XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Suomalaisten matkailukysely

Tiedonkeruun kuvaus

Suomalaisten matkailukyselyn kohteena ovat edellisen kuukauden aikana päättyneet matkat kotimaassa ja ulkomailla.

Tutkimus koostuu kahdesta osasta. Kuukausitutkimuksessa kerätään tietoa suomalaisten tekemistä matkoista, niiden lukumääristä ja ominaisuuksista. Kerran vuodessa tehdään ns. vuositutkimus, jonka avulla selvitetään tutkimusvuoden aikana matkoja tehneiden henkilöiden määriä.

Tutkimus toteutetaan yhdistelmätiedonkeruuna (internet- ja puhelinhaastattelututkimus). Puhelinhaastatteluja tekevät Tilastokeskuksen tilastohaastattelijat. Vuositutkimusosio on mukana tammikuun haastattelussa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2011 mukaan jäsenvaltioiden on kerättävä, koottava, käsiteltävä ja toimitettava matkailun tarjontaa ja kysyntää koskevat yhdenmukaistetut tilastot.

Keneltä tietoja kerätään?

Otoshenkilöt edustavat Suomessa vakituisesti asuvaa 15–84-vuotiasta väestöä. Matkatutkimuksen otoskoko on 2 350 henkilöä kuukaudessa ja kullakin tutkimuskerralla haastatellaan eri henkilöitä.

Suomalaisten matkailukyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen onnistumiseksi on kuitenkin tärkeää saada mukaan mahdollisimman moni otokseen valituista edustamaan kaikkia suomalaisia.

Tietojen käsittely

Julkaistavista tilastoista ei voi tunnistaa yksittäisen henkilön vastauksia. Tilastolaki (280/2004) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina.

Mihin tietoja käytetään?

Tutkimuksen tietoja käytetään matkailutilastojen sekä kansantalouden tilinpidon ja maksutaseen laatimiseen, matkailun kehityssuuntien kuvaamiseen, tausta-aineistona, oppimateriaalina ja tutkimusaineistona.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Yhdistelmäkeruu (verkkolomake ja puhelinhaastattelu) otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa. Vuonna 2019 matkat ilmoitettiin kolmen kuukauden viitejaksolta. Vuosilta 2012–2018 tiedot kerättiin puhelinhaastatteluna edellisen kuukauden aikana päättyneistä matkoista.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Kuukausittainen