Ammattiasema 1983


 •  
  • Ammattiasema
  • Ammattiasema kuvaa ammatissa toimivan väestön asemaa työelämässä erottaen palkatussa työssä olevat yrittäjistä ja myös näiden palkatonta työtä tekevistä yrittäjäperheenjäsenistä (aikaisemmin käytettiin termiä "avustava perheenjäsen").

   Ammattiasemaluokitusta käytetään mm. henkilön sosioekonomisen aseman määrittelyssä. Sosioekonomisen aseman luokitus perustuu useisiin luokituskriteereihin, koska yksittäistä jakoperustetta käytettäessä ei voitaisi ottaa huomioon kaikkia keskeisimpiä henkilön asemaan vaikuttavia tekijöitä.

  • Ammatissa toimivat

   Ammatissa toimivien/työvoimaan kuuluvien ryhmittely ammattiaseman mukaan perustuu lähinnä henkilön omaan ilmoitukseen ammattiasemastaan. Tiedot, joita voidaan käyttää hyväksi pääteltäessä ammattiasemaa, ovat pääasiallinen toiminta, ammatti sekä myös työpaikan juridinen muoto ja toimiala.

   Ammattiasemaluokituksessa yrittäjäperheenjäsenet luokitellaan omaan luokkaan. Työttömien ammattiasema määritellään välittömästi työttömyyttä edeltävän toiminnan mukaan. Jos henkilö ei ole työttömyyttä edeltävänä aikana kuulunut ammatissa toimiviin/työvoimaan hänet luokitellaan luokkaan 4.

   Koko väestö

   Koko väestön ammattiasemaa määriteltäessä on ensisijaisena kriteerinä pääasiallinen toiminta. Jos henkilö on ammatissa toimimaton, hänet luokitellaan tilastossa käytettävästä laskentayksiköstä riippuen kotitalouden tai asuntokunnan päämiehen ammattiaseman mukaan. Mikäli kotitalouden tai asuntokunnan kaikki henkilöt ovat ammatissa toimimattomia, heidät sisällytetään luokkaan 4.


  • Tilastokeskuksen ammattiasemaluokitus noudattaa YK:n Euroopan järjestön (ECE) vuosien 1980 ja 1990 väestölaskentoja varten laatimia tilastosuosituksia (Recommendations for the 1990 Censuses of Population and Housing in the ECE region. New York : United Nations, 1987. (Statistical standards and studies / United Nations, 40)). Näissä on suositus myös ammattiaseman sekä sosioekonomisen aseman luokituksista.

Vaihtoehtoinen näkymä