Hur väljs intervjupersonerna ut?

Hur väljs intervjupersonerna ut?

Det skulle vara ytterst dyrt och besvärligt att intervjua alla finländare. Därför är utgångspunkten för våra datainsamlingar ett urval som tagits ut ur populationen, till exempel ur databasen över Finlands befolkning.

Sannolikhetsbaserade regler har definierats för bildandet av urvalet. Det slumpmässiga urval som bildas på så sätt möjliggör att resultaten kan generaliseras tillräckligt noggrant till att gälla den önskade populationen och att urvalsosäkerheten kan mätas. Eftersom varje person som valts med i urvalet representerar flera personer, är det viktigt att erhålla uppgifter från så många som möjligt i urvalet. Man kan inte själv anmäla sig till urvalet. Statistikcentralen tar alltid kontakt med dem som valts med i urvalet på förhand, antingen per brev eller e-post.

De på statistikvetenskap baserade urvalsmetoder som vi använder garanterar tillförlitliga resultat, sparar in på kostnader, möjliggör insamlingen av mer detaljerade uppgifter om de fenomen som undersöks och möjliggör en snabbare produktion av resultaten.

Hur tar vi kontakt med uppgiftslämnarna?

I Statistikcentralens datainsamlingar som gäller individer eller hushåll är uppgiftslämnaren en person som tagits ut i urvalet och som man alltid i första hand försöker få att delta i den aktuella datainsamlingen.

Om Statistikcentralen av någon anledning inte kan nå uppgiftslämnaren, försöker vi kontakta honom/henne via en annan person som hör till hushållet.  I detta fall kan vi vara i kontakt med en person som fyllt 18 år och som har samma bostadsadress i befolkningsdatasystemet som uppgiftslämnaren. Vi kan också försöka nå uppgiftslämnaren via andra myndiga personer som bor på samma adress.

Vi försöker nå uppgiftslämnaren via en person som bor på samma adress om:

  • det inte går att hitta ett fungerande telefonnummer till uppgiftslämnaren
  • det inte går att nå uppgiftslämnaren per telefon under de två första försöken
  • man har kommit överens med uppgiftslämnaren om en intervju eller kontakt, men det går inte att nå honom eller henne.

 

För att trygga uppgiftslämnarnas integritetsskydd följer man följande principer när man kontaktar uppgiftslämnaren via en annan person. Vi försöker nå uppgiftslämnaren via en person som bor på samma adress:

  • ett skäligt antal gånger, med beaktande av datainsamlingens längd och antalet försök att nå uppgiftslämnaren
  • via telefonnummer i nummersöktjänster eller på nummer som hittats i andra allmänna källor
  • via personligt telefonnummer, personlig e-postadress eller annan personlig kontaktinformation
  • i första hand per telefon - efter försök att ringa upp personen kan man skicka ett meddelande om ärendet per sms eller lämna ett meddelande i telefonsvararen.

Vi försöker nå personer som bor på samma adress enligt den tidpunkt då urvalet har tagits ut ur Statistikcentralens befolkningsdatabas. I alla dessa fall är personerna inte längre bokförda på samma adress vid intervjutillfället.