XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Datainsamling om arbetspensionsanstalternas tillgångar (EPSQ)

Beskrivning av datainsamlingen

Statistikcentralens och TELA:s gemensamma kvartalsvisa datainsamling om arbetspensionsanstalternas tillgångar besvaras av alla enheter som handlar obligatoriska arbetspensionsförsäkringar.

Fr.o.m. uppgifterna för år 2017 är tidsfristen 30 dagar. Tidtabellerna för datainsamlingarna år 2019 är följande: 30 april 2020 (1. kvartal), 30 juli 2020 (2. kvartal), 30 oktober 2020 (3. kvartal) och 30 januari 2021 (4. kvartal).

Från vem samlas uppgifterna in

Alla enheter, såsom arbetspensionsbolag, -fonder, -kassor och -stiftelser, Kommunernas pensionsförsäkring och Statens pensionsfond, som handlar obligatoriska arbetspensionsförsäkringar inom den offentliga och den privata sektorn har tagits ut som uppgiftslämnare.

Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004).

Till vad används uppgifterna?

Den kvartalsvisa datainsamlingen om arbetspensionsanstalternas tillgångar grundar sig på EU:s förordningar om finansräkenskaper och betalningsbalansstatistik (t.ex. ENS 2010), Europeiska centralbankens riktlinjer samt på en separat EU-förordning (479/2009) om den offentliga sektorns rapportering av underskott och skuld.

Uppgifterna används vid sammanställandet av års- och kvartalsstatistiken över finansräkenskaperna och betalningsbalansen. Finansräkenskaperna beskriver de finansiella balansräkningarna och transaktionerna inom alla sektorer av Finlands samhällsekonomi. Betalningsbalansen omfattar alla reala och finansiella transaktioner som görs mellan ekonomiska enheter i Finland och ekonomiska enheter i andra länder.

Uppgifterna används okcså för rapportering av den offentliga sektorns underskott och skuld. EU-medlemsländerna rapporterar de s.k. EDP-uppgifterna om underskott och skuld till EU-kommissionen två gånger om året. Uppgifterna används i samband med stabilitets- och tillväxtpakten för att bedöma den offentliga ekonomins situation i medlemsländerna.

Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf också använder uppgifterna för sina egna statistikbehov.

Behandling av uppgifter

Statistiklagen (280/2004) förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Enskilda enheters uppgifter kan inte identifieras i statistiken som publiceras.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Kvartalsvis