XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Årsenkäten om arbetspensionsanstalter

Beskrivning av datainsamlingen

I enkäten om preliminära årsuppgifter frågas efter uppgifter om inkomster och utgifter på årsnivå hos de enheter som handhar obligatoriska arbetspensionsförsäkringar. Uppgifterna samlas in från uppgiftslämnarna i form av en webbenkät. Tidsfristen för rapportering är ungefär 40 dagar.

Från vem samlas uppgifterna in

Alla de mest betydande enheterna som handhar den offentliga och den privata sektorns obligatoriska arbetspensionsförsäkringar har tagits ut som uppgiftslämnare för årsenkäten.

Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004).

Den årliga datainsamlingen om arbetspensionsanstalter grundar sig på förordningar om det europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 1995 och fr.o.m. år 2014 ENS 2010) samt på en separat EU-förordning (479/2009) om den offentliga sektorns rapportering av underskott och skuld.

Till vad används uppgifterna?

De insamlade uppgifterna används vid sammanställandet av nationalräkenskapernas årsstatistik. I nationalräkenskaperna presenteras centrala nyckeltal, såsom bruttonationalprodukten, som beskriver den ekonomiska situationen och utvecklingen i Finland.

Uppgifterna används förutom vid sammanställandet av nationalräkenskaperna också för rapportering av den offentliga sektorns underskott och skuld. EU-medlemsländerna rapporterar de s.k. EDP-uppgifterna om underskott och skuld till EU-kommissionen två gånger om året. Uppgifterna används i samband med stabilitets- och tillväxtpakten för att bedöma den offentliga ekonomins situation i medlemsländerna. Rapporteringen är en del av det så kallade förfarandet vid alltför stora underskott (= Excessive Deficit Procedure, EDP). Det grundar sig på EU:s nationalräkenskapssystem och en separat EU-förordning. Uppgifterna från de olika länderna är sinsemellan jämförbara.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Statistiklagen (280/2004) förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Enskilda enheters uppgifter kan inte identifieras i statistiken som publiceras.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen