NUTS 1-3, 2016


 •  
  • NUTS 1-3, Suomi
   hierarkia.
   Tämän Nuts-luokituksen virallinen nimi on NUTS 2016. Luokitus asetuksineen on voimassa 2018-2020 (EU No 2066/2016).
  • NUTS-luokitus on kolmitasoinen hierarkkinen alueluokitus, jota käytetään Euroopan unionin tilastovirastoon Eurostatiin lähetettävissä tilastoissa. Luokituksen avulla pystytään vertailemaan Euroopan maiden välistä tilastotietoa alueittain.  • NUTS -luokitus on hierarkkinen alueluokitus. Siinä kukin jäsenvaltio jaetaan NUTS 1 -tason alueellisiin yksiköihin (3-merkkiset tunnukset), jotka jaetaan NUTS 2 -tason alueellisiin yksiköihin (4-merkkiset tunnukset), jotka puolestaan jaetaan edelleen NUTS 3 -tason alueellisiin yksiköihin (5-merkkiset tunnukset). Kussakin jäsenvaltiossa voi olla yksityiskohtaisempia hierarkkisia tasoja, jotka jakavat edelleen NUTS 3 -tason ja, joista päättää kyseinen jäsenvaltio.

   NUTS -alueiden muodostamiseen on asetuksessa määritelty seuraavat alueiden keskimääräiset väestölliset raja-arvot:
   Aluetaso minimi maksimi
   NUTS 1 3 milj. 7milj.
   NUTS 2 800 000 3 milj.
   NUTS 3 150 000 800 000
   NUTS alueiden määrittelyssä tulee asetuksen mukaan suosia hallinnollisia alueita ja muuten maantieteellisesti määriteltyjä alueita.
   Alueiden nimistä ja koodeista:

   Eri maiden joillakin alueilla voi olla sama nimi. Tällaisten alueiden nimiin on lisätty tunnistamisen helpottamiseksi maan nimen ensimmäinen kirjain.
   Eräät alueet esiintyvät useammalla NUTS -tasolla, kuten esimerkiksi Luxemburg, joka esiintyy sekä maana että tasoilla 1, 2 ja 3. Tällöin alueelle annetun koodin loppuun lisätään 1-2 nollaa kuvaamaan eri NUTS -tasoja. Suomessa tällaisia alueita on yksi, Ahvenanmaa/Åland, joka esiintyy tasoilla 1, 2 ja 3:
   FI2 Ahvenanmaa/Åland - NUTS 1
   FI20 Ahvenanmaa/Åland - NUTS 2
   FI200 Ahvenanmaa/Åland - NUTS 3.

   NUTS-luokitus ja Suomen kansalliset aluekoodit:

   Vuoden 2018 alussa voimaantuleva NUTS 2016 alueluokitus on voimassa 2018-2020. Vaikka kansalliset vastaavat aluejaot muuttuisivat tänä aikana NUTS -aluejako ei muutu.

   NUTS -luokituksen taso 1 vastaa Suomen kohdalla jakoa Manner-Suomeen ja Ahvenanmaahan. NUTS 2 -taso vastaa kansallista suuraluejakoa ja NUTS 3 maakuntajakoa. NUTS -luokitus on voimassa vähintään kolme vuotta kerrallaan.

   Suomalaisissa tietojärjestelmissä ja tilastoinnissa käytetään kansallisia aluekoodistoja, esim. Digi- ja väestötietoviraston antamaa kuntanumerointia ja kansallisia maakuntakoodeja. NUTS -alueluokitusta käytetään Euroopan unionin tilastovirastoon Eurostatiin lähetettävissä tilastoissa.

  • Ei muutoksia 1.1.2020

   Ei muutoksia 1.1.2019

   NUTS 2016, voimassa 2018-2020 (EU No 2066/2016)
   Suomessa ainoan muutoksen NUTS-alueluokitukseen aiheutti NUTS 3 -aluetasolla Vaalan kunnan siirtyminen vuoden 2016 alussa Kainuun maakunnasta Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Tällöin niin Kainuun kuin Pohjois-Pohjanmaan maakunnat saivat uudet NUTS 3 koodit. Uudet NUTS 3 koodit ovat Kainuu, FI1D8 ja Pohjois-Pohjanmaa, FI1D9. Muuten NUTS koodisto ja nimistö pysyy samana kuin NUTS 2013 (voimassa 2015-2017).

   NUTS 1 -tason luokan Manner-Suomi ruotsinkielinen nimi muuttui muotoon Fastlandsfinland (aik. Fasta Finland).

   NUTS 2013, voimassa 2015-2017 (EU No 1319/2013)
   Suomessa NUTS-alueluokitus pysyy ennallaan.
   Hallinnollisten alueiden muutokset vuosina 2013-2014 aiheuttivat pieniä rajatarkistuksia NUTS 3- tasolle (maakuntarajat 2013). Nämä olivat kuntaliitoksista johtuvia maakuntarajamuutoksia. Kuntaliitosten aiheuttamat väestömuutokset NUTS 3-tasolla olivat kuitenkin niin pieniä, että varsinaista luokitusta ei muutettu eli se pysyi samana kuin NUTS 2010.

   NUTS 2010, voimassa 2012-2014 (EU No 31/2011)
   Suomessa suurin muutos tapahtui NUTS 2 -aluejaossa. Entinen Etelä-Suomi jaettiin kahteen osaan siten, että muodostui uusi metropolialue Helsinki-Uusimaa (FI1B), ja muu Etelä-Suomi muodosti oman alueensa (FI1C). Lisäksi entiset Pohjois-Suomi ja Itä-Suomi yhdistyivät yhdeksi alueeksi, jonka nimeksi tuli Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D).
   Muutosten jälkeen Manner-Suomessa (FI1) oli edelleen neljä NUTS 2-aluetta. NUTS 3 -tasolla Suomesta väheni yksi alue, kun Uusimaa ja Itä-Uusimaa maakuntina yhdistyivät 2011 ja muodostivat nyt uuden NUTS 3 -alueen Helsinki-Uusimaa (FI1B1). On kuitenkin huomattava, että NUTS 2 -aluetason muutokset aiheuttivat koodiston ja nimistön muutoksia myös NUTS 3 -tasolla.

  • NUTS on Euroopan tilastovirasto Eurostatin alueluokitus. Se määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 1059/ 2003. Asetuksen mukaan luokitusta tarkistetaan enintään kerran kolmessa vuodessa. Viimeisintä, vuonna 2016 annettua asetusta (Komission asetus 2066 /2016) sovelletaan Eurostatille toimitettavissa tilastoissa 1.1.2018 alkaen. Asetus luokituksineen on voimassa 2018 - 2020.

Vaihtoehtoinen näkymä