Luottamuksellisuus

Tilastokeskuksen tiedonkeruisiin osallistuville vastaajille kerrotaan etukäteen tiedon käyttötarkoituksista.

Kaikki tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsiteltäessä huolehditaan siitä, ettei kenenkään yksityisyys tai liike- tai ammattisalaisuus vaarannu. Jokainen Tilastokeskuksen palveluksessa oleva on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.

Tilastot ja tutkimustulokset julkaistaan yhteenvetoina, taulukoina ja kuvioina. Niistä ei voi erottaa, mitä yksittäinen henkilö tai yritys on vastannut.

Tiedonantajien tunnistetietoja, kuten nimeä ja henkilötunnusta, ei kerätä eikä tallenneta, ellei se ole tilastojen laatimisen kannalta välttämätöntä. Välttämätöntä se on yleensä silloin, kun tunnistetietoja tarvitaan kerättävien tietojen yhdistämisessä muihin tietoihin. Yhdistämisen jälkeen aineistosta poistetaan kaikki sellaiset tiedot, joista vastaajan voisi suoraan tunnistaa.

Tilastotarkoituksiin kerättyjä tietoja voidaan antaa tieteellisten tutkimusten ja tilastollisten selvitysten tekoon. Käyttöoikeus annetaan vain sellaisiin tietoihin, joista vastaajia ei voi suoraan tunnistaa.

Tietojen käsittelyyn tilastoja tuotettaessa sovelletaan tilastolain lisäksi EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, henkilötietolakia sekä lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Tietosuojavaatimukset rajaavat sen, mitä tietoja voidaan kerätä, miten tietoja voidaan käsitellä ja missä muodossa julkaista.

Tietosuojasi on meille tärkeää (video YouTube-palvelussa)

Lisätietoa aiheesta:
Tietosuojaselosteet