XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Työolotutkimus

Tiedonkeruun kuvaus

Työolotutkimus on Tilastokeskuksen toteuttama laaja kansallinen käyntihaastattelututkimus, joka on tehty vuosina 1977, 1984, 1990, 1997, 2003, 2008, 2013 ja 2018. Tutkimukset muodostavat kansainvälisesti vertaillen poikkeuksellisen pitkän aikasarjan, joka kattaa 41 vuotta suomalaista työelämää. Tutkimusten otoskoko on vaihdellut 3 800 hengestä 7000 henkeen.

Tutkimuksessa selvitetään laajasti palkansaajien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista työympäristöä sekä kerätään tietoja muun muassa töiden sisällöstä, työmarkkina-asemasta, työehdoista, perheen ja työn yhteensovittamisesta, työterveydestä ja työorganisaatiotason tekijöistä. Tiedot kerätään henkilökohtaisilla käyntihaastatteluilla standardoitua kysymyslomaketta käyttäen.

Keneltä tietoja kerätään?

Vuoden 2018 työolotutkimuksen kohdejoukko koostui 15 - 67 -vuotiaista työllisistä palkansaajista, joiden säännöllinen viikoittainen työaika oli vähintään 10 tuntia. Vuoden 2018 otos poimittiin työvoimatutkimuksen syys- ja lokakuun kierroksilta (käyntihaastattelut) sekä marras-joulukuun kierroksilta (verkkotiedonkeruu). Työvoimatutkimuksen haastattelun aikana selvisi, kuuluiko vastaaja otokseen. Verkkotiedonkeruussa saatuja vastauksia ei hyödynnetty vielä vuoden 2019 julkaisussa aikasarjojen yhdistämiseen liittyvien haasteiden vuoksi. Yhdistelmätiedonkeruun tuloksia tullaan kuitenkin käyttämään myöhemmissä julkaisuissa.

Mihin tietoja käytetään?

Tilastokeskus julkaisi vuoden 2018 tutkimuksen tulokset joulukuussa 2019. Tuloksia raportoidaan laajasti sekä aikasarjoina että yksittäisen tutkimusvuoden osalta. Tuloksia hyödynnetään muun muassa työpoliittisessa päätöksenteossa, työelämän kehittämistyössä sekä tieteellisessä tutkimuksessa.

Aineisto voidaan luovuttaa tutkimustarpeiden mukaisiin aineistoihin yhdistettynä vain tieteelliseen tutkimukseen ja tilastollisiin selvityksiin niin, että tutkimukseen osallistuneiden suora tunnistaminen ei ole mahdollista.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Tietojen käsittely

Tilastokeskuksen henkilöstöllä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tilastoina ja kuvioina, joista ei voi tunnistaa yksittäisen vastaajan antamia tietoja. Tutkimusaineistoon voidaan liittää taustatietoja Tilastokeskuksen käytössä olevista hallinnollisista aineistoista.

Muutos

Kysymyslomaketta uudistetaan jokaisen tiedonkeruun yhteydessä ja uusilla kysymyksillä pyritään tavoittamaan ajankohtaisia työelämän ilmiöitä.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen