Mihin tietoja käytetään?

Tilastot päätöksenteon tukena

Kysely- ja haastattelututkimuksissa kerätyn tiedon perusteella laaditaan tilastoja ja tutkimuksia, joita hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa kuten julkisten palveluiden suunnittelussa ja lakien säätämisessä.

Tilastoja hyödyntävät erityisesti valtion ja kuntien organisaatiot sekä tutkimuslaitokset, mutta myös tiedotusvälineet, yritykset ja yksityiset henkilöt. Luotettavat tilastot ovat lisäksi tärkeä osa avointa kansalaiskeskustelua.

Esimerkiksi kunnissa tilastotietoja käytetään silloin, kun suunnitellaan päiväkotien, koulujen tai terveyspalvelujen sijoittumista eri asuinalueille. Tietoja tarvitaan myös tehtyjen päätösten vaikutusten arvioinnissa ja seurannassa. Tilastojen avulla voidaan arvioida esimerkiksi, miten verotuksen muuttaminen vaikuttaa eri väestöryhmien taloustilanteeseen.

Puolueetonta tietoa kansalaisille

Virallisten tilastojen tuottajana Tilastokeskuksen tehtävänä on tarjota kansalaisille luotettavaa ja puolueetonta tietoa siitä, miten yhteiskunta kehittyy.

Tilastojen avulla voit vertailla oman alasi palkkoja ja palkkakehitystä. Jos olet myymässä tai ostamassa asuntoa tai autoa, tilastot antavat tietoa hintakehityksestä. Tilastoista saat tutkittua tietoa eduskuntavaaleista, kotitalouksien kulutuksesta ja säästämisestä ja monista muista yhteiskunnan eri alueista.

Tietoja käytetään tutkimustarkoituksiin

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskusta edistämään tilastotarkoituksia varten kerättyjen tietojen käyttöä tieteellisissä tutkimuksissa ja yhteiskuntaoloja koskevissa tilastollisissa selvityksissä.

Tilastotarkoituksiin kerättyjä tietoja voidaan antaa tieteellisten tutkimusten ja tilastollisten selvitysten tekoon. Käyttöoikeus annetaan vain sellaisiin tietoihin, joista vastaajia ei voi suoraan tunnistaa.

Tutkija käsittelee tietoja pääsääntöisesti Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmässä, jolloin aineisto on Tilastokeskuksen hallinnassa. Tilastokeskuksen aineistoja käsittelevät tutkijat allekirjoittavat aina salassapitositoumuksen.

Lisää tietoa tietojen tutkimuskäytöstä löytyy tutkijapalveluiden mikroaineistot-sivuilta.

Tilastot palvelevat yrityksien tiedontarpeita

Yrityksille kattavat tilastotiedot ovat tärkeitä. Yrityksen menestyksen kannalta on tärkeätä seurata esimerkiksi tuotanto-, palkka- ja muiden kustannusten kehittymistä. Yritykset käyttävät tilastoja myös suunnitellessaan markkinointia ja kohderyhmiä tuotteilleen.

Kerätyistä tiedoista muodostettavat tilastot palvelevat siis myös yritysten tiedontarpeita. Yhtä lailla Tilastokeskus tarvitsee tilastojen tekemistä varten yrityksiltä mahdollisimman tarkasti annettuja tietoja.

Vastaaminen on tärkeää – yrityksiltä saatujen tietojen pohjalta laadittuja tilastoja käytetään laajasti

 

Yritystiedonkeruiden merkitystä kuvaava video on Tilastokeskuksen YouTube-palvelussa.

Kaikki vastaukset ovat tärkeitä

Jotta voimme tehdä luotettavia tilastoja, tarvitsemme yksittäisiltä ihmisiltä, kotitalouksilta, yhteisöiltä ja yrityksiltä riittävästi tietoa. Siksi on tärkeää, että vastaat Tilastokeskuksen kyselyihin.

Vastauksesi ovat tärkeitä, vaikka sinulla ei olisi kokemuksia tutkittavasta aiheesta. Esimerkiksi työvoimatutkimuksessa on tärkeää saada tietoa sekä työssä olevista, työttömistä että työvoiman ulkopuolella olevista. Vastaavasti aikuiskoulutustutkimuksessa on tärkeää tietää myös, kuinka moni ei ole osallistunut aikuiskoulutukseen.

Tiedonkeruisiin osallistuminen on kansalaisoikeutesi, jota käyttämällä voit osaltasi vaikuttaa siihen, että päätöksenteko perustuu luotettavaan tietoon.