XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Datainsamling om välfärdsområdenas ekonomiuppgifter

Beskrivning av datainsamlingen

I datainsamlingen insamlas kvartalsvis uppgifter om välfärdsområdenas och välfärdssammanslutningarnas resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar. De kvartalsvisa uppgifterna i resultaträkningarna och finansieringsanalyserna samlas in kumulativt från början av året till utgången av varje kvartal och de kumulativa balansräkningsuppgifterna enligt situationen vid utgången av respektive kvartal. Uppgifterna för det sista kvartalet beskriver således bokslutsprognosen för hela året. Därutöver insamlas uppgifter om de faktiska boksluten för hela året.

De ekonomiuppgifter som samlas in gäller åren 2021 och 2022. Fr.o.m. ekonomiuppgifterna för år 2023 rapporterar välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna sina ekonomiuppgifter till Statskontoret.

De uppgifter som samlas in baserar sig på välfärdsområdenas bokförings- och bokslutsskyldighet enligt 116-117 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) och på bokslutsscheman enligt statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i välfärdsområdets bokslut (729/2021). De bokslutsscheman som anges i förordningen har i datainsamlingen kompletterats med vissa sektorspecifikationer och andra specifikationer.

Från vem samlas uppgifterna in

Uppgifterna samlas in från välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna i Finland.

Välfärdsområdena har bildats som offentligrättsliga samfund med FO-nummer 1.7.2021. Välfärdsområdena specificeras i 7 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021).

Uppgifterna samlas in från de välfärdssammanslutningar som avses i 58 § i lagen om välfärdsområden (611/2021), om de är juridiska personer med FO-nummer år 2021 eller 2022.

Uppgifterna samlas in med stöd av 9 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används vid framställningen av nationalräkenskaperna, som baserar sig på Europaparlamentets och rådets förordning nr 549/2013 (ENS 2010-förordningen). Nationalräkenskaperna är ett statistiksystem som beskriver Finlands samhällsekonomi på ett övergripande, systematiskt och detaljerat sätt.

De insamlade uppgifterna om resultaträkningarna, finansieringsanalyserna och balansräkningarna publiceras dessutom på Statistikcentralens webbplats under Produkter och tjänster på nivån ”välfärdsområden totalt” och enligt välfärdsområde och välfärdssammanslutning med områdets eller sammanslutningens samtycke.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Annan regelbunden