XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Begrepp och definitioner

Arbete för vilket man får lön eller företagarinkomst

Arbete, som även kallas förvärvsarbete, avser verksamhet som producerar varor eller tjänster och för vilken penninglön betalas eller som ger företagar- eller försäljningsinkomster. Förvärvsarbete kan utföras av en löntagare som är anställd av ett företag eller en sammanslutning. Förvärvsarbete utförs också av arbetsgivarföretagare, ensamföretagare, yrkesutövare, frilansare eller familjemedlemmar som arbetar mot lön i familjeföretag eller lantbruk och som producerar produkter eller tjänster för marknaden. En företagares arbete är förvärvsarbete, även om företagaren ännu inte erhållit försäljningsinkomst, vinst eller arvode, om det dock är avsikten med verksamheten. Också arbete i mindre omfattning beaktas.

Allt arbete räknas inte till förvärvsarbete. I arbetskraftsundersökningen räknas t.ex. skötsel av eget hushåll, vård av egna barn, arbete som närståendevårdare, renoveringsarbete i eget hem, husbyggande för den egna familjens boende, underhåll av egen gårdsplan, oavlönat frivilligarbete eller talkoarbete inte som förvärvsarbete. Skolelevers arbetspraktik utan lön räknas inte heller till förvärvsarbete.

Frånvaro från arbete

Om svarspersonen inte alls utfört förvärvsarbete under undersökningsveckan, frågas om han eller hon ändå hade en arbetsplats som han eller hon var borta från. De vanligaste orsakerna till frånvaro är semester eller sjukdom. Även om det är fråga om oavlönad eller långvarig frånvaro, såsom vårdledighet eller alterneringsledighet, anser man att svarspersonen har en arbetsplats, om det finns en gällande anställning som han eller hon tänker återvända till.

Med arbetsplats avses det självständiga arbetsställe, där personen arbetar. Ett arbetsställe är en enhet som ägs av ett företag eller en offentlig sammanslutning, som finns på ett enda ställe och som huvudsakligen producerar varor eller tjänster av ett slag.

Arbetstid

Både löntagare och företagare frågas om regelbunden veckoarbetstid. Med ordinarie eller normal arbetstid avses de veckoarbetstimmar som en person gör i sin huvudsyssla under en normal arbetsvecka. Det stämmer nödvändigtvis inte överens med den arbetstid som anges i arbetsavtalet, eftersom sådan övertid med eller utan lön som har blivit vanlig också räknas som ordinarie arbetstid.

Utförd arbetstid avviker ofta från den ordinarie veckoarbetstiden.

Till utförd arbetstid räknas:

  • arbetstimmar som utförts under normal arbetstid
  • förvärvsarbetstimmar som utförts hemma, t.ex. förberedelse av undervisning
  • avlönad och oavlönad övertid
  • korta pauser, såsom kaffepauser
  • jour på arbetsplatsen (t.ex. ifråga om läkare inräknas också den tid som använts för att sova på arbetsplatsen)
  • deltagande i personalutbildning

Utförd veckoarbetstid minskas av:

  • hela frånvarodagar, t.ex. på grund av semester eller sjukdom
  • frånvaro för del av dag
  • söckenhelger som inträffat under undersökningsveckan
  • matpauser, om de inte hör till den officiella arbetstiden