Siirry etusivulle - Tilastokeskus
Aiheet
Digitalisaatio

Ulkopuolisesta hyökkäyksestä johtuvan palvelukatkoksen koki 5 % yrityksistä vuonna 2021

katsaus | Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2022

Tilastokeskuksen mukaan ulkopuolisesta hyökkäyksestä johtuvan palvelukatkoksen koki 5 % yrityksistä vuonna 2021. Yli puolet yrityksistä (56 %) ei ollut kokenut mitään kysytyistä tietoturvaongelmista. Toisaalta 44 % yrityksistä oli kokenut ainakin jonkun mainituista tietoturvaongelmista. Palvelukatkoksen laitteiden tai ohjelmien ongelmien vuoksi oli kokenut 39 % yrityksistä ja tietojen tuhoutumisen laitteiden tai ohjelmien ongelmien vuoksi 7 % yrityksistä.

Tietoturva

Yritysten tietoturvan tärkeys on korostunut digitalisoitumisen myötä. Tietoturvaan voi vaikuttaa monin tavoin, kuten erilaisten tietoturvaan liittyvien teknologioiden käytöllä, kouluttamalla henkilöstöä tietoturva-asioissa ja pitämällä tietoturvaan liittyvä dokumentaatio ja prosessit kunnossa.

Tekniseen tietoturvaan liittyen yritykset käyttävät varsin monipuolisesti erilaisia teknologioita ja menetelmiä. Vahva salasana on yleisesti käytössä (94 %) ja varmuuskopioita erilliseen sijaintiin tehdään varsin yleisesti (82 %). Kaksivaiheinen tunnistautuminen oli käytössä 64 %:ssa, salaustekniikat 62 %:ssa, virtuaalinen erillisverkko 58 %:ssa ja biometrinen käyttäjätunnistus 22 %:ssa yrityksistä.

Vaakapalkkikuvio jossa kuvataan 10 tietoturvan edistämisen keinon yleisyyttä yrityksissä vuonna 2022. Järjestys yleisimmästä alkaen: vahva salasana, varmuuskopiointi erilliseen sijaintiin, käyttöoikeuksien hallinta, kaksivaiheinen tunnistautuminen, salaustekniikat, tietoturvariskien arviointi, VPN (Virtual Privat Network), Tapahtumien tallentaminen lokeihin, tietoturvatestaus, biometrinen käyttäjätunnistus. Yleisin keino vahva salasana on 94 %:lla ja harvinaisin biometrinen käyttäjätunnistus 22 %:lla yrityksistä.

Yrityksistä 60 % käyttää vapaaehtoista koulutusta henkilöstön ohjeistamiseen tietoturvaan liittyvistä velvollisuuksista, 31 % tekee sopimuksen aiheesta ja 28 % käyttää pakollista koulutusta. Ainakin jotakin mainituista keinoista käyttää 67 % yrityksistä. Huomion arvoista on se, että 33 % yrityksistä ei käytä mitään mainituista keinoista henkilöstön ohjeistamiseen tietoturvasta.

Vaakapalkkikuvio jossa kuvataan tietoturvaan liittyvien velvollisuuksien ohjeistamisen keinoja yrityksissä vuonna 2022. Kolme keinoa yleisimmästä alkaen ovat vapaaehtoinen koulutus (60 %), sopimus (31 %), pakollinen koulutus (28 %). Joku mainituista keinoista oli 67 %:lla yrityksistä.

Tietoturvaan liittyvät toimenpiteet, käytänteet tai toimintatavat on dokumentoitu 58 %:ssa yrityksistä. Suurimmassa tarkastellussa kokoluokassa dokumentointi on tehty 91 %:ssa ja pienimmässä kokoluokassa 47 %:ssa yrityksistä. Toimialoittain dokumentointi on tehty yleisimmin informaation ja viestinnän toimialalla (89 %) ja harvimmin majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla (33 %).

Vaakapalkkikuvio jossa kerrotaan tietoturvaan liittyvien toimenpiteiden, käytänteiden tai toimintatapojen dokumentoinnin yleisyys yrityksissä toimialoittain. Yleisimmästä alkaen järjestys on informaatio ja viestintä, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, tukkukauppa, hallinto- ja tukipalvelut, vähittäiskauppa, teollisuus, rakentaminen, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemistoiminta. Yleisimmin dokumentoineella toimialalla osuus on 89 % ja harvimmin dokumentoineella 33 % ja kaikista yrityksistä on dokumentoinut 58 %.

Vaakapalkkikuvio jossa kerrotaan tietoturvaan liittyvien toimenpiteiden, käytänteiden tai toimintatapojen dokumentoinnin yleisyys yrityksen koon mukaan. Dokumentointi on sitä yleisempää mitä suuremmasta kokoluokasta on kyse. Vähintään 100 henkilöä työllistävistä yrityksistä osuus on 91 %, 50-99 henkilöä työllistävistä 75 %, 20-49 henkilöä työllistävistä 61 % ja 10-19 henkilöä työllistävistä 47 % ja kaikista yrityksistä on dokumentoinut 58 %.

Tietoturvaan liittyvät dokumentit ovat yleisesti varsin tuoreita sillä 43 % yrityksistä on määrittänyt tai päivittänyt niitä viimeisen vuoden aikana. Yli kaksi vuotta sitten dokumentit on määrittänyt tai päivittänyt vain 4 % yrityksistä.

Vaakapalkkikuvio jossa kuvataan tietoturvaan liittyvien dokumenttien määrityksen tai päivityksen ajankohta, osuutena yrityksistä. Selvästi useimmin yritykset ovat päivittäneet viimeisen 12 kuukauden aikana (43 %), 12-24 kuukautta sitten on päivittänyt 11 % ja yli 24 kuukautta sitten 4 % yrityksistä.

Yrityksistä 33 % on varautunut tietoturvatapahtumien varalta vakuutuksella. Suuruusluokittain vakuutusten yleisyys vaihtelee pienimmän kokoluokan yritysten 27 %:sta suurimman kokoluokan 48 %:iin. Toimialoittain informaation ja viestinnän toimiala erottuu muita yleisemmin vakuutettuna (51 %) ja kuljetuksen ja varastoinnin (20 %), majoitus- ja ravitsemistoiminnan (24 %) ja rakentamisen (24 %) toimialat muita harvemmin vakuutettuna.

Vaakapalkkikuvio jossa kuvataan tietoturvatapahtumien varalta olevan vakuutuksen yleisyys yrityksissä toimialoittain. Yleisimmästä alkaen järjestys on informaatio ja viestintä, vähittäiskauppa, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, tukkukauppa, teollisuus, hallinto- ja tukipalvelut, rakentaminen, majoitus- ja ravitsemistoiminta, kuljetus ja varastointi. Yleisimmin vakuuttaneella toimialalla osuus on 51 % ja harvimmin vakuuttaneella 20 %. Kaikista yrityksistä on dokumentoinut 33 %.

Vaakapalkkikuvio jossa kuvataan tietoturvatapahtumien varalta olevan vakuutuksen yleisyys yrityksissä yrityksen koon mukaan. Dokumentointi on sitä yleisempää mitä suuremmasta kokoluokasta on kyse. Vähintään 100 henkilöä työllistävistä yrityksistä osuus on 48 %, 50-99 henkilöä työllistävistä 40 %, 20-49 henkilöä työllistävistä 39 % ja 10-19 henkilöä työllistävistä 27 %. Kaikista yrityksistä on dokumentoinut 33 %.

Yritysten kokemia tietoturvaongelmia kysyttiin kuutta eri ongelmakokonaisuutta koskevilla kysymyksillä: a) Tieto- ja viestintätekniikkapalvelukatkos laitteiden tai ohjelmien ongelmien vuoksi ; b) Tieto- ja viestintätekniikkapalvelukatkos ulkopuolisen hyökkäyksen vuoksi ; c) Tiedon tuhoutuminen tai vahingoittuminen laitteiden tai ohjelmien ongelmien vuoksi; d) Tiedon tuhoutuminen tai vahingoittuminen haittaohjelmien tai luvattoman tunkeutumisen vuoksi; e) Luottamuksellisen tiedon paljastuminen luvattoman tunkeutumisen, tietojen kalastelun tai oman henkilökunnan tahallisen toiminnan vuoksi ja f) Luottamuksellisen tiedon paljastuminen oman henkilöstön virheen vuoksi.

Yli puolet yrityksistä (56 %) ei ollut kokenut mitään kysytyistä tietoturvaongelmista. Toisaalta asian kääntöpuolena 44 % yrityksistä oli kokenut ainakin jonkun mainituista tietoturvaongelmista. Palvelukatkoksen laitteiden tai ohjelmien ongelmien vuoksi oli kokenut 39 % yrityksistä, tietojen tuhoutumisen laitteiden tai ohjelmien ongelmien vuoksi 7 % ja palvelukatkoksen ulkopuolisen hyökkäyksen vuoksi 5 % yrityksistä.

Vaakapalkkikuvio jossa kuvataan 6 koetun tietoturvaongelman yleisyyttä yrityksissä vuonna 2022. Järjestys yleisimmästä alkaen:  Ei mitään mainituista ongelmista 56 %, joku mainituista ongelmista 44 %, palvelukatkos laitteiden tai ohjelmien ongelmien vuoksi, tietojen tuhoutuminen laitteiden tai ohjelmien ongelmien vuoksi, palvelukatkos ulkopuolisen hyökkäyksen vuoksi, tietojen paljastuminen oman henkilöstön virheen vuoksi, tietojen paljastuminen vihamielisen toiminnan vuoksi (tunkeutuminen, kalastelu tms), tietojen tuhoutuminen haittaohjelmien tai tunkeutumisen vuoksi. Selvästi yleisin koettu tietoturvaongelma oli palvelukatkos laitteiden tai ohjelmien ongelmien vuoksi 39 %:lla ja muita koettuja ongelmia on huomattavasti vähemmän. Tietojen tuhoutuminen laitteiden tai ohjelmien ongelmien vuoksi 7 %, palvelukatkos ulkopuolisen hyökkäyksen vuoksi 5 %, tietojen paljastuminen oman henkilöstön virheen vuoksi 3 %, tietojen paljastuminen vihamielisen toiminnan vuoksi (tunkeutuminen, kalastelu tms) 2 %, tietojen tuhoutuminen haittaohjelmien tai tunkeutumisen vuoksi 1 %.

Tietotekniikkataidot, rekrytointi ja palvelujen osto

Tietotekniikka ja siihen liittyvä osaaminen ovat yrityksissä luonnollisesti suuressa merkityksessä digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Osaamiselle syntyvään haasteeseen voidaan vastata rekrytoimalla, kouluttamalla tai ostamalla palveluita.

Yrityksistä 29 %:lla oli omassa henkilökunnassaan tietotekniikka-ammattilaisia keväällä 2022. Selvästi useimmin tietotekniikka-ammattilaisia omassa henkilökunnassa oli informaation ja viestinnän toimialan yrityksissä (89 %) ja harvimmin majoitus- ja ravitsemistominnan yrityksissä (9 %).

Vaakapalkkikuvio jossa kuvataan toimialoittain niiden yritysten osuus, joilla on omassa henkilöstössä tietotekniikka-ammattilaisia vuonna 2022. Yleisimmästä alkaen järjestys on informaatio ja viestintä, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, teollisuus, tukkukauppa, hallinto- ja tukipalvelut, vähittäiskauppa, kuljetus ja varastointi, rakentaminen, majoitus- ja ravitsemistoiminta. Informaation ja viestinnän toimialalla niiden yritysten osuus joilla on omassa henkilöstössä tietotekniikka-ammattilaisia oli selvästi suurempi kuin muilla, 89 % ja harvimmin vakuuttaneella majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla 9 %. Kaikista yrityksistä 29 %:lla.

Vaakapalkkikuvio jossa kuvataan yrityksen koon mukaan niiden yritysten osuus, joilla on omassa henkilöstössä tietotekniikka-ammattilaisia vuonna 2022. 
Henkilöstössä on tietotekniikka-ammattilaisia sitä yleisemmin mitä suuremmasta kokoluokasta on kyse. Vähintään 100 henkilöä työllistävistä yrityksistä osuus on 74 %, 50-99 henkilöä työllistävistä 49 %, 20-49 henkilöä työllistävistä 26 % ja 10-19 henkilöä työllistävistä 19 %. Kaikista yrityksistä 29 %:lla.

Vuoden 2021 aikana tietotekniikka-ammattilaisia oli rekrytoinut tai yrittänyt rekrytoida 13 % yrityksistä. Erityisen usein rekrytoitiin informaation ja viestinnän toimialan yrityksissä (74 %) ja vähintään sata henkilöä työllistävissä yrityksissä (45 %). Vaikeuksia tietotekniikka-ammattilaisille tarkoitettujen työpaikkojen täyttämisessä oli vuonna 2021 kohdannut 59 % rekrytoivista yrityksistä. Niiden yritysten osuus, joilla on ollut vaikeuksia avointen tietotekniikka-ammattilaisten työpaikkojen täyttämisessä, pysyi samana verratuna edelliseen mittaukseen vuotta 2019 koskien.

Pystypalkkikuvio jossa kuvataan aikasarja 2013-2021 yrityksistä joilla oli vaikeuksia tietotekniikka-ammattilaisen avoimen työpaikan täytössä. Osuudet laskettu rekrytoivista yrityksistä. Vuoden 2021 osuus on 59 % kuten oli myös edellisessä mittauksessa 2019 ja vuonna 2016. Vuosina 2013-2015 osuus on ollut pienempi ja vuosina 2017 ja 2018 suurempi kuin 2021.

Tietotekniikka-ammattilaisten rekrytointiongelmia kokeneilta yrityksiltä kysytyistä ongelmien syistä yleisin vuonna 2021 oli puute relevantista työkokemuksesta (80 %). Hakemuksista oli puutetta 79 %:lla rekrytointiongelmia kokeneista yrityksistä, puute relevantista tietotekniikka-alan koulutuksesta oli syy rekrytoinnin ongelmiin 66 %:lle ja 60 % koki hakijoiden palkkatoiveet liian korkeiksi.

Huomattavin muutos vuodesta 2019 on tapahtunut hakemusten puutteen lisääntymisenä tietotekniikka-ammattilaisten rekrytoinnin ongelmien syynä 64 %:sta 79 %:iin.

Vaakapalkkikuvio jossa kuvataan tietotekniikka-ammattilaisten rekrytoinnin ongelmien 4 syyn yleisyyttä yrityksissä vuonna 2021 ja 2019. Luvut on laskettu osuutena niistä yrityksistä joilla oli ongelmia rekrytoinnissa. Järjestys yleisimmästä alkaen:  Puute relevantista työkokemuksesta vuonna 2021 80 % ja vuonna 2019 81 %, puute hakemuksista vuonna 2021 79 % ja vuonna 2019 64%, puute relevantista tietotekniikka-alan koulutuksesta vuonna 2021 66 % ja vuonna 2019 63 %, hakijoiden palkkaodotukset liian korkeat vuonna 2021 60 % ja vuonna 2019 53 %. Huomattavin muutos on tapahtunut hakemusten puutteen lisääntymisenä tietotekniikka-ammattilaisten rekrytoinnin ongelmien syynä.

Tietotekniikkakoulutuksen tarjonta omalle henkilökunnalle on hyvin tavallista yrityksissä. Tietotekniikka-ammattilaisille koulutusta tarjosi 55 % kaikista niistä yrityksistä, joilla heitä on omassa henkilöstössään. Muulle henkilöstölle tietotekniikkakoulutusta tarjosi 37 % kaikista yrityksistä.

Yritykset ostivat tietotekniikkapalveluja hyvin yleisesti yrityksen ulkopuolelta. Yrityksistä 70 % osti tietotekniikkaan liittyviä palveluita yrityksen tietotekniikkatoimintojen varten.

Robotiikka

Robotit määriteltiin kyselyssä seuraavasti:

  • Robotti on kone, joka on ohjelmoitu liikkumaan ja suorittamaan tehtäviä automaattisesti.
  • Teollisuusrobotti on automaattisesti ohjautuva ja uudelleen ohjelmoitavissa oleva monikäyttöinen mekaaninen laite, jossa on vähintään kolme ohjelmoitavaa liikeakselia. CNC-koneet, 3D-tulostimet tai koneet, jotka ovat täysin käyttäjän ohjaamia eivät ole robotteja.
  • Palvelurobotti on mekaaninen laite, joka on osin autonominen ja kykenee toimimaan monimutkaisessa ja muuttuvassa ympäristössä, joka saattaa vaatia vuorovaikutusta ihmisten, esineiden tai muiden laitteiden kanssa.

Robotteja käytti 9 % yrityksistä keväällä 2022. Selvästi yleisimmin robotteja käytettiin teollisuudessa (27 %) ja toiseksi yleisimmin vähittäiskaupan (9 %) toimialalla.

Teollisuusrobotteja oli 7 %:lla ja palvelurobotteja 3 %:lla yrityksistä. Robotteja on selvästi yleisimmin suurimmissa yrityksissä, teollisuusrobotteja 20 %:ssa ja palvelurobotteja 12 %:ssa vähintään 100 henkeä työlistävissä yrityksistä.

Vaakapalkkikuvio jossa kuvataan teollisuus- tai palvelurobotin yleisyys yrityksissä toimialoittain. Yleisimmästä alkaen järjestys on teollisuus, vähittäiskauppa, tukkukauppa, rakentaminen, kuljetus ja varastointi, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelut, informaatio ja viestintä, majoitus- ja ravitsemistoiminta. Teollisuuden toimialalla niiden yritysten osuus joilla on robotteja oli selvästi suurempi kuin muilla, 27 % ja harvimmin vakuuttaneella majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla 1 %.  Kaikista yrityksistä robotteja oli 9 %:lla.

Vaakapalkkikuvio jossa kuvataan teollisuus- tai palvelurobotin yleisyys yrityksissä yrityksen koon mukaan. Robotteja on sitä yleisemmin mitä suuremmasta kokoluokasta on kyse. Vähintään 100 henkilöä työllistävistä yrityksistä osuus on 26 %, 50-99 henkilöä työllistävistä 16 %, 20-49 henkilöä työllistävistä 8 % ja 10-19 henkilöä työllistävistä 6 %. Kaikista yrityksistä 9 %.Vaakapalkkikuvio jossa kuvataan teollisuusrobotin yleisyys yrityksissä yrityksen koon mukaan. Teollisuusrobotteja on sitä yleisemmin mitä suuremmasta kokoluokasta on kyse. Vähintään 100 henkilöä työllistävistä yrityksistä osuus on 20 %, 50-99 henkilöä työllistävistä 14 %, 20-49 henkilöä työllistävistä 6 % ja 10-19 henkilöä työllistävistä 4 %. Kaikista yrityksistä 7 %.

Vaakapalkkikuvio jossa kuvataan palvelurobotin yleisyys yrityksissä yrityksen koon mukaan. Vähintään 100 henkilöä työllistävistä yrityksistä osuus on 12 %, 50-99 henkilöä työllistävistä 4 %, 20-49 henkilöä työllistävistä 2 % ja 10-19 henkilöä työllistävistä 3 %. Kaikista yrityksistä 3 %.

Yleisin syy joka vaikutti päätökseen käytää robotteja oli korkean tarkkuuden tai tasaisen laadun varmistaminen, 83 % robotteja käyttävistä yrityksistä. Myös työturvallisuuden lisääminen (54 %), korkeat henkilöstökulut (50 %), tuote- tai palveluvalikoiman laajentaminen (46 %) ja rekrytointiongelmat (31 %) olivat tavallisia vaikuttavia syitä päätöksiin robottien käytöstä.

Vaakapalkkikuvio jossa kuvataan yleisyys 6 syylle jotka vaikuttivat yrityksen päätökseen käyttää robotteja. Järjestys yleisimmästä alkaen: Korkean tarkkuuden tai tasaisen laadun varmistaminen, työturvallisuuden lisääminen, korkeat henkilöstökulut, tuote- tai palveluvalikoiman laajentaminen, henkilöstön rekrytointiongelmat, valtion kannusteet. Yleisin syy korkean tai tasaisen laadun varmistaminen on 83 %:lla ja harvinaisin valtion kannusteet 10 %:lla robotteja käyttävistä yrityksistä.

Tiedot on kerätty kyselytutkimuksella keväällä 2022 ja ne koskevat vähintään kymmenen henkilöä työllistäviä yrityksiä.

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.

Tietoturvaan liittyvien velvollisuuksien ohjeistamisen keinot vuonna 2022, osuus yrityksistä

Tietoturvaan liittyvät toimenpiteet, käytänteet tai toimintatavat on dokumentoitu vuonna 2022, osuus yrityksistä toimialoittain

Tietoturvaan liittyvät toimenpiteet, käytänteet tai toimintatavat on dokumentoitu vuonna 2022, osuus yrityksistä koon mukaan

Tietoturvaan liittyvien dokumenttien määrityksen tai päivityksen ajankohta, osuus yrityksistä

Yrityksellä vakuutus tietoturvatapahtumien varalta vuonna 2022, osuus yrityksistä toimialoittain

Yrityksellä vakuutus tietoturvatapahtumien varalta vuonna 2022, osuus yrityksistä koon mukaan

Koetut tietoturvaongelmat vuonna 2021, osuus yrityksistä

Yrityksellä käytössä teollisuus- tai palvelurobotti vuonna 2022, osuus yrityksistä koon mukaan

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Henkilöstön suuruusluokka
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
yritys.ict@stat.fi
Aarno Airaksinen
yliaktuaari
029 551 3206
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.