XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto

Tiedonkeruun kuvaus

Tiedonantajilta kerätään neljännesvuosittain verkkolomakkeella tieto henkilöstön ja työpanoksen määrästä, palkkakustannuksista sekä sosiaalikustannusten tariffista eli sosiaalivakuutusmaksujen prosenttiosuudesta palkkasummasta.

Teollisuudessa tiedot eritellään palkkausmuodon (tunti- vs. kuukausipalkkaiset), palvelualalla osa-aikaisuuden mukaan.

Tiedot kerätään neljännesvuosittain. Tilasto julkaistaan noin 70 päivän kuluttua neljänneksen päättymisestä Tilastokeskuksen internet-sivuilla.

Keneltä tietoja kerätään?

Useimmilla toimialoilla otos poimitaan vähintään 30 palkansaajaa työllistävien yritysten joukosta. Pienyritysvaltaisilla toimialoilla (rakentaminen, tukku- ja vähittäiskauppa, majoitus- ja ravitseminen, kiinteistöala, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelut) perusjoukkoon kuuluvat vähintään 20 palkansaajaa työllistävät yritykset.

Otosta päivitetään vuosittain. Otoksen koko on yhteensä runsaat 2 000 yritystä.

Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään työtunnin työvoimakustannusten muutosta kuvaavan indeksin laatimiseen. Ensimmäiset tulokset julkaistiin kesäkuussa 2009.

Tietoja hyödynnetään myös työvoimakustannustutkimuksessa, ansiotasoindeksissä ja kansantalouden tilinpidossa. Lisäksi tiedot toimitetaan Eurostatiin.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki 280/2004, EU:n asetus 450/2003

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Muutos

Teollisuus- ja palvelualan lomakkeille on esitäytetty tulorekisteristä saadut tiedot, jos tulorekisteriin on ilmoitettu tietojen muodostamiseen tarvittavat tiedot ja tulorekisterin ja tiedonkeruun tiedot eivät poikkea merkittävästi.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Neljännesvuosittainen