Tuoteluokitus CPA 2015


 •  
  • CPA on Euroopan unionin toimialoitteinen tuoteluokitus. CPA käsittää kaikki tavarat ja palvelut, jotka kukin on kohdistettu yhdelle EU:n toimialaluokituksen NACEn toimialalle.
  • CPA (European Classification of Products by Activity) on tarkoitettu käytettäväksi tuotantoon, kulutukseen, ulkomaankauppaan ja liikenteeseen liittyvissä tilastoissa Euroopan unionin alueella. Luokituksesta on annettu EU:n jäsenmaita velvoittava asetus (Komission asetus (EC) No 1209/2014.

  • CPA-luokituksessa on kuusi hierarkkista tasoa ja yksi välitaso. Tasoista neljä ensimmäistä sekä välitaso ovat yhteneväiset NACE Rev. 2:n kanssa. CPA-luokitus noudattaa pitkälti myös YK:n kansainvälistä tuoteluokitusta CPC:tä (Central Product Classification).
   Kaikki mainitut luokitukset löytyvät Eurostatin luokituspalvelimen (RAMON) internet-sivuilta:
   http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM&StrLanguageCode=EN&IntFamilyCode=&TxtSearch=&IntCurrentPage=1

  • 2018
   Luokkien nimiin tulivat seuraavat korjaukset:
   luokan 66.19.3 suomenkielinen nimi muuttui muotoon ”Luottamus- ja säilytyspalvelut” (aik. Notariaatti- ja säilytyspalvelut) ja ruotsinkielinen nimi muuttui muotoon ”Betrodda tjänster och depåtjänster”

   luokan 66.19.31 suomenkielinen nimi muuttui muotoon ”Luottamuspalvelut” (aik. Notariaattipalvelut) ja ruotsinkielinen nimi muuttui muotoon ” Betrodda tjänster” (aik. Notariatstjänster)

   luokan 69.10.16 ruotsinkielinen nimi muuttui muotoon ”Notariatstjänster” (aik. Andra juridiska tjänster såsom utarbetande av rättshandlingar

   luokan 85.52.12 suomenkielinen nimi muuttui muotoon ”Musiikkikoulujen ja musiikinopettajien palvelut” (aik. Tanssikoulujen ja tanssinopettajien palvelut)

   (voimassa vuodesta 2015 lähtien):

   63.1
   "Tietojen käsittely ja internet-palvelinpalvelut ja niihin liittyvät palvelut", nimi vaihdettu "Tietojen käsittely ja internet-palvelinpalvelut ja niihin liittyvät palvelut; verkkoportaalit"

   63.12
   "Verkkoportaalien sisällöt" niimi on vaihdettu "Verkkoportaalipalvelut"

  • CPA on Euroopan unionin toimialaorientoitunut tavaroiden ja palvelujen luokitus. CPA käsittää kaikki tavarat ja palvelut, jotka kukin on kohdistettu yhdelle EU:n toimialaluokituksen NACEn toimialalle.

   Muita kansainvälisiä tuoteluokitusstandardeja:

   EU:n julkisten hankintojen sanasto CPV (Common Procurement Vocabulary) on CPA:n laajennus. CPV-luokitus on kuusinumerotasolle asti CPA:n kanssa yhtenevä ja kahdeksannumerotasolle CPA:ta tarkentava luokitus. CPV auttaa yrityksiä löytämään kiinnostavat hankintailmoitukset standardoimalla hankintaviranomaisten ja tarjoajien sekä hankintailmoitukset julkaisevan EU:n julkaisutoimiston käyttämän tunnusjärjestelmän.

   CPA:n ja CPV:n lisäksi EU:ssa on valmistunut tuoteluettelo PRODCOM (Production Communautaire), joka myös on yhtenäistetty NACE Rev. 2:n kanssa. PRODCOM on tarkoitettu tuotannon tilastointiin ja käsittää ainoastaan tavarat ja osan toimialoista. Tilastokeskuksen Teollisuuden rakenteet -yksikkö on käyttänyt PRODCOMia HS-nimikkeistön sijaan tilastovuodesta 1997 lähtien.

   HS-nimikkeistö on kansainvälisessä tulliyhteistyöneuvostossa laadittu aineorientoitunut liikuteltavien tavaroiden nimikkeistö (Harmonized Commodity Description and Coding System). Luokituksesta vastaa World Customs Organization.

   Ulkomaankauppatilastoinnissa käytettävä tullitariffinimikkeistö on Euroopan Yhteisöjen yhdistetty tavaranimikkeistö CN (Combined Nomenclature). CN-nimikkeistö on yhtenäistetty HS:n 6-numeroiselle tasolle, mutta se on yksityiskohtaisempi kuin HS.

   Sekä koti- että ulkomaankaupan kattava Suomen ulkomaankauppatilasto laaditaan käyttäen 8-numeroista CN-luokitusta, mutta kolmansien maiden kanssa käytävästä kaupasta tehtävissä tulli-ilmoituksissa käytetään vielä yksityiskohtaisempaa 10-numeroista TARIC-nimikkeistöä. Tullitariffinimikkeistöä ylläpitää Tullihallitus.

   Toinen keskeinen tavarakaupan luokitusjärjestelmä on markkinaorientoitunut ulkomaankaupan tavaranimikkeistö SITC. Suomen ulkomaankaupasta julkaistaan myös SITC-luokituksen mukaiset vuositilastot kokonaiskaupasta ja maittaisesta kaupasta. SITC on yksityiskohtaisimmillaan viisinumeroinen ja käsittää runsaat 3000 nimikettä.

   SITC-nimikkeistön pohjalta laadittujen tilastojen käyttö on paikallaan silloin, kun halutaan saada hyvä yleiskuva koko ulkomaankaupasta tai jonkin yksittäisen maan kanssa käydystä kaupasta. Valmistavan toimialan ja tavaroiden käyttötarkoituksen mukainen luokitus soveltuu makrotaloudelliseen tarkasteluun.Vaihtoehtoinen näkymä