XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Byggföretagens renoveringsbyggande

Beskrivning av datainsamlingen

Statistikcentralen samlar årligen in uppgifter från företag inom byggbranschen för statistik över byggverksamhet. Uppgifterna gäller reparations- och nybyggnadsarbeten som utförts under året.

Med intäkter inom reparationsbyggande avses byggnads-, reparations- och rivningsarbeten samt installations- och efterbehandlingsarbeten i anslutning till byggnader eller delar av dem, som utförts i Finland. Intäkterna inom byggtjänster, indelat i reparationsbyggande och nybyggnad, anges som värde (€).

Statistikens primära ram utgörs av Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister. Bakgrundsuppgifter om företagen erhålls ur Statistikcentralens bokslutsdatabas.Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten omfattar alla byggföretag med mer än 50 anställda. Dessutom har byggföretag med 5–50 anställda valts med i enkäten genom slumpmässigt urval.

Av byggföretag med färre än 10 anställda efterfrågas bara en specifikation av intäkter inom husbyggande och anläggningsarbete. Intäkterna inom husbyggande indelas i nybyggande och reparationsbyggande. Enkäten omfattar omkring 1 000 företag inom byggbranschen.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används för framställning av statistik över byggföretagens reparationsbyggande. Uppgifterna används också av bl.a. branschorganisationer inom byggverksamhet, stora företag inom byggbranschen samt inom nationalräkenskaperna vid uppskattning av den totala volymen av reparationsbyggande.

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistiska ändamål.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Ändring

År 2013 utvidgades enkäten till att omfatta byggföretag med färre än 10 anställda. I enkäten efterfrågades dessutom tidigare byggföretagens omsättning. I stället för omsättningen efterfrågas nu värdet på byggföretagens reparationsbyggande.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen