Aiheet
Kansantalous

Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan menot kasvoivat vuonna 2021

tiedote | Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin 2021

Korjaus

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin -tilaston lukuja tietokantataulukossa 12a6 on korjattu.
Lue lisää korjauksesta

Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaismenot olivat Tilastokeskuksen tietojen mukaan 55,6 % suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2021. Menoista terveydenhuolto ja sosiaaliturva kasvoivat eniten edellisestä vuodesta. Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen kuitenkin laski 1,5 prosenttiyksikköä, sillä bruttokansantuote kasvoi suhteellisesti menoja enemmän.

Keskeisiä poimintoja

  • Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaismenot olivat 55,6 % suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2021.
  • Euromääräisesti julkiset menot kasvoivat vuonna 2021, mutta menojen bkt-suhde kuitenkin laski, kun bruttokansantuote elpyi edeltävän vuoden notkahduksesta.
  • Suurin osa julkisten menojen kasvusta tuli terveydenhuollosta ja sosiaaliturvasta.
  • Selvästi suurin julkisten menojen tehtäväluokka on sosiaaliturva, johon sisältyvät mm. lähes kaikki maksetut eläkkeet. Vuonna 2021 sosiaaliturvan osuus julkisista menoista oli 44,2 %.
  • Paikallishallinnon tietoihin liittyy tavallista suurempaa epävarmuutta aineiston laatuhaasteiden vuoksi.

Julkisyhteisöjen menot yhteensä

Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaismenot olivat 140,0 miljardia euroa vuonna 2021. Sulautetuista menoista on poistettu julkisyhteisöjen alasektoreiden, esimerkiksi valtion ja paikallishallinnon, väliset tulonsiirrot. Sulautetut kokonaismenot kasvoivat 3,8 miljardia euroa eli 2,8 % edellisvuodesta. Menojen suhde bruttokansantuotteeseen kuitenkin laski 1,5 prosenttiyksikköä, sillä nimellishintainen bruttokansantuote kasvoi suhteellisesti menoja enemmän.

Suurin yksittäinen julkisten menojen tehtäväluokka on sosiaaliturva, johon sisältyvät muun muassa lähes kaikki maksetut eläkkeet. Vuonna 2021 sosiaaliturvamenot kasvoivat 1,2 miljardia eli 2,0 % edellisvuodesta. Sosiaaliturvamenojen kasvu koostui lähinnä työeläkemenoista sekä erilaisista paikallishallinnon tuottamista palveluista, joita ovat esimerkiksi päiväkotipalvelut sekä nhusten laitoshoito. Työttömyyteen liittyvät sosiaaliturvamenot puolestaan vähenivät hieman edellisvuodesta.

Julkisyhteisöjen sulautetuista kokonaismenoista vuonna 2021 myös terveydenhuoltomenot kasvoivat 1,2 miljardia euroa, eli 6,7 % edellisvuodesta. Terveydenhuoltomenojen kasvu tuli pääosin paikallishallinnolta, jossa kasvoivat sekä avohoito- että sairaalapalvelut.

Taloustoimittain tarkasteltuna julkisyhteisöjen menoista eniten vuonna 2021 kasvoivat välituotekäyttö ja palkansaajakorvaukset. Välituotekäyttö, eli tuotannossa käytetyt tavarat ja palvelut, kasvoi 2,1 miljardia euroa eli 7,9 % edellisvuodesta. Palkansaajakorvaukset kasvoivat 1,6 miljardia euroa eli 5,2 %. Menoista laskivat puolestaan investoinnit, maksetut tukipalkkiot ja korot.

Alasektoreiden menot

Julkisyhteisöjen menoja on koko sektorin tasolla tapana tarkastella sulautettuina menoina, mutta julkisyhteisöjen alasektoreiden menoja sen sijaan tarkastellaan yleensä sulauttamattomina, eli poistamatta alasektoreiden välisiä tulonsiirtoja. Vuonna 2021 julkisyhteisöjen sulautetuista kokonaismenoista 26,5 % oli valtionhallinnon, 40,3 % paikallishallinnon ja 33,3 % sosiaaliturvarahastojen menoja.

Vuonna 2021 valtionhallinnon sulauttamattomat kokonaismenot vähenivät 0,1 miljardia euroa eli 0,2 % edellisvuodesta. Valtionhallinnon menoista vähenivät eniten investoinnit, tulonsiirrot sosiaaliturvarahastoille, tukipalkkiot sekä korot. Valtionhallinnon menoja kasvattivat etenkin pääomansiirrot eräille valtio-omisteisille yhtiöille. Tehtäväluokista valtionhallinnon menot vähenivät eniten sosiaaliturvassa ja kasvoivat eniten terveydenhuollossa.

Paikallishallinnon sulauttamattomat kokonaismenot kasvoivat 2,6 miljardia euroa eli 4,8 % edellisvuodesta. Paikallishallinnon menoista kasvoivat eniten välituotekäyttö sekä maksetut palkansaajakorvaukset. Kasvu kohdistui pääosin terveydenhuoltoon sekä sosiaaliturvaan. Paikallishallinnon tietojen laadinnassa ei pystytty hyödyntämään uudistettua Valtiokonttorin keräämää kuntia ja kuntayhtymiä koskevaa palveluluokkakohtaista aineistoa sen viivästymisen ja tästä seuranneiden laatuhaasteiden vuoksi. Paikallishallinnon tehtävittäisen jakauman laadinnassa hyödynnettiin siksi vuoden 2020 aineistoa.

Sosiaaliturvarahastoista työeläkelaitosten sulauttamattomat kokonaismenot kasvoivat edellisvuodesta 622 miljoonaa euroa eli 2,2 % ja muiden sosiaaliturvarahastojen menot kasvoivat 123 miljoonaa eli 0,6 %. Työeläkelaitoksilla kasvoivat lähinnä työeläkemenot. Muilla sosiaaliturvarahastoilla maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet vähenivät ja luontoismuotoiset etuudet kasvoivat.

Netto- ja kulutusmenot

Julkisyhteisöjen kokonaismenot ovat luonteeltaan bruttomenoja, joissa ei huomioida tehtäville kohdistuvia tuloja. Tilaston nettomenot saadaan, kun kokonaismenoista vähennetään myynti- ja maksutulot sekä tuotos omaan loppukäyttöön. Tällöin esimerkiksi julkisyhteisöjen yrityksiltä, kotitalouksilta tai toisilta julkisyhteisöiltä saamat myyntituotot ja palvelumaksut vähentävät kyseisen tehtävän menoja. Nettomenoista ei kuitenkaan ole vähennetty julkisyhteisöjen toisilleen tai itselleen maksamia veroja kuten arvonlisäveroa eikä sosiaalivakuutusmaksuja.

Vertailukelpoinen mittari on myös julkisyhteisöjen kulutusmenot, joka kuvaa julkisyhteisöille palvelujen tuotannosta aiheutuneita juoksevia menoja, vähennettyinä palveluista saaduilla palvelumaksuilla ja muilla palveluiden myyntituloilla.

Vuonna 2021 julkisyhteisöjen sulautetut nettomenot olivat 123,4 miljardia euroa. Nettomenojen suhde bruttokansantuotteeseen oli 49,1 %, joka oli 1,5 prosenttiyksikköä edellisvuotta vähemmän. Julkisyhteisöjen kulutusmenot olivat 61,6 miljardia euroa vuonna 2021. Suhteessa bruttokansantuotteeseen kulutusmenot olivat 24,5 %, eli 0,2 prosenttiyksikköä edellistä vuotta enemmän.

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Julkisyhteisöjen menot tehtäväpääluokittain 2021, miljoonaa euroa

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Sektori
  • Taloustoimi
  • Tehtävä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
rahoitus.tilinpito@stat.fi
Ohto Soininvaara
yliaktuaari
029 551 3046
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.