XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Enkät om arbetsställestruktur och personal

Beskrivning av datainsamlingen

Statistikcentralens Företagsregister samlar årligen in uppgifter om företag och samhällen med flera orter för upprätthållandet av Företags- och arbetsställesregistret och Sysselsättningsstatistiken.

Företagsregistret är det grundläggande statistikregistret för all ekonomisk statistik och dess uppgift är att beskriva och klassificera företagens ekonomiska verksamhet och sociala placering.

Europeiska unionens förordningar kräver också insamling av uppgifterna i fråga. (Europaparlamentets och rådets beslut (nr 223/2009/EG) och EU-kommissionens företagsstatistikförordning 2019/2152 och genomförandeförordning 2020/1197 angående företagsregistret. Svarsskyldigheten grundar sig på statistiklagen (280/2004).

Sysselsättningsstatistik är en årlig statistik som tar fram regionala uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning.

Från vem samlas uppgifterna in

Nästan alla företag och föreningar med flera arbetsställen som sysselsätter minst 15 anställda ingår i undersökningen. Varje år deltar cirka 5 000 företag och organisationer i arbetsställesstruktur och personal undersökningen. Förfrågan kommer att besvaras med hjälp av ett webblanketten och datainsamlingen börjas i november.

Till vad används uppgifterna?

Företagsregistrets årsstatistik innehåller uppgifter om företag, arbetsställen och företagsgrupper (koncerner) i vårt land. Primära variabler är antal, anställda och omsättning. Uppgifterna är inde-lade efter arbetsställe, region, ägartyp och juridisk form.
Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Individpopulationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna bygger främst på administrativa register och statistiskt material. Uppgifter som produceras i statistiken gäller bl.a. befolkningens huvudsakliga verksamhet, näringsgrensfördelning, yrkesställning, antalet arbetsplatser, arbetsplatsens läge, uppgifter om befolkningens och arbetskraftens utbildning och inkomster.

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Enligt 18 § i statistiklagen är dock vissa uppgifter i företagsregistret offentliga. Offentliga uppgifter är bl.a. företagens och organisationernas namn och adresser, FO-nummer, bransch, juridisk form, antal anställda, omsättning och personalens storleksklass samt arbetsställets namn, adress, bransch och personalens storleksklass. Uppgifter som gäller personer är konfidentiella, och de används bara för statistiska ändamål.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen