Återrapport

Statistikcentralen utvecklar en informationsbaserad återrapport till de uppgiftslämnare som svarar på webben. För närvarande finns en sådan tillgänglig i fråga om individbaserade enkäter och en liknande kommer at införas för datainsamlingar från företag från hösten 2022 framåt.

Vi strävar efter att förbättra uppgiftslämnarnas erfarenheter av hur nyttigt det är att svara samt att öka kvaliteten på insamlingarna och statistiken. Med hjälp av den informationsbaserade responsen får uppgiftslämnaren en klar uppfattning om hur uppgiftslämnarens svar omvandlas till statistikuppgifter.

Efter att webblanketten fyllts i erbjuds uppgiftslämnaren som belöning en informationsbaserad återrapport.

Vår informationsbaserade återrapport är en digital, automatiserad och interaktiv tjänst för uppgiftslämnaren. Rapporten tas fram med hjälp av Statistikcentralens öppna data som är tillgängliga för alla.

Temat för rapporten ändras regelbundet. Rapporten tas fram i en tjänst där uppgiftslämnaren kan jämföra t.ex. sysselsättningsläget inom olika postnummerområden eller boende i stugkommunen, inkomster med andra invånare i samma postnummerområde eller företagets placering inom sin näringsgren.