XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allmänt om datainsamlingen

Industrins miljöskyddsutgifter består av företagets miljöskyddsåtgärder, vars syfte är att förebygga, minska eller reparera miljöskador, förbättra nivån på miljöskyddet i framtiden och främja hållbar användning av naturresurser.

Miljöutgifter förorsakas bl.a. av avfallshantering och förebyggande av uppkomsten av avfall, skydd av mark, yt- och grundvatten, skydd av utomhusluft och klimat, bullerbekämpning samt skydd av biologisk mångfald och landskapsskydd.

Enkäten som inleds i september besvaras via en elektronisk tjänst. Statistikcentralen behandlar uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistiska ändamål.

Det är ytterst viktigt att företagen deltar i enkäten eftersom de på så sätt kan jämföra och få tillförlitlig information om sin andel av de utgifter som hänför sig till miljön, t.ex. näringsgrensvis. Genom att delta i undersökningen kan företaget genom sina uppgifter inverka på uppföljningen och analyseringen av utvecklingen av miljöskyddsutgifterna inom industrin såväl inom näringslivet som inom den offentliga förvaltningen i Europeiska unionen.

Lagstiftning

Enkäten grundar sig på Europeiska unionens förordning om statistik rörande företagsstrukturer. Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen.

 

Klassificeringar