XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kommunal parkeringsövervakning

Beskrivning av datainsamlingen

Statistikcentralen samlar in uppgifter om antalet beslut om felparkeringsavgifter, betalningsförlägganden, felparkeringsavgifter som gått till utsökning, klampning samt om antalet ersättningsbeslut som hänför sig till flyttning och förvaring av fordon (Lag om flyttning av fordon (828/2008)) som meddelats med stöd av lagen om parkeringsövervakning (727/2011). Polisens beslut om felparkeringsavgifter anges separat på blanketten. Uppgifterna har samlats in sedan år 1974.

Från vem samlas uppgifterna in

Uppgifterna samlas in från kommuner med kommunal parkeringsövervakning.

Till vad används uppgifterna?

De slutliga uppgifterna publiceras i "Brott och tvångsmedel". Felparkeringar statistikförs inte som brott.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Datainsamlingen grundar sig på statistiklagen (280/2004). Uppgifterna behandlas konfidentiellt och används bara för statistiska ändamål. De uppgifter som samlas in för statistiska ändamål är enligt lagen sekretessbelagda.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen