Till vad används uppgifterna?

Statistiken som stöd för beslutsfattande

Utgående från uppgifter som samlats in i enkäter och intervjuundersökningar sammanställs statistik och görs undersökningar, som utnyttjas i det samhälleliga beslutsfattandet såsom vid planering av offentliga tjänster och inom lagstiftning.

Statistiken utnyttjas särskilt av statliga och kommunala organisationer samt forskningsinstitut, men också av media, företag och privatpersoner. Tillförlitlig statistik är dessutom en viktig del av den öppna medborgardiskussionen.

Till exempel i kommunerna används statistiska uppgifter då man planerar placeringen av daghem, skolor eller hälsovårdstjänster i olika bostadsområden. Uppgifterna behövs också för utvärdering och uppföljning av effekterna av de beslut som fattats. Med hjälp av statistik kan man utvärdera t.ex. hur ändringar i beskattningen påverkar olika befolkningsgruppers ekonomiska situation.

Opartisk information åt medborgarna

Som producent av officiell statistik har Statistikcentralen till uppgift att erbjuda medborgarna tillförlitlig och opartisk information om hur samhället utvecklas.

Med hjälp av statistiken kan du jämföra löner och löneutveckling inom din egen bransch. Om du ska sälja eller köpa en lägenhet eller en bil ger statistiken information om prisutvecklingen. I statistiken hittar du undersökningsuppgifter om riksdagsval, hushållens konsumtion och sparande samt om många andra olika områden av samhället.

Uppgifterna används för forskningsändamål

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att främja användningen av uppgifter som insamlats för statistiska ändamål för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar av samhällsförhållandena.

Tillgång till uppgifter som samlats in för statistiska ändamål kan ges för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar. Tillgång ges endast till sådana uppgifter där uppgiftslämnaren inte direkt kan identifieras.

Forskaren behandlar i regel uppgifterna i Statistikcentralens distansanvändningssystem, vilket innebär att materialet är i Statistikcentralens besittning. De forskare som behandlar Statistikcentralens material undertecknar alltid ett sekretessavtal.

Läs mer om användningen av uppgifter för forskningsändamål på forskartjänsternas webbsida Mikromaterial.

Statistiken tillgodoser företagens informationsbehov

Heltäckande statistiska uppgifter är viktiga för företag. Med tanke på företagets framgång är det viktigt att följa upp till exempel utvecklingen av produktions-, löne- och övriga kostnader. Företagen använder statistik också vid planeringen av marknadsföring av och målgrupper för sina produkter.

Statistiken som sammanställs av de insamlade uppgifterna tillgodoser alltså också företagens informationsbehov. På samma sätt behöver Statistikcentralen så noggranna uppgifter som möjligt från företagen för sammanställandet av statistiken.

Alla svar är viktiga

För att kunna producera tillförlitlig statistik behöver vi tillräckligt med uppgifter från privatpersoner, hushåll, sammanslutningar och företag. Därför är det viktigt att du besvarar Statistikcentralens enkäter.

Dina svar är viktiga, även om du inte har erfarenhet av temat som undersöks. Till exempel i arbetskraftsundersökningen är det viktigt att få information om såväl sysselsatta och arbetslösa som personer som är utanför arbetskraften. På motsvarande sätt är det i vuxenutbildningsundersökningen viktigt att också veta hur många som inte har deltagit i vuxenutbildning.

Deltagande i datainsamlingar är din medborgerliga rättighet. Genom att använda den kan du för din del inverka på att beslutsfattandet bygger på tillförlitlig information.