XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yleistä tietoa tiedonkeruusta

Millaisia tietoja työvoimatutkimuksessa kysytään?

Työvoimatutkimus on kysely, jonka perusteella laaditaan virallisia tilastoja muun muassa työllisyydestä ja työttömyydestä. Siihen perustuu esimerkiksi Suomessa laajasti käytetty työllisyys- ja työttömyysaste.

Työvoimatutkimuksen kysymykset koskevat työssäkäyntiä ja muuta toimintaa, työaikaa, työn etsimistä ja työnhakutapoja. Kysymyksiä on myös opiskelusta ja kurssikoulutukseen osallistumisesta sekä maahanmuuton syystä. Osalle vastaajista tehdään lisäkysymyksiä, joiden aihe vaihtelee vuosittain. Aiheina on ollut esimerkiksi työtapaturmat ja työperäiset sairaudet, siirtyminen koulutuksesta työelämään, työajan pituus ja työaikajärjestelyt, työkyky ja työllisyys, elinikäinen oppiminen, perheen ja työn yhteensovittaminen sekä työstä eläkkeelle siirtyminen.

Tutkimus koskee kaikkia väestöryhmiä: palkansaajia, omassa yrityksessä työskenteleviä sekä niitä, jotka eivät ole ansiotyössä, kuten eläkeläisiä, opiskelijoita, omaa kotitaloutta hoitavia ja työttömiä.

Työvoimatutkimus (engl. Labour Force Survey) perustuu EU:n asetuksiin (EY N:o 577/98) ja siinä noudatetaan kansainvälisen työjärjestön (ILO) käsitteitä ja määritelmiä.

Tietojen luottamuksellisuus

Tietoja käsitellään luottamuksellisesti tilastolain (280/2004) mukaisesti. Tilastokeskuksen henkilöstöllä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tilastoina, joista ei voi tunnistaa yksittäisen vastaajan antamia tietoja. Tutkimusaineisto voidaan luovuttaa vain tieteelliseen tutkimukseen ja tilastollisiin selvityksiin niin, että tutkimukseen osallistuneiden suora tunnistaminen ei ole mahdollista.

Samoja periaatteita noudattaa myös Euroopan unionin tilastovirasto Eurostat. Tietoja ei luovuteta muille viranomaisille.

Miksi minun osallistumiseni on tärkeää?

Jokaisen vastaukset ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta tutkimus antaa mahdollisimman luotettavan kuvan koko väestön työmarkkinatilanteesta. Kukin tutkimukseen valittu edustaa kyselyssä ikäisiään ja alueellaan asuvia eikä ketään voida korvata toisella.