Hur väljs intervjupersonerna ut?

Det skulle vara ytterst dyrt och besvärligt att intervjua alla finländare. Därför är utgångspunkten för våra datainsamlingar ett urval som tagits ut ur populationen, till exempel ur databasen över Finlands befolkning.

Sannolikhetsbaserade regler har definierats för bildandet av urvalet. Det slumpmässiga urval som bildas på så sätt möjliggör att resultaten kan generaliseras tillräckligt noggrant till att gälla den önskade populationen och att urvalsosäkerheten kan mätas. Eftersom varje person som valts med i urvalet representerar flera personer är det viktigt att erhålla uppgifter från så många som möjligt i urvalet. Man kan inte själv anmäla sig till urvalet. Statistikcentralen tar alltid kontakt med dem som valts med i urvalet på förhand, antingen per brev eller e-post.

De på statistikvetenskap baserade urvalsmetoder som vi använder garanterar tillförlitliga resultat, sparar in på kostnader, möjliggör insamlingen av mer detaljerade uppgifter om de fenomen som undersöks och möjliggör en snabbare produktion av resultaten.