Rikosnimikkeet 2017


 •  
  • Kuusinumeroinen rikosnimikkeistö 2017
  • Kuusinumeroista rikosnimikkeistöä käytetään Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset tilastossa. Tästä nimikkeistöstä johdetaan myös kolminumeroinen rikosluokitus, jota käytetään Rikos- ja pakkokeino tilaston julkistuksessa.

  • Jokainen lainsäädännössä esiintyvä rangaistussäännös esitetään omalla kuusinumeroisella rikoskoodilla. Rangaistussäännös, joka on viittaus muuhun säännökseen ei esiinny nimikkeistössä.
   Ahvenanmaan maakuntalakien säännöksillä ei ole omia koodejaan, vaan niiden yhteydessä käytetään valtakunnan vastaavaa tai lähinnä olevaa rikoskoodia.
   Rikoksen yritykselle on lähes aina käytössä oma koodinsa. Sen sijaan avunanto ja yllytys esitetään sen rikoksen koodilla, johon osallisuudesta on kysymys.
   Rikoskoodistoa päivitetään jatkuvasti lainsäädännössä tapahtuvilla muutoksilla (http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/). Tarvittaessa käyttöön otetaan uusia koodeja tai kumotun lain rikoskoodi voi myös toisinaan jatkaa uuden lain rikosnimikkeiden tilastoinnissa, jos rangaistussäännösten sisältö ei ole olennaisesti muuttunut. Rikosnimikkeistön päivitys sisältää myös rangaistussäännösten lainkohtiin tulevat muutokset ja sisältömuutokset. Nimikkeistöön kirjataan myös rangaistuksen laatu ja kesto, jonka perusteella jokaiselle rangaistussäännökselle määritellään prioriteettikoodi. Prioriteettikoodi saa sitä pienemmän arvon mitä törkeämmästä rikoksesta on kyse. Tarkemman luokituksen rangaistuksineen saa exel taulukkona tarvittaessa (rikos@stat.fi).
   Rikoslain osalta koodin kaksi ensimmäistä numeroa tarkoittaa lukua, kaksi seuraavaa pykälää ja kaksi viimeistä momenttia (eräin poikkeuksin). Rikoslain ulkopuolisten säädösten osalta koodeissa ei ole vastaavaa systematiikkaa.
   Jos lain rangaistussäädöksessä esiintyy rikoksen nimi, sitä käytetään koodin rikosnimikkeenä. Jos rikosnimeä ei säädöksessä ole, rikosnimikkeenä käytetään kyseisen lain tai asetuksen 'säännösten rikkominen' tai esitetään teon lyhyt kuvaus. Rikoslain nimikkeisiin liitetään alkuun lainkohdat.

  • Laki rikoslain 17 luvun 6 ja 6 a §:n muuttamisesta (1087/2015), voimaan 1.1.2017:
   Muutetaan Rikoslain (39/1889) rikosnimike ’Vartioimisliikerikos’ (1706A1), joka tilastoidaan jatkossa nimikkeellä ’Luvaton turvallisuusalan elinkeinotoiminnan harjoittaminen’ (1706A1).

   Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015), voimaan 1.1.2017:
   Kumoaa lain yksityisistä turvallisuuspalveluista (282/2002) ja siinä olevan rikosnimikkeen ’Vartioimisliikerikkomus’ . Uudessa laissa (1087/2015) vanha nimike tilastoidaan nimikkeissä ’Turvallisuuspalvelurikkomus’ (709013) ja ’Vartioimisliikerikkomus’ (709012).
   Kumoaa lain yksityisistä turvallisuuspalveluista (282/2002). Rikosnimike ’Turvasuojausrikkomus’ (709011) jatkaa uuden lain (1085/2015) tilastoinnissa, lainkohdat muuttuvat.
   Kumoaa lain järjestyksenvalvojista (533/1999). Kumotussa laissa oleva rikosnimike ’Järjestyksenvalvon-tarikkomus’ (770105) jatkaa uudessa laissa (1085/2015) olevan vastaavan nimikkeen tilastointia. Vain lainkohdat muuttuvat.

   Laki asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä (852/2016), voimaan 1.1.2017:
   Laissa on uusi rikosnimike ’Asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välitysrikos’ (690010).

   Laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä (853/2016), voimaan 1.1.2017:
   Kumoaa lain eräiden luotonantajien rekisteröinnistä (747/2010). Rikosnimike ’Luotonantajarikos’ (673134) jatkaa uuden lain tilastoinnissa vain lainkohdat muuttuvat. Laissa (853/2016) on myös uusi rikosnimike ’Vertaislainanvälittäjärikos’ (673133).

   Laki merilain muuttamisesta (860/2016), voimaan 1.1.2017:
   Muutetaan Merilaissa (674/1994) olevat rikosnimikkeet. Vain nimikkeet muuttuvat. Uudet nimikkeet ovat ’Merilaissa säädetyn vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönti’(673211) ja ’Vakuutustodistuksen mukanapitovelvollisuuden laiminlyönti’ (673212). Sekä kumotaan nimikkeet ’Merioikeudellisia vaateita koskevan vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönti’ (673213) ja ’Vakuutuksen- tai vakuudenantajan todistuksen mukanapitovelvollisuuden laiminlyönti’ (673214).

   Hissiturvallisuuslaki (1134/2016), voimaan 1.1.2017:
   Laissa on yksi uusi rikosnimike ’Hissiturvallisuutta koskenien säännösten rikkominen’ (824955).

   Laki räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta (1139/2016), voimaan 1.1.2017:
   Laissa on yksi uusi rikosnimike ’Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettuja laitteita ja suojausjärjestelmiä koskevien säännösten rikkominen’ (824960).

   Sähköturvallisuuslaki (1135/2016), voimaan 1.1.2017:
   Kumoaa Sähköturvallisuuslain (410/1996). Vanhan lain rikosnimike ’Sähköturvallisuutta koskevien säännösten rikkominen’ (796100) jatkaa uuden lain tilastoinnissa vain lainkohdat muuttuvat.

   Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta (1141/2016), voimaan 1.1.2017:
   Muutetaan lakia pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta (180/2015). Rikosnimikkeen ’Pyroteknisiä tuotteita koskevien säännösten rikkominen’ (824951) lainkohdat muuttuvat.

   Painelaitelaki (1144/2016), voimaan 1.1.2017:
   Kumoaa Painelaitelain (869/1999). Vanhan lain rikosnimike ’Painelaiterikkomus’ (713080) jatkaa uuden lain tilastoinnissa, vain lainkohdat muuttuvat.

   Laki rikoslain 29 luvun 4 a §:n muuttamisesta (1279/2016), voimaan 1.1.2017:
   Muutetaan Rikoslain (39/1889) rikosnimikkeen ’Työeläkevakuutusmaksupetos’ (2904A1) lainkohtia.

   Laki kalastuslain muuttamisesta (177/2017), voimaan 1.5.2017:
   Muutetaan Kalastuslaissa (379/2015) olevan rikosnimikkeen ’Kalastusrikkomus’ (704020) lainkohtia.

   Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta (348/2017), voimaan 21.6.2017:
   Kumoaa Arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (749/2012) ja siinä olevan rikosnimikkeen ’Selvitysyhteisön toiminnan luvaton harjoittaminen’ (674136). Rikosnimikkeet ’Arvopaperikeskuksen toiminnan luvaton harjoittaminen’ (674137) ja ’Keskusvastapuolen toiminnan luvaton harjoittaminen’ (674138) jatkavat uuden lain tilastoinnissa, vain lainkohdat muuttuvat.

   Laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta (464/2017), voimaan 3.7.2017:
   Muutetaan Yritys- ja yhteisötietolakia (244/2001). Rikosnimikkeen ’Yritys- ja yhteisötunnuksen käytön laiminlyönti’ (677451) lainkohdat muuttuvat.

   Laki metsästyslain muuttamisesta (504/2017), voimaan 15.7.2017:
   Muutetaan Metsästyslakia (615/1993). Rikosnimikkeen ’Metsästyslain säännösten rikkominen’ (711006) lainkohtia.

   Laki rikoslain 17 luvun 7 b §:n muuttamisesta (503/2017), voimaan 15.7.2017:
   Muutetaan Rikoslain (39/1889) rikosnimikkeen ’Alueloukkaus’ (1707B1) lainkohtia.

   Laki jätelain muuttamisesta (626/2017), voimaan 15.9.2017:
   Muutetaan Jätelakia (646/2011). Rikosnimikkeen ’Jätelain rikkominen’ (778110) lainkohdat muuttuvat.

   Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017), voimaan 3.7.2017:
   Kumotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annettu laki (503/2008) ja siinä olevat rikosnimikkeet ’Tuntemisvelvollisuuden rikkominen’ (674090), ’Rahanpesun ilmoitusrikkomus’ (674091) ja ’Rekisteröintirikkomus’ (674092).

   Laki joukkolainanhaltijoiden edustajasta (574/2017), voimaan 1.9.2017:
   Laissa on yksi uusi rikosnimike Edustajarikos (674139).

Luokat

Vaihtoehtoinen näkymä