XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta

Tiedonkeruun kuvaus

Tiedonkeruun kohteena ovat kaikki tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja/tai tutkinnon suorittaneet, jotka ovat olleet kirjoilla tai suorittaneet tutkinnon jossakin ammatillisen koulutuksen järjestäjän oppilaitoksessa kalenterivuoden aikana. Tutkintoon johtava ammatillinen koulutus sisältää 31.12.2017 asti voimassa olleen lain mukaisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen ja näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sekä 1.1.2018 voimaan tulleen lain mukaisen koulutuksen (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot).

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedot kerätään ammatillisen koulutuksen järjestäjien kautta. Tiedonkeruu on oppilaitoskohtainen. Tiedonantovelvollisuus perustuu Tilastolakiin 280/2004 (muut. 361/2013).
Tiedonkeruu tapahtuu tiedostosiirtona. Sovellus on auki 10.1.-10.2. Sovellusta voivat käyttää ainoastaan Tilastokeskukselta käyttäjätunnuksen saaneet tiedonantajat. Lisäksi n. 20 koulutusalan yritystä toimittaa tiedot salatulla s-postilla.

Peruste

Tilastolaki 280/2004 (muut. 361/2013)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina.

Mihin tietoja käytetään?

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja tutkintoaineisto yhdessä oppisopimuskoulutusaineiston kanssa muodostaa ammatillisen koulutuksen tilaston. Tietoja käyttävät opetushallinnon edustajat koulutuksen suunnittelussa ja arvioinnissa, koulutuksen järjestäjät, alan järjestöt, tutkijat ja opiskelijat.

Muutos

Ennen vuotta 2019 tiedot tutkintoon johtavasta oppilaitosmuotoisesta
ammatillisesta koulutuksesta kerättiin suorilla tiedonkeruilla. Tilastovuodesta 2019 lähtien tiedot opetushallinnon alaisesta koulutuksesta saadaan opetushallinnon Koski -tietovarannosta ja tiedot opetushallinnon ulkopuolisesta koulutuksesta (pelastusalan, rikosseuraamusalan ja Ahvenanmaan ammatillinen koulutus) saadaan aineistojen vastaanottopalvelujen kautta linjasiirtona.

Tarkoitus on, että Tilastokeskus ottaa vuoden 2019 opetushallinnon alaisen koulutuksen tiedot suoraan KOSKI-palvelusta vuonna 2020. Muu kuin opetushallinnon alainen ammatillinen tutkintotavoitteinen koulutus kerätään Tilastokeskuksessa.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva