XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kuntatalous neljännesvuosittain -tiedonkeruu

Tiedonkeruun kuvaus

(Tämä tiedonkeruu on lakkautettu.) Tiedonkeruussa kerätään tietoja kuntien, kuntayhtymien sekä niiden yrityssektorin liikelaitosten tulos- ja rahoituslaskelmien ja taseen eristä neljännesvuosittain.

Tiedot tuloslaskelmasta ja investoinneista kerätään talousarvion toteutumisen mukaisena vuoden alun ja neljänneksen lopun väliseltä ajanjaksolta. Taseen tiedot kerätään neljänneksen lopun tilanteen mukaisena.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedot kerätään 1.-3. neljänneksellä vain otokseen valituilta Manner-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä sekä niiden yrityssektorin liikelaitoksilta. Tiedot 4. neljänneksellä kerätään koko vuoden tilinpäätösarvioista jokaiselta Manner-Suomen kunnalta ja kuntayhtymältä.

Tiedonkeruu perustuu tilastolakiin (280/2004). Lain 14 §:n mukaan kunnat ja kuntayhtymät ovat velvollisia antamaan Tilastokeskukselle tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot omasta toiminnastaan, taloudestaan, hoitamistaan tehtävistä, henkilöstöstään ja muista toiminnan edellyttämistä voimavaroista.

Mihin tietoja käytetään?

Tiedoista julkistetaan kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto. Tietoja käytetään kunnallistalouden neljännesvuosiseurantaan, kansantalouden tilinpidon neljännesvuositilaston lähdetietoina sekä Euroopan unionin julkisyhteisöjen neljännesvuosittaisen tulo- ja menotilaston, neljännesvuosittaisen rahoitustilinpidon ja julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkaraportoinnin (EDP) lähdetietoina.

Tavoitteena on tuottaa nopeaa ja luotettavaa tietoa kuntasektorin talouden vuoden sisäisestä kehityksestä ja sen käännepisteistä.

Tiedot julkaistaan kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa koko maan tasolla. Lisäksi 4. neljänneksen kunta- ja kuntayhtymäkohtaiset tiedot julkaistaan kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -palvelussa vuosittain vuoden 2017 4. neljänneksestä lähtien.

Neljännen neljänneksen yksikkökohtaiset tiedot luovutetaan valtiovarainministeriön ja Suomen Kuntaliiton käyttöön kolme päivää ennen virallista tilastojulkistusta. Valtiovarainministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat sitoutuneet noudattamaan Tilastokeskuksen periaatteita aineiston käsittelyssä ja julkistamisessa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Tämä tiedonkeruu on lakkautettu vuonna 2021. Kunnat ja kuntayhtymät raportoivat neljännesvuosittaiset taloustietonsa Valtiokonttorille tilastovuodesta 2021 alkaen.

Tämä tiedonkeruu korvasi vuonna 2016 kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tiedonkeruun.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Neljännesvuosittainen