XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ofta frågade frågor (FAQ)

Varför frågas uppgifterna arbetsställevis och inte direkt av företagens centralförvaltning?

Det är i många fall bättre att fråga varje arbetsställe skilt om miljöskyddsutgifter. Arbetsstället kan dock internt föra över besvarandet av enkäten till centralförvaltningen, om det passar företagets praxis bättre. Varje arbetsställes uppgifter ska antecknas på en egen blankett, om möjligt. Om det inte är möjligt i företaget, kan man ge ett samlingssvar näringsgrensvis. Ange då på blanketten vilka arbetsställen som svaret gäller.

Företaget/arbetsstället har sålts/lagt ned sin verksamhet. Måste företaget/arbetsställe ändå svara?

 I enkäten frågas efter uppgifter från föregående år. Om företaget/arbetsstället då har haft verksamhet och det bara är möjligt att erhålla eller uppskatta uppgifterna, ska enkäten besvaras. Om man bara har haft verksamhet en del av året, gäller svaret den period då det funnits verksamhet. Blanketten ska i varje fall skickas till Statistikcentralen. Vid behov kan man skriva en kort förklaring om arbetsställets situation under tilläggsinformation.

Kan vi få mer tid, eftersom vår uppgiftslämnare är på semester eller annars förhindrad att besvara enkäten?

Vid behov ges tilläggstid.

Vad avses med miljöinvesteringar?         

Miljöinvesteringar är sådana investeringar vars syfte är att skydda miljön och som minskar miljöeffekterna av arbetsställets produktion. I vissa fall är bara en del av en investering miljöskydd. En beskrivning med ett par meningar hjälper oss att bedöma saken i samband med granskningen av fallet.

Detta arbetsställe är ett "kontor" och vårt arbetsställe har inte miljöskyddsutgifter. Vi kan väl låta bli att svara?          

Svar: Till urvalet hör arbetsställen i företag inom vissa näringsgrenar med alla dess funktioner. Huvudkontoren ingår eftersom de ofta betalar "allmänna" eller "gemensamma" utgifter. Också serviceorganisationer kan ha miljöskyddsutgifter. De flesta kontor har också vissa utgifter med anknytning till miljöskydd: administrativa utgifter för miljöskydd eller åtminstone avfallshanterings- och avloppsavgifter. Om det ändå inte finns miljöskyddsutgifter, ange 0 € dvs. kryssa för denna punkt på blanketten. Blanketten ska i varje fall skickas till Statistikcentralen. Vid behov kan uppgiftslämnaren skriva en kort förklaring om slag av arbetsställe under tilläggsinformation.

Avlopps- och avfallshanteringsavgifter ingår i hyran. Hur gör man då?

De kan uppskattas, om det är möjligt. Om det inte är möjligt räcker det att kryssa för rutan "Avfallshanterings- och avloppsavgifterna ingår i hyran och kan inte uppskattas".

Kan man skriva ut den elektroniska blanketten?

När uppgifterna har skickats till Statistikcentralen är det möjligt att skriva ut den elektroniska blanketten genom att klicka på Visa skickade uppgifter. Nederst på blanketten finns knappen Skriv ut.

Företaget har inte resurser att fylla i denna enkät. Kan vi beviljas befrielse?          

Uppgiftslämnaren har med stöd av 8 § i statistiklagen rätt att ansöka om att helt eller delvis befrias från uppgiftsskyldigheten, om lämnandet av uppgifter medför oskälig olägenhet för uppgiftslämnaren och befrielsen inte avsevärt försvårar framställningen av statistiken och om statistikens tillförlitlighet och användbarhet inte avsevärt försämras. Med oskälig olägenhet avses uppgiftslämnarens avvikande ställning i förhållande till övriga uppgiftslämnare. En mindre omfattande verksamhet är inte en godtagbar orsak att inte svara.

Företaget har ingen produktion, utan t.ex. underleverans, reparation, service, underhåll. Varför har enkäten kommit till oss och behöver vi besvara den?

Företaget är skyldig att lämna uppgifter, eftersom Ni hör till näringsgrenen industri. Också underleverans-, reparations-, service- och underhållsverksamhet osv. hör till industrin.