XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allmänt om datainsamlingen

Hur samlas uppgifterna in?

För konsumentprisindexet samlar Statistikcentralens intervjuare månatligen in omkring 50 000 prisuppgifter om dagligvaror, varaktiga konsumtionsvaror och tjänster i omkring 2 950 affärer. Intervjuarna samlar in prisuppgifterna självständigt genom att besöka affärerna mellan den 10 och 20 varje månad. Målet är att prisinsamlingen inte ska utgöra en uppgiftslämnarbörda för affärerna. Förutom insamlingen i affärerna samlar Statistikcentralen in prisuppgifter centraliserat.

Hur har uppgiftslämnarna valts ut?

Affärerna från vilka prisuppgifterna samlas in tas ut som ett butiksurval ur Statistikcentralens företagsregister. Butiksurvalet förnyas med ungefär fem års mellanrum, men fr.o.m. år 2013 uppdateras butiksurvalet vid behov årligen. De uttagna affärerna ger en så representativ bild som möjligt av detaljhandelns struktur, både vad gäller centralhandelstillhörighet och butiksstorlek. Också regionala skillnader beaktas. Vid valet av affärer utnyttjas lokalkännedomen hos Statistikcentralens intervjuare. Med deras hjälp kommer nya, betydande butiker med i insamlingen så fort som möjligt efter att de öppnat. 

Före prisinsamlingen påbörjas besöker Statistikcentralens intervjuare affären för att presentera sig och ge köpmannen ett s.k. köpmansbrev, i vilket Statistikcentralens datainsamling för beräkning av konsumentprisindexet beskrivs.