Identifikation

Uppgiftslämnaren loggar in på Statistikcentralens datainsamlingsblanketter med användaridentifikationen och lösenordet, som skickas i följebrevet.

I en del av datainsamlingarna används dessutom Suomi.fi-identifikation, den offentliga förvaltningens gemensamma identifieringstjänst för elektroniska tjänster, som gör det möjligt att identifiera användaren på ett tillförlitligt sätt. För Suomi.fi-identifikationen svarar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Om det på blanketten för datainsamlingen från personer och hushåll finns färdigt uppgifter om uppgiftslämnaren eller dennes hushåll, är det bara möjligt att logga in med Suomi.fi-identifiering.”

Utländska medborgare kan tillsvidare bara logga in med kod och lösenord.

Det går att identifiera sig i Suomi.fi-tjänsten med:

 • bankkoder
 • certifikatkort
 • mobilcertifikat

Statistikcentralens Suomi.fi-fullmakt och dess specifikation i datainsamlingarna från företag och sammanslutningar

Företaget kan ge en person eller ett företag, t.ex. en revisionsbyrå, rätt att besvara datainsamlingen i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Vid befullmäktigandet använder företaget Statistikcentralens Suomi.fi-fullmakt Delta i datainsamlingar från företag och samfund.

Statistikcentralens Suomi.fi-anvisning och skeden vid utfärdande av fullmakterkation och fullmakter (pdf)

Statistikcentralen definierar en del av datainsamlingarna som datainsamlingar med känsligt datainnehåll. Då innehåller datainsamlingen antingen personuppgifter eller känsliga konjunkturuppgifter. I dessa avgränsar företaget fullmakten med en specifikation, som är identifierare för datainsamlingen.

I en del av datainsamlingarna kan företaget, om det så vill, avgränsa fullmakten med en specifikation av arbetsställe till att gälla ett visst arbetsställe.

Hur får företaget kännedom om fullmakt och specifikation?

Statistikcentralens Suomi.fi-fullmakt och dess eventuella specifikation finns i datainsamlingens följebrev, som också publiceras på Statistikcentralens webbplats på datainsamlingens anvisningssida.

När företaget har gett uppgiftslämnaren fullmakt på det sätt som det önskar, kan uppgiftslämnaren logga in på blanketten med Suomi.fi.

Mera information

Suomi.fi i datainsamlingarna från företag och sammanslutningardatainsamlingar

 • Arbetskostnadsindex inom den offentliga sektorn
 • Arbetskostnadsindex inom den privata sektorn
 • Arbetskraftsundersökning
 • Byggnadskostnadsindex
 • Datainsamling om arbetspensionsanstalternas tillgångar (EPSQ)
 • Datainsamlingen för preliminära bokslutsuppgifter av offentliga samfund
 • Enkät för industrins varustatistik
 • Enkät om arbetsställestruktur och personal
 • Enkät om finansieringsleasing
 • Enkät om företagens bokslut
 • Enkät om industrins arbetsställen
 • Enkät om industrins orderingång
 • Enkät om priser på naturgas och biogas
 • Enkät om producentprisindex för industri och tjänster
 • Enkät om volymindex för industriproduktionen
 • Finländska dotterbolag utomlands
 • Företagsregistrets enkät med flera arbetsställen
 • Företagsregistrets enkät om företag med ett arbetsställe
 • Företagstjänster
 • Försäljningsförfrågan
 • Industrins energianvändning
 • Industrins miljöskyddsutgifter
 • Kvartalsenkät om finansiella fordringar och skulder (BOPQ)
 • Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster och utländska varuflöden
 • Lagerenkät
 • Varutransporter inom vägtrafiken
 • Värmeproduction
 • Ämnen och varor inom industriproduktionen
 • Årsenkät om utrikeshandel med tjänster och utländska varuflöden
 • Årsenkäten om utländska finansiella fordringar och skulder (BOPA)