovahtimestarit" 44130;1;"Koodaajat, oikolukijat ym." 44150;1;"Arkistotyöntekijät" 44160;1;"Henkilöstöhallinnon avustavat toimistotyöntekijät" 44190;1;"Muut muualla luokittelemattomat toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät" 51110;1;"Lentoemännät, purserit ym." 51120;1;"Konduktöörit, lipuntarkastajat ym." 51130;1;"Matkaoppaat" 51201;1;"Kokit, keittäjät ja kylmäköt" 51202;1;"Ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt" 51310;1;"Tarjoilijat" 51320;1;"Baarimestarit" 51410;1;"Kampaajat ja parturit" 51420;1;"Kosmetologit ym." 51510;1;"Siivoustyön esimiehet toimistoissa, hotelleissa ja muissa laitoksissa" 51520;1;"Yksityiskotien taloudenhoitajat" 51530;1;"Kiinteistöhuollon työntekijät" 51610;1;"Astrologit, ennustajat ym." 51631;1;"Hautaustoimistonhoitajat ym." 51632;1;"Muut hautaustyöntekijät" 51640;1;"Eläintenhoitajat ja lemmikkieläinten trimmaajat" 51650;1;"Ajo-opettajat" 51690;1;"Muualla luokittelemattomat henkilökohtaisen palvelun työntekijät" 52110;1;"Kioski- ja torimyyjät" 52120;1;"Katumyyjät (elintarvikkeet)" 52210;1;"Kauppiaat (pienyrittäjät)" 52220;1;"Myymäläesimiehet" 52230;1;"Myyjät" 52300;1;"Kassanhoitajat ja lipunmyyjät" 52410;1;"Mallit" 52420;1;"Tuote-esittelijät" 52430;1;"Suoramyyjät" 52440;1;"Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät" 52450;1;"Huoltamotyöntekijät" 52460;1;"Kahvila- ja baarimyyjät" 52490;1;"Muut muualla luokittelemattomat myyntityöntekijät" 53111;1;"Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym." 53112;1;"Perhepäivähoitajat" 53113;1;"Lastenkerhojen ohjaajat ym." 53120;1;"Koulunkäyntiavustajat" 53211;1;"Mielenterveyshoitajat" 53212;1;"Kehitysvammaisten hoitajat" 53213;1;"Sosiaalialan hoitajat" 53219;1;"Muut lähihoitajat" 53221;1;"Kotityöpalvelutyöntekijät" 53222;1;"Henkilökohtaiset avustajat, omaishoitajat ym." 53291;1;"Hammashoitajat" 53292;1;"Välinehuoltajat" 53293;1;"Apteekkien lääketyöntekijät" 53294;1;"Hierojat ja kuntohoitajat" 54110;1;"Palomiehet" 54120;1;"Poliisit" 54130;1;"Vanginvartijat" 54140;1;"Vartijat" 54190;1;"Muut suojelu- ja vartiointityöntekijät" 61111;1;"Peltoviljelijät" 61112;1;"Peltoviljelytyönjohtajat ja -työntekijät" 61120;1;"Hedelmäpuiden ja pensaiden yms. kasvattajat" 61131;1;"Puutarhurit ja kasvihuoneviljelijät" 61132;1;"Puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat ja - työntekijät" 61140;1;"Yhdistetyn maan- ja vihannesviljelyn tai puutarhanhoidon ym. harjoittajat" 61211;1;"Karjankasvattajat ym." 61212;1;"Karjanhoitajat ym." 61213;1;"Lemmikkieläinten kasvattajat" 61214;1;"Maatalouslomittajat" 61220;1;"Siipikarjankasvattajat" 61230;1;"Mehiläistenhoitajat ym." 61291;1;"Turkiseläinten ja porojen kasvattajat" 61299;1;"Muualla luokittelemattomat eläintenhoitajat" 61300;1;"Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat" 62100;1;"Metsurit ja metsätyöntekijät" 62211;1;"Kalanviljely-yrittäjät" 62212;1;"Kalanviljelytyönjohtajat ja -työntekijät" 62220;1;"Kalastajat" 62240;1;"Riistanhoitajat ja metsästäjät" 71110;1;"Talonrakentajat" 71120;1;"Muurarit ym." 71130;1;"Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym." 71140;1;"Betonirakentajat ja raudoittajat" 71150;1;"Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät" 71190;1;"Muut rakennustyöntekijät" 71210;1;"Kattoasentajat ja -korjaajat" 71220;1;"Lattianpäällystystyöntekijät" 71230;1;"Rappaajat" 71240;1;"Eristäjät" 71250;1;"Lasinasentajat" 71260;1;"Putkiasentajat" 71270;1;"Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat" 71310;1;"Rakennusmaalarit ym." 71320;1;"Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat" 71330;1;"Rakennuspuhdistajat ja nuohoojat" 72110;1;"Muotin- ja keernantekijät" 72120;1;"Hitsaajat ja kaasuleikkaajat" 72130;1;"Ohutlevysepät" 72140;1;"Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät" 72150;1;"Kaapelin- ja köysienasentajat" 72210;1;"Sepät" 72220;1;"Työkaluntekijät ja lukkosepät" 72230;1;"Koneenasettajat ja koneistajat" 72240;1;"Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat" 72310;1;"Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat" 72320;1;"Lentokoneasentajat ja -korjaajat" 72330;1;"Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat" 72340;1;"Polkupyöränkorjaajat ym." 73110;1;"Kellosepät ja muut hienomekaanisten instrumenttien tekijät ja korjaajat" 73120;1;"Soittimien tekijät ja virittäjät" 73130;1;"Koru-, kulta- ja hopeasepät" 73140;1;"Saven- ja tiilenvalajat ja dreijaajat" 73150;1;"Lasinpuhaltajat, -leikkaajat, -hiojat ja -viimeistelijät" 73160;1;"Kaivertajat, etsaajat ja koristemaalarit" 73170;1;"Puu-, kori- yms. käsityötuotteiden tekijät" 73180;1;"Tekstiili-, nahka- yms. käsityötuotteiden tekijät" 73190;1;"Muut käsityöntekijät" 73210;1;"Painopinnanvalmistajat" 73220;1;"Painajat" 73230;1;"Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät" 74110;1;"Rakennussähköasentajat" 74120;1;"Muut sähköasentajat" 74130;1;"Linja-asentajat ja -korjaajat" 74211;1;"Elektroniikka-asentajat ja -korjaajat" 74212;1;"Automaatioasentajat ja -korjaajat" 74220;1;"Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajat" 75110;1;"Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym." 75120;1;"Leipurit ja kondiittorit" 75130;1;"Meijeristit, juustomestarit ym." 75140;1;"Hedelmä- ja vihannestuotteiden valmistajat" 75150;1;"Ruokien ja juomien laaduntarkkailijat" 75160;1;"Tupakkatuotteiden valmistajat" 75210;1;"Raakapuun käsittelijät" 75220;1;"Huonekalupuusepät ym." 75230;1;"Konepuusepät" 75310;1;"Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit ja hatuntekijät" 75320;1;"Leikkaajat ja mallimestarit" 75330;1;"Koru- ja muut tekstiiliompelijat" 75340;1;"Verhoilijat" 75350;1;"Turkisten muokkaajat ja nahkurit" 75360;1;"Suutarit ym." 75410;1;"Vedenalaistyöntekijät" 75420;1;"Panostajat ja räjäyttäjät" 75430;1;"Luokittelijat ja laaduntarkkailijat (pl. ruoat ja juomat)" 75440;1;"Savupuhdistajat, tuholais- ja rikkakasvintorjujat" 75490;1;"Muut pääluokkaan 7 muualla luokittelemattomat työntekijät" 81110;1;"Kaivos- ja louhostyöntekijät" 81120;1;"Rikastustyöntekijät" 81130;1;"Iskuporaajat ja syväkairaajat" 81140;1;"Betonituote- ym. teollisuuden prosessityöntekijät" 81210;1;"Metalliteollisuuden prosessityöntekijät" 81220;1;"Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät" 81310;1;"Kemianteollisuuden prosessityöntekijät ym." 81320;1;"Valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät" 81410;1;"Kumituoteteollisuuden prosessityöntekijät" 81420;1;"Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät" 81430;1;"Paperituoteteollisuuden prosessityöntekijät" 81510;1;"Kuitujenkäsittely-, kehruu- ja puolauskoneiden hoitajat" 81520;1;"Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat" 81530;1;"Teollisuusompelijat" 81540;1;"Valkaisu-, värjäys- ja puhdistuskoneiden hoitajat" 81550;1;"Turkisten ja nahkojen teolliset käsittelijät, värjääjät ym." 81560;1;"Jalkine- ja laukkuteollisuuden prosessityöntekijät" 81570;1;"Pesulatyöntekijät" 81590;1;"Muut tekstiili-, turkis- ja nahkatuoteteollisuuden prosessityöntekijät" 81600;1;"Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät" 81710;1;"Paperimassan sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät" 81720;1;"Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät" 81810;1;"Lasi- ja keramiikkateollisuuden uunienhoitajat" 81821;1;"Voima- ja jätteenkäsittelylaitosten laitosmiehet" 81822;1;"Muut laitosmiehet ym." 81830;1;"Pakkaus-, pullotus- ja etiketöintikoneiden hoitajat" 81890;1;"Muut muualla luokittelemattomat prosessityöntekijät" 82110;1;"Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat" 82120;1;"Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat" 82190;1;"Muut teollisuustuotteiden kokoonpanijat" 83110;1;"Veturinkuljettajat" 83120;1;"Jarru-, turvalaite- ja vaihdetyöntekijät" 83210;1;"Moottoripyörälähetit yms." 83220;1;"Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat" 83310;1;"Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat" 83320;1;"Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat" 83410;1;"Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat" 83420;1;"Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat" 83430;1;"Nosturinkuljettajat" 83441;1;"Ahtaajat" 83442;1;"Trukinkuljettajat ym." 83500;1;"Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät" 91110;1;"Kotiapulaiset ja -siivoojat" 91121;1;"Toimistosiivoojat ym." 91122;1;"Hotellisiivoojat" 91123;1;"Sairaala- ja laitosapulaiset" 91124;1;"Päiväkotiapulaiset" 91129;1;"Muut muualla luokittelemattomat siivoojat" 91210;1;"Puhdistajat ja prässääjät" 91220;1;"Ajoneuvojen pesijät" 91230;1;"Ikkunanpesijät" 91290;1;"Muut puhdistustyöntekijät" 92110;1;"Maanviljelyn avustavat työntekijät" 92120;1;"Karjankasvatuksen avustavat työntekijät" 92130;1;"Yhdistetyn maanviljelyn ja karjankasvatuksen avustavat työntekijät" 92140;1;"Avustavat puutarhatyöntekijät" 92150;1;"Metsätalouden avustavat työntekijät" 92160;1;"Kalatalouden ja vesiviljelyn avustavat työntekijät" 93110;1;"Kaivosten avustavat työntekijät" 93120;1;"Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät" 93130;1;"Rakennusalan avustavat työntekijät" 93210;1;"Käsinpakkaajat" 93290;1;"Muut valmistusalan avustavat työntekijät" 93310;1;"Käsivetoisten- ja poljinkulkuneuvojen kuljettajat" 93320;1;"Eläinvetoisten kulkuneuvojen kuljettajat" 93330;1;"Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym." 93340;1;"Hyllyjen täyttäjät" 94110;1;"Pikaruokatyöntekijät" 94120;1;"Avustavat keittiötyöntekijät" 95100;1;"Mainosten jakajat, kengänkiillottajat ym." 95200;1;"Katumyyjät (pl. elintarvikkeet)" 96110;1;"Jätteiden kerääjät" 96120;1;"Jätteiden lajittelijat" 96130;1;"Kadunlakaisijat ym." 96210;1;"Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat" 96220;1;"Satunnaistöiden tekijät" 96230;1;"Mittareiden lukijat ym." 96290;1;"Muut muualla luokittelemattomat työntekijät"