Sekretess

Uppgiftslämnarna som deltar i Statistikcentralens datainsamlingar får på förhand information om ändamålet med uppgifterna.

Alla uppgifter som samlats in för statistiska ändamål är sekretessbelagda. Vid hanteringen av uppgifter sörjer man för att ingens integritet eller affärs- eller yrkeshemlighet äventyras. Alla anställda vid Statistikcentralen har undertecknat ett sekretessavtal.

Statistiken och undersökningsresultaten publiceras i form av sammandrag, tabeller och figurer. Det är inte möjligt att urskilja vad enskilda personer eller företag har svarat.

Uppgiftslämnarnas identifikationsuppgifter, såsom namn och personbeteckning, insamlas eller lagras inte, om det inte är nödvändigt för framställningen av statistiken. Det är vanligen nödvändigt i sådana fall då identifikationsuppgifterna behövs för att de insamlade uppgifterna ska kunna slås samman med andra uppgifter. Efter sammanslagningen raderas alla sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren ur materialet.

Tillgång till uppgifter som samlats in för statistiska ändamål kan ges för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar. Tillgång ges endast till sådana uppgifter där uppgiftslämnaren inte direkt kan identifieras.

Vid statistikproduktionen tillämpas på hanteringen av uppgifter utöver statistiklagen också personuppgiftslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Kraven på datasekretess begränsar vilka uppgifter som kan samlas in, hur uppgifterna får bearbetas och i vilken form de kan publiceras.

Mera information om ämnet:
Dataskyddsbeskrivningar