XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Konsumentbarometern

Beskrivning av datainsamlingen

(Datainsamlingen har lagts ned. Namnet på konsumentbarometern ändras i maj 2019. Det nya namnet är undersökning om konsumenternas förtroende.)

Konsumentbarometern är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas förtroende för ekonomin, dvs. föreställningar om och förväntningar på det egna hushållets ekonomiska utveckling och den allmänna ekonomiska utvecklingen i Finland. Man utreder också hushållens planer på att göra stora anskaffningar, spara och ta lån.

Den första konsumentbarometerundersökningen gjordes i november 1987. Fr.o.m. oktober 1995 har man samlat in uppgifter varje månad på uppdrag av EU-kommissionen, som harmoniserar och delvis också finansierar undersökningen.

OBS! Datainsamlingen upphör i sin nuvarande form i april 2019. Därefter används en mixed-mode-datainsamling (webblankett + telefonintervju) och paneldesign.

Från vem samlas uppgifterna in

Föremål för undersökningen är ett slumpmässigt urval på 2 350 personer som helt byts ut varje månad. Samma urval används också vid insamlingen av uppgifter för den finländska reseundersökningen. Undersökningsområdet omfattar hela landet, och konsumentbarometerns uppgiftslämnare representerar Finlands befolkning i åldern 15–84 år i fråga om ålder, kön, bostadsområde och modersmål.

Deltagandet i konsumentbarometern är frivilligt. För att undersökningen ska lyckas är det dock viktigt att så många som möjligt av dem som ingår i urvalet deltar och representerar alla finländska hushåll.

Till varje urvalsperson skickas i förväg ett följebrev per post med uppgifter om undersökningen. Eventuellt skickas också sms och e-post. Intervjuerna görs av Statistikcentralens telefonintervjucentral eller av statistikintervjuare på olika håll i Finland.

Behandling av uppgifter

Statistiklagen (280/2004) förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. I statistiken som publiceras anges uppgifterna i statistisk form så att enskilda svar hålls hemliga.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna i konsumentbarometern används för att prognostisera den ekonomiska utvecklingen och konsumtionen. Resultaten i undersökningen korrelerar starkt med förändringarna av den privata konsumtionen, bruttonationalprodukten (bnp), arbetslösheten och inflationen. Också de direkta frågorna om konsumenternas planer på att köpa, spara och att ta lån ger en bra prognos för hur hushållens beslut verkställs.

Utöver Europeiska unionen och Europeiska centralbanken är det särskilt media, ekonomisk-politiska beslutsfattare, ekonomer vid finansiella institut och forskningsinstitut samt marknadsanalytiker inom näringslivet och handeln som är intresserade av konsumenternas inställningar och planer.

De månatliga resultaten färdigställs drygt en vecka efter att intervjuerna avslutats vid undersökningsmånadens slut.

Ändring

Fr.o.m. år 2012 har konsumentbarometerns urval utvidgats till att även gälla personer i åldern 75-84 år.

Användningen av mixed-mode-datainsamlingen (webblankett + telefonintervju) testades åren 2011–2012.

Mixed-mode-datainsamlingen och paneldesignen införs i maj 2019. Populationen byts ut till 18–74-åringar. Samtidigt är undersökningens nya namn konsumenternas förtroende och datainsamlingens namn undersökning om konsumenternas förtroende.


Hur ofta insamlas uppgifterna?

Månatligen