Inkomstregistret

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas med privatpersoners löne-, anställnings-, pensions- och förmånsuppgifter i realtid. För det praktiska genomförandet svarar Skatteförvaltningen.

Statistikcentralen utnyttjar inkomstregistret i sin statistikföring fr.o.m. 1.1.2020.

Fr.o.m. år 2019 anmäls löneuppgifter till inkomstregistret av alla arbetsgivare, föreningar, stiftelser, hushållsarbetsgivare, bostadsaktiebolag och andra aktörer som är förpliktade att meddela löneuppgifter till någon aktör som använder inkomstregistret, t.ex. till Statistikcentralen.

Senare anges också uppgifter om betalda pensioner och förmåner i inkomstregistret:

Ange så kompletta uppgifter som möjligt till inkomstregistret – undvik separata datainsamlingar

I och med inkomstregistret är det möjligt att minska antalet separata enkäter. Av uppgiftslämnarna krävs det att alla löne-, anställnings-, pensions- och förmånsuppgifter som anmäls till inkomstregistret är så kompletta som möjligt.

Viktiga uppgifter för Statistikcentralen är noggranna specifikationer av löneposterna samt uppgifter i anknytning till heltids- och deltidsanställning, yrke och arbetsställe. Vad gäller verksamhetsstället kan antingen det 9-siffriga arbetsställets signum (kod för verksamhetsstället) eller adressen anmälas. Prestationsbetalaren får koden för verksamhetsstället från Statistikcentralens företags- och arbetsställeregistret yritys.rekisteri@stat.fi.

Yrkesgruppen (TK10) i Statistikcentralens yrkesklassificering ska anges om inkomsttagaren är arbetsolycksfallsförsäkrad. (Kevas, Trafis och Finlands Banks beteckningar används för  behov). I pensionsförsäkringens frågor som gäller yrkesgrupp lönar det sig för betalaren att vara i kontakt med det egna arbetsolycksfalls- eller pensionsförsäkringsbolaget.

Läs anvisningarna som gäller arbetsställesignum och yrkesklass

Ett register, ett sätt att anmäla uppgifter

Ett register och ett enhetligt sätt att anmäla löne- och förmånsuppgifter gör det enklare både för arbetsgivarna och medborgarna att sköta sina ärenden. För närvarande anmäls löneuppgifterna till många olika aktörer i olika tekniska format och med olika tidtabeller. I och med att inkomstregistret införs behöver löneuppgifterna inte längre rapporteras till flera ställen.

I fortsättningen anmäls löneuppgifterna till inkomstregistret bara en gång i samband med löneutbetalningen. I inkomstregistret har alla aktörer som behöver uppgifterna tillgång till dem. Också inkomsttagaren får för första gången en aktuell helhetsbild av sina löne-, pensions- och förmånsuppgifter.

Aktuell information om inkomster

I inkomstregistret finns aktuell information med hjälp av vilken man kan förbättra kvaliteten på statistiken och göra publiceringen snabbare. Om uppgiftslämnarna anmäler de frivilliga uppgifterna så fullständigt som möjligt till inkomstregistret, kan man minska antalet separata enkäter.

Ett täckande inkomstregister erbjuder också nya möjligheter att betjäna medborgarna ännu bättre än tidigare vid statistikföringen och distributionen av information.

 

Mera information om inkomstregistret finns på Skatteförvaltningens sidor:
Inkomstregistret.fi
Information för företag och organisationer

 

Vad är inkomstregistret? (YouTube-video)