XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Enkät om finländarnas resor

Beskrivning av datainsamlingen

Föremålet för undersökningen om finländarnas resor är resor i Finland och utomlands som slutade under de föregående månad.

Undersökningen består av två delar. I månadsundersökningen samlar man in uppgifter om finländarnas resor, antalet resor och resornas karaktär. En gång om året genomförs en s.k. årsundersökning. Med hjälp av den kartläggs antalet personer som gjort resor under undersökningsåret.

Undersökningen görs i form av en mixed-mode-datainsamling (internet- och telefonintervjuundersökning). Statistikcentralens statistikintervjuare gör telefonintervjuerna. Årsundersökningsdelen är med i januari månads intervju.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011 förpliktar medlemsstaterna att samla in, sammanställa, bearbeta och översända harmoniserad statistik om tillgång och efterfrågan avseende turism.

Från vem samlas uppgifterna in

Urvalspersonerna representerar befolkningen i åldern 15–84 år som är fast bosatt i Finland. Reseundersökningens urvalsstorlek är 2 350 personer i månaden och vid varje undersökningsomgång intervjuas olika personer.

Det är frivilligt att delta i undersökningen om finländarnas resor. För att undersökningen ska lyckas är det dock mycket viktigt att så många som möjligt av dem som valts med i urvalet deltar och representerar alla finländare.

Behandling av uppgifter

Enskilda personers svar kan inte identifieras i statistiken som publiceras. Statistiklagen (280/2004) förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna i undersökningen används för framställning av turismstatistik samt utarbetande av nationalräkenskaperna och betalningsbalansen, för beskrivning av turismens utvecklingstrender och som bakgrunds-, undervisnings- och undersökningsmaterial.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Ändring

Mixed-mode-datainsamlingen (webblankett och telefonintervjublankett) infördes i början av år 2019. I 2019 referensperioden var tre månader. För åren 2012–2018 samlades uppgifterna in via en telefonintervju gällande resor som slutade föregående månad.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Månatligen