Rikosnimikkeet 2018


 •  
  • Kuusinumeroinen rikosnimikkeistö 2018
  • Kuusinumeroista rikosnimikkeistöä käytetään Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset -tilastossa. Tästä nimikkeistöstä johdetaan myös kolminumeroinen rikosluokitus, jota käytetään Rikos- ja pakkokeinotilaston julkistuksessa.

  • Jokainen lainsäädännössä esiintyvä rangaistussäännös esitetään omalla kuusinumeroisella rikoskoodilla. Rangaistussäännös, joka on viittaus muuhun säännökseen, ei esiinny nimikkeistössä.
   Ahvenanmaan maakuntalakien säännöksillä ei ole omia rikoskoodejaan, vaan niiden yhteydessä käytetään valtakunnan vastaavaa tai lähinnä olevaa koodia.
   Rikoksen yritykselle on lähes aina käytössä oma koodinsa. Sen sijaan avunanto ja yllytys esitetään sen rikoksen koodilla, johon osallisuudesta on kysymys.
   Rikoskoodistoa päivitetään jatkuvasti lainsäädännössä tapahtuvilla muutoksilla (http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/). Tarvittaessa käyttöön otetaan uusia koodeja tai kumotun lain rikoskoodi voi myös toisinaan jatkaa uuden lain rikosnimikkeiden tilastoinnissa, jos rangaistussäännösten sisältö ei ole olennaisesti muuttunut. Rikosnimikkeistön päivitys sisältää myös rangaistussäännösten lainkohtiin tulevat muutokset ja sisältömuutokset. Nimikkeistöön kirjataan myös rangaistuksen laatu ja kesto, jonka perusteella jokaiselle rangaistussäännökselle määritellään prioriteettikoodi. Prioriteettikoodi saa sitä pienemmän arvon mitä törkeämmästä rikoksesta on kyse. Tarkemman luokituksen rangaistuksineen saa Excel-taulukkona tarvittaessa (rikos@stat.fi).
   Rikoslain osalta koodin kaksi ensimmäistä numeroa tarkoittaa lukua, kaksi seuraavaa pykälää ja kaksi viimeistä momenttia (eräin poikkeuksin). Rikoslain ulkopuolisten säädösten osalta koodeissa ei ole vastaavaa systematiikkaa.
   Jos lain rangaistussäädöksessä esiintyy rikoksen nimi, sitä käytetään koodin rikosnimikkeenä. Jos rikosnimeä ei säädöksessä ole, rikosnimikkeenä käytetään kyseisen lain tai asetuksen 'säännösten rikkominen' tai esitetään teon lyhyt kuvaus. Rikoslain nimikkeisiin liitetään alkuun lainkohdat.

  • Maakaasumarkkinalaki (587/2017), voimaan 1.1.2018:
   Kumoaa vanhan Maakaasumarkkinalain (508/2000), uudessa laissa voimaan vanhan lain mukainen rikosnimike ja koodi, ”Luvaton maakaasuverkkotoiminnan harjoittaminen” (796106).
   Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain muuttamisesta (1103/2017), voimaan 1.1.2018:
   Laissa olevan rikosnimikkeen ”Majoitus- ja ravitsemistoimintarikkomus” (708000) lainkohdat muuttuvat, vanha nimike ja koodi jatkavat tilastointia.
   Laki avaruustoiminnasta (63/2018), voimaan 23.1.2018:
   Kumoaa Avaruuspelastajien pelastamisesta ja palauttamisesta sekä avaruusesineiden palauttamisesta annetun lain (616/1970) ja siihen sisältyvän rikosnimikkeen ”Avaruuslentäjien pelastamisesta ja palauttamisesta sekä avaruusesineiden palauttamisesta annetun lain säädösten rikkominen” (782045). Uusi rikosnimike ”Avaruustoimintarikkomus” jatkaa vanhalla rikoskoodilla (782045) mutta lainkohdat muuttuvat.
   Alkoholilaki (1102/2017), voimaan 1.3.2018:
   Kumoaa vanhan Alkoholilain (1143/1994) ja siinä olevan rikosnimikkeen ”Alkoholirikkomuksen yritys” (556001). Rikosnimike ”Alkoholirikkomus” (556000) jatkaa tilastointia samalla rikosnimikkeellä ja koodilla, lainkohdat muuttuvat.
   Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä (1070/2017), voimaan 1.3.2018:
   Kumoaa vanhan Lain kaupankäynnistä rahoitusvälineillä (748/2012). Vanha rikosnimike ”Luvaton kaupankäynnin järjestäminen rahoitusvälineillä” ja koodi (674112) jatkavat tilastointia, mutta lainkohta muuttuu.
   Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta (1103/2017), voimaan 21.4.2018:
   Muuttaa Lakia eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta (1016/2014), siinä olevan rikosnimikkeen ”Laiteturvallisuusrikkomus” (735004) lainkohdat muuttuvat, vanha nimike ja koodi jatkavat tilastointia.
   Laki kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilösuojaimista (218/2018), voimaan 21.4.2018:
   Kumoaa vanhan Kuluttajien käyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1101/2009). Uudessa laissa rikosnimike ”Laiteturvallisuusrikkomus” säilyy samana, mutta uusi rikoskoodi on 824965 (vanha 735004).
   Laki rikoslain muuttamisesta (217/2018), voimaan 21.4.2018:
   Rikosnimikkeeseen ”Terveysrikos” (440101) lisätään rikoslaissa kolme uutta momentinkohtaa, jolloin lainkohta laajenee.
   Laki liikenteen palveluista (320/2017), voimaan 1.7.2018:
   Kumoaa seuraavat lait ja rikosnimikkeet: Kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annettu laki (693/2006), rikosnimikkeet ”Luvaton tavaraliikenteen harjoittaminen” (615020) ja ”Kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain säännösten rikkominen” (615021); Taksiliikennelaki (217/2007), rikosnimikkeet ”Luvattoman taksiliikenteen harjoittaminen” (615027) ja ”Liikenneluparikkomus” (615028); Joukkoliikennelaki (869/2009), rikosnimikkeet ”Luvaton linja-autoliikenteen harjoittaminen” (615032) ja ”Liikenneluparikkomus” (615033) sekä Taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annettu laki (695/2009), rikosnimike ”Luvaton taksinkuljettajan ammattipätevyyskoulutustoiminta” (556001).
   Tilastointiin uusi rikosnimike, Luvaton ammattimaisen liikenteen harjoittaminen (615042).
   Lainkohdat muuttuvat rikosnimikkeissä ”Kuljetuksen tilausrikkomus” (615022) ja ”Kuljettajan ammattipätevyyssäännösten rikkominen” (615040).
   Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (301/2018), voimaan 1.7.2018:
   Kumoaa ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain (629/2004) ja siinä olevan rikosnimikkeen ”Laiton ajopiirturikorttien myöntäminen” (618050) sekä Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (273/2007) ja siinä olevan rikosnimikkeen ”Kuljettajan ammattipätevyyssäännösten rikkominen” (615035).
   Lisätään lakiin liikenteen palveluista (320/2017) kaksi uutta rikosnimikettä ”Ammattipätevyyssäännösten rikkominen” (615040) ja ”Luvaton liikenteen koulutustoiminta” (615036). Samassa laissa rikosnimikkeiden ”Luvaton ammattimaisen liikenteen harjoittaminen” (615042) ja ”Ammattipätevyyssäännösten rikkominen” (615040) lainkohdat muuttuvat, tilastointi jatkuu samoilla nimikkeillä ja koodeilla.
   Rikosnimikkeen ”Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen” (613010) lainkohdat muuttuvat Tieliikennelaissa (267/1981).
   Laki rikoslain 30 luvun muuttamisesta (924/2017), voimaan 1.7.2018:
   Rikoslaista muutetaan rikosnimike ”Valmismatkaliikerikos” (3003A2), joka tilastoidaan jatkossa nimikkeellä ”Matkapalveluliikerikos” (3003A1). Myös rikosnimike ”Valmismatkaliikerikkomus” (3003A1) muuttuu, se tilastoidaan jatkossa nimikkeellä ”Matkapalvelurikkomus” (3003B1). Molempien rikosnimikkeiden lainkohdat myös muuttuvat.
   Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta (332/2018), voimaan 1.7.2018 sekä Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta (467/2018), voimaan 1.7.2018:
   Nämä kaksi lakia muuttavat rikosnimikkeen ”Merenkulkurikkomus” (673234) lainkohtaa. Tilastoinnissa rikoskoodi tai nimike eivät muutu.
   Kaasulaitelaki (502/2018), voimaan 1.7.2018:
   Laissa on uusi rikosnimike ”Kaasulaitteiden vaatimustenmukaisuutta koskevien säännösten rikkominen”, rikoskoodi 8249701.
   Laki laivaväen luetteloinnista annetun lain kumoamisesta (468/2018), voimaan 1.7.2018:
   Kumoaa lain laivaväen luetteloinnista (1360/2006) ja siinä olevan rikosnimikkeen ”Merimiestoimen ilmoitusrikkomus” (738010).
   Varhaiskasvatuslaki (540/2018), voimaan 1.9.2018:
   Kumoaa Varhaiskasvatuslain (36/1973) ja siihen sisältyvän rikosnimikkeen ”Lasten päivähoidosta annetun lain säädösten rikkominen” (787150). Rikosnimike ”Varhaiskasvatusrikkomus” jatkaa tilastointia vanhalla koodilla (787150) mutta lainkohdat muuttuvat.
   Liikesalaisuuslaki (595/2018), voimaan 15.8.2018:
   Laissa uusi rikosnimike ”Teknisen ohjeen väärinkäyttö” (678010).
   Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta (596/2018), voimaan 15.8.2018:
   Kumotaan rikosnimike ”Teknisen esikuvan tai ohjeen väärinkäyttö” (678003).
   Laki rikoslain muuttamisesta (874/2018), voimaan 15.11.2018:
   Yhdeksän uutta rikosnimikettä: ”Terroristisessa tarkoituksessa…” 1. ”…tehty radiologista asetta koskeva rikos” (34A1A1), 2. ”…tehdyn radiologista asetta koskevan rikoksen yritys” (34A1A2), 3. ”…tehty törkeä datavahingonteko” (34A153), 4. ”…tehdyn törkeän datavahingonteon yritys (34A154)”, 5. ”…tehty törkeä tietoliikenteen häirintä” (34A1155), 6. ”…tehdyn tietoliikenteen törkeän häirinnän yritys” (34A156), 7. ”…tehty törkeä tietojärjestelmän häirintä” (34A157), 8. ”…tehdyn tietojärjestelmän törkeän häirinnän yritys” (34A158) sekä 9. ”Terrorismirikoksen tekemistä varten tapahtuvan matkustamisen edistäminen” (34A5C1).
   Lainkohdat muuttuneet seuraavissa 26 rikosnimikkeessä: Kemiallisen aseen kiellon rikkominen (110801), Biologisen aseen kiellon rikkominen (110901), Terroristisessa tarkoituksessa tehdyn kemiallisen aseen kiellon rikkomisen yritys (34A128), Terroristisessa tarkoituksessa tehty kemiallisen aseen kiellon rikkominen (34A127), Terroristisessa tarkoituksessa tehty biologisen aseen kiellon rikkominen (34A129), Terroristisessa tarkoituksessa tehdyn biologisen aseen kiellon rikkomisen yritys (34A130), Terroristisessa tarkoituksessa tehty tahallinen törkeä ympäristön turmeleminen (34A131), Terroristisessa tarkoituksessa tehdyn ympäristön tahallisen törkeän turmelemisen yritys (34A132), Terroristisessa tarkoituksessa tehty törkeä pahoinpitely (34A133), Terroristisessa tarkoituksessa tehdyn törkeän pahoinpitelyn yritys (34A134), Terroristisessa tarkoituksessa tehty törkeä ihmiskauppa (34A135), Terroristisessa tarkoituksessa tehdyn törkeän ihmiskaupan yritys (34A136), Terroristisessa tarkoituksessa tehty panttivangin ottaminen (34A137), Terroristisessa tarkoituksessa tehdyn panttivangin ottamisen yritys (34A138), Terroristisessa tarkoituksessa tehty törkeä tuhotyö (34A139), Terroristisessa tarkoituksessa tehdyn törkeän tuhotyön yritys (34A140), Terroristisessa tarkoituksessa tehty törkeä terveyden vaarantaminen (34A141), Terroristisessa tarkoituksessa tehdyn terveyden törkeän vaarantamisen yritys (34A142), Terroristisessa tarkoituksessa tehty ydinräjähderikos (34A143), Terroristisessa tarkoituksessa tehdyn ydinräjähderikoksen yritys (34A144), Terroristisessa tarkoituksessa tehty kaappaus (34A145), Terroristisessa tarkoituksessa tehdyn kaappauksen yritys (34A146), Terroristisessa tarkoituksessa tehty surma (34A147), Terroristisessa tarkoituksessa tehdyn surman yritys (34A148), Terroristisessa tarkoituksessa tehty tappo (34A149), Terroristisessa tarkoituksessa tehdyn tapon yritys (34A150).
   Laki rautatielain muuttamisesta (345/2018), voimaan 15.12.2018:
   Kumoaa pääosin lain rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009), jolloin rikosnimike ”Huumaavan aineen käyttäminen rautatieliikenteessä” lisätään uutena pykälänä Rautatielakiin (304/2011), vanha rikoskoodi (670040) säilyy tilastoinnissa.
   Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta (761/2018), voimaan 31.12.2018:
   Rikosnimikkeen ”Ympäristön turmeleminen” (480101) lainkohdat muuttuvat, vanha koodi ja nimike jatkavat tilastointia.

Vaihtoehtoinen näkymä