XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yleistä tietoa tiedonkeruusta

Teollisuuden ympäristönsuojelumenot koostuvat yrityksen ympäristönsuojeluun kohdistuvista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on ehkäistä, vähentää tai korjata ympäristöhaittoja, parantaa tulevaa ympäristönsuojelun tasoa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Ympäristömenoja aiheutuu muun muassa jätteen käsittelystä ja jätteen syntymisen ehkäisystä, maaperän, pinta- ja pohjavesien, ulkoilman ja ilmaston suojelusta, meluntorjunnasta sekä biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelusta.

Kysely käynnistyy syyskuussa ja siinä on käytössä sähköinen vastauspalvelu. Tilastokeskus käsittelee tiedot luottamuksellisesti ja niitä käytetään ainoastaan tilastointitarkoituksiin.

Yritysten osallistuminen tiedusteluun on erittäin tärkeää, sillä näin yritys voi verrata ja saada luotettavaa tietoa yrityksen ympäristöön kohdistuvien menojen osuudesta esimerkiksi toimialoittain.  Osallistumisella kyselyyn yritys voi vaikuttaa tiedoillaan teollisuuden ympäristönsuojeluun kohdistuvien menojen kehityksen seurantaan ja analysointiin niin elinkeinoelämässä kuin julkishallinnossakin Euroopan unionin alueella.

Lainsäädäntö

Tiedustelu perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 538/2014 Euroopan ympäristötilinpidosta annetun asetuksen (EU) N:o 691/2011 muuttamisesta.
Yritysten vastausvelvollisuus perustuu tilastolakiin.

Luokitukset