XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Käsitteet ja määritelmät

Työ, josta saa palkkaa ja yrittäjätuloa

Ansiotyöksikin kutsuttu työ tarkoittaa tavaroita tai palvelua tuottavaa toimintaa, josta maksetaan rahapalkkaa tai joka tuottaa yrittäjä- tai myyntituloa. Ansiotyötä voi tehdä palkansaajana jonkin yrityksen tai yhteisön palveluksessa. Ansiotyötä tekevät myös työnantajayrittäjät, yksinäisyrittäjät, ammatinharjoittajat, freelancerit tai perheyrityksissä ja maatiloilla palkkaa vastaan työskentelevät perheenjäsenet, jotka tuottavat tuotteita tai palveluita markkinoille. Yrittäjän työ on ansiotyötä, vaikka myyntituloa, voittoa tai palkkiota ei ole vielä saatu, jos se kuitenkin on toiminnan tarkoituksena. Vähäinenkin työnteko otetaan huomioon.

Kaikkea työtä ei lasketa ansiotyöksi. Työvoimatutkimuksessa ansiotyöksi ei lueta esimerkiksi oman kotitalouden hoitamista, omien lasten hoitoa, omaishoitajana toimimista, remonttitöitä omassa kodissa, talon rakentamista oman perheen asumiskäyttöön, oman pihan kunnossapitoa, palkatonta vapaaehtoistyötä eikä talkootyötä. Koululaisten palkaton työharjoittelu ei myöskään ole ansiotyötä.

Töistä poissaolo

Jos vastaaja ei tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä lainkaan, kysytään oliko hänellä kuitenkin työpaikka, josta hän oli poissa. Tavallisimpia poissaolon syitä ovat loma tai sairaus. Vaikka kyseessä olisi palkaton ja pitkäaikainenkin poissaolo, kuten hoitovapaa tai vuorotteluvapaa, työpaikka lasketaan olevan, jos vastaajalla on voimassa oleva työsuhde, johon hän aikoo palata.

Työpaikalla tarkoitetaan sitä itsenäistä toimipaikkaa, jossa henkilö työskentelee. Toimipaikka on yhden yrityksen tai julkisyhteisön omistama, yhdessä paikassa sijaitseva ja pääasiassa yhdenlaisia tavaroita ja palveluja tuottava yksikkö.

Työaika

Säännöllistä viikkotyöaikaa kysytään sekä palkansaajilta että yrittäjiltä. Säännöllisellä tai tavanmukaisella työajalla tarkoitetaan viikkotyötunteja, jotka henkilö normaalina työviikkona tekee päätyössään. Se ei välttämättä ole sama kuin työsopimuksessa määritelty työaika, sillä säännölliseen työaikaan luetaan myös palkaton tai palkallinen ylityö, joka on muodostunut tavanomaiseksi.

Tehty työaika poikkeaa usein säännöllisestä viikkotyöajasta.

Tehtyyn työaikaan luetaan:

  • normaalina työaikana tehdyt työtunnit
  • kotona tehdyt ansiotyötunnit, esimerkiksi opetustuntien valmistelu
  • palkallinen ja palkaton ylityö
  • lyhyet tauot, kuten kahvitauot
  • työpaikalla tehty päivystys (esimerkiksi lääkäreillä mukaan lasketaan myös nukkumiseen työpaikalla käytetty aika)
  • henkilöstökoulutukseen osallistuminen.

Tehtyä viikkotyöaikaa lyhentävät:

  • kokonaiset poissaolopäivät esimerkiksi lomien tai sairauden takia
  • osapäivän poissaolot
  • tutkimusviikolle osuneet arkipyhät
  • ruokailutauot, jos ne eivät kuulu viralliseen työaikaan.