XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Usein kysytyt kysymykset

Miksi tietoja kysytään toimipaikoittain eikä suoraan yrityksen keskushallinnosta?

Monien yritysten kohdalla on parempi kysyä ympäristönsuojelumenot jokaiselta toimipaikalta erikseen. Toimipaikka voi kuitenkin yrityksen sisäisesti siirtää vastaamisen keskushallinnolle, jos se paremmin sopii yrityksen käytäntöön. Kunkin toimipaikan tiedot tulee merkitä omille lomakkeilleen, mikäli mahdollista. Jos tämä ei yrityksessä  ole mahdollista, voi antaa toimialakohtaisen kokoomavastauksen. Tällöin on mainittava lomakkeella, mitä toimipaikkoja ko. vastaus koskee.

Yritys/toimipaikka on myyty/lopettanut toimintansa. Tarvitseeko yrityksen/toimipaikan silti vastata?

Tiedustelussa kysytään edellisen vuoden tietoja. Jos yritys/toimipaikka on silloin toiminut ja tiedot on suinkin mahdollista saada tai arvioida, niin tulee vastata. Jos toiminta on ollut vain osan vuotta, vastaus koskee aikaa, jona toimintaa on ollut. Lomake tulisi joka tapauksessa lähettää Tilastokeskukseen. Tarvittaessa lisätietoihin voi kirjoittaa toimipaikan tilanteesta lyhyen selityksen.

Voimmeko saada lisäaikaa, koska tiedonantaja on lomalla tai muuten estynyt vastaamasta?

Tarvittaessa annetaan lisäaikaa.

Mitä tarkoitetaan ympäristöinvestoinnilla?              

Ympäristöinvestointeja ovat sellaiset investoinnit, joiden tarkoituksena on ympäristönsuojelu ja jotka vähentävät toimipaikan tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Joissakin tapauksissa vain osa investoinnista on ympäristönsuojelua. Parinlauseen kuvaus auttaa arvioimaan asiaa tapauskohtaisesti tarkastusvaiheessa.

Tämä toimipaikka on ”toimisto” eikä toimipaikallamme ole ympäristönsuojelullisia menoja.  Voimme kai jättää vastaamatta?                

Vastaus: Otokseen kuuluvat tiettyjen toimialojen yritysten toimipaikat kaikkine toimintoineen. Pääkonttorit ovat mukana, koska ne usein maksavat ’yleisiä’ tai ’yhteisiä’ menoja. Myös palveluorganisaatiolla voi olla ympäristönsuojelumenoja. Useimmilla toimistoillakin on joitakin ympäristönsuojeluun liittyviä maksuja: hallinnollisia ympäristönsuojelumenoja tai ainakin jätehuolto- ja jätevesimaksuja. Jos kuitenkin ympäristönsuojelumenoja ei ole, voi ilmoittaa 0 € eli rastia ko. kohdan lomakkeella. Lomake tulisi joka tapauksessa lähettää Tilastokeskukseen. Tarvittaessa lisätietoihin voi kirjoittaa toimipaikan luonteesta lyhyen selityksen.

Jätevesi- ja jätehuoltomaksut sisältyvät vuokraan. Miten menetellään?

Ne voidaan arvioida, jos mahdollista. Jos se ei ole mahdollista, niin riittää ruutujen ”Jätehuolto- ja jätevesimaksu sisältyvät vuokraan eikä niitä voi arvioida” rastittaminen.

Voiko sähköisen lomakkeen tulostaa?

Kun tiedot on lähetetty Tilastokeskukseen, sähköisen lomakkeen voi tulostaa,  klikkaamalla Näytä lähetetyt tiedot. Lomakkeen alareunassa on Tulosta painike.

Yrityksellä ei ole resursseja täyttää kyseistä tiedustelua. Voimmeko saada vapautusta?

Tiedonantajalla on oikeus tilastolain 8 §:n nojalla hakea vapautusta tiedonantovelvollisuudesta kokonaan tai osittain, jos tietojen antamisesta aiheutuu tiedonantajalle kohtuutonta haittaa, ja jos vapauttaminen ei oleellisesti vaikeuta tilaston laatimista eikä tilastojen luotettavuus ja käytettävyys olennaisesti heikkene. Kohtuuton haitta tarkoittaa tiedonantajan poikkeavaa asemaa suhteessa muihin tiedonantajiin. Toiminnan vähäisyys ei ole hyväksyttävä syy saada vapautusta.

Yrityksellä ei ole tuotantoa, vaan esim. alihankintaa, korjausta, palvelua, huoltoa. Miksi kysely on tullut meille ja täytyykö vastata ?

Yrityksillä on vastaamisvelvollisuus, koska kuulutte teollisuuden toimialaan. Myös alihankinta-, korjaus-, palvelu, huoltotoiminta jne. kuuluu teollisuuden toimialaan.