XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Industrins miljöskyddsutgifter

Beskrivning av datainsamlingen

Enkäten ger information efter arbetsställe om driftskostnader som uppkommer på grund av miljöskyddsåtgärder bland företag inom industrin. Dessutom frågar man efter beloppet av eventuella investeringsutgifter med anknytning till miljöskydd och intäkter och kostnadsbesparingar eller bidrag av miljöskydd.

Kostnader som hör till miljöskyddsutgifter är t.ex. arbetsställets avfalls- och avloppsavgifter, kostnader för markvård, skydd av yt- och grundvatten samt kostnader för skydd av utomhusluft och klimat. Kostnader kan också uppkomma på grund av bullerbekämpning samt skydd av biodiversitet och landskapsskydd. Till miljökostnaderna hör också miljöförvaltningskostnader samt skatter och avgifter av skattenatur.

Uppgifterna insamlas arbetsställevis från företag inom industrin. Som statistikperiod används ett kalenderår.

Enkäten grundar sig på Europeiska unionens förordning EU nr 538/2014 om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper.

Datainsamlingen inleds i september och uppgifterna behandlas under hösten. Uppgifterna kan levereras elektroniskt eller på pappersblankett per post.

Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten omfattar alla företag som sysselsätter minst 250 anställda. Statistiken omfattar näringsgrenarna utvinning av mineral, gruvdrift, industriell tillverkning, energiförsörjning samt vattenrening och distribution (hushållsvatten). Av företag med färre än 250 anställda görs ett stratifierat urval.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används inom offentlig förvaltning, organisationer, forskningsinstitut och näringslivet för uppföljning och analysering av utvecklingen av utgifterna för miljöskydd.
Statistikuppgifterna rapporteras till EU:s statistikbyrå Eurostat och publiceras i Eurostats samt OECD:s statistikpublikationer och -databaser. I Finland publiceras statistikuppgifterna på Statistikcentralens webbplats.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistiska ändamål. Uppgifterna på enhetsnivå i registret är sekretessbelagda.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen